Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Samuela » Rozdział 15
«  1 Księga Samuela 14 1 Księga Samuela 15 1 Księga Samuela 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tę dobę Samuel ku Saulowi rzecze: „Mnie posłał Pan, abych ciebie pomazał, aby był krolem nad jego ludem israhelskim, a przeto posłuchaj ninie głosu bożego. [2] »Toć mowi Pan wszech zastępow: „Policzyłem wszytko, csokoli uczynił Amalech israhelskiemu ludu, kako się jemu przeciwił na drodze, gdy szli s Ejipta. [3] »A przetoż, szedw ninie, pobij Amalecha a zetrzy wszelkie rzeczy jego, nie odpuszczaj jemu a nie pożędaj niczego z jego rzeczy, ale zbij od męża aż do żony a dzieci i młode dzieciątka, wołu, wielbłąda i osła, i owce””. [4] »I przykazał Saul ludu i zliczył jich jako baranow: dwieście tysiącow pieszych a dziesięć tysiąco ❬w❭ mężow Juda. [5] »A gdy przyszedł Saul do miasta, Amalech założył stroże na potoce. [6] »Tedy rzecze Saul Cyneo: „Odydzicie a odstąpcie i odalcie się od Amalecha, ać was takież i z nim nie oblęgę, boś ty uczynił miłosierdzie se wszemi syny isra- helskimi, gdy szli s Ejipta”. I wybrał się Cyneus spośrzod Amalecha. [7] »I bił Saul Amalecha aż do Ejula, aż przyszedł proście na to miasto Sur, jeż jest z stro- ną Ejipskie Ziemie. [8] »I jął Saul Agag krola Amalech żywo, ale wszystko zebranie ludzskie mieczem zbił. [9] »A odpuścił Saul i wszytek lud krolowi Agagowi i nalepszym stadom owiec a dobytku, a odzieniu i skopom, i wszemu, cso było krasnego, ani cso tego chciał zatracono mieć, ale csokoli było niepodobnego a zarzuconego, to pogubili. [10] »I powiedział Pan to słowo ku Samuelowi rzekąc: [11] »„Żal mi, iżem Saula uczynił krolem, bo mię opuścił a mych słow uczynkiem nie pełnił”. Tedy zamącił się Samuel i wołał ku Panu całą noc. [12] »A gdyż Samuel wstał w nocy, aby rano szedl ku Saulowi, w tę dobę powiedziano Samuelowi, iże Saul przyszedł na Karmelum i wywiesił sobie na cześć chorągiew wiciężną a wrociw się i szedł do Galgala. Zatym przydzie Samuel ku Saulowi a on obiatuje zażżoną obiatę Panu z tego łupu, jiż był pobrał w Amalech. [13] »A gdyż przyszedł Samuel ku Saulowi, w tę dobę Saul rzecze k niemu: „Pożegnan bądź przed Bogiem, bom napełnił słowo boże”. [14] »K temu Samuel rzecze: „A ktory jest to głos, jeż brzni w mu uszu od dobytka, jiż to ja słyszę?” [15] »I rzecze Saul: „S Amalech przywiedli je, ❬bo❭ lud nie chciał pogubić lepszych owiec a dobytcząt, aby były obiatowany Panu Bogu twemu, ale jinesmy wszytko zbili”. [16] »Tedy Samuel ku Saulowi rzecze: „Niechaj mię, ać powiem tobie, cso mowił Pan w nocy ku mnie”. K temu rzecze: „Mow!” [17] »Tedy rzecze Samuel: „Wszako, gdyś się sam za małego policzał, uczynion jeś głową nad wszemi pokoleniami israhelskimi a pomazał cię Pan, aby był krolem nad Israhelem, [18] »a posłał cię Pan na drogę rzekąc: „Jidzi a zbij grzesznki amalechytskie, a będziesz bojować przeciw jim, aż je i pobijesz”. [19] »Czemuś tegodla nie posłuchał głosu bożego, aleś się oddał na łup a złeś uczynił przed Panem?” [20] »Tedy rzecze Saul ku Samuelowi: „Barzom posłuchał głosu bożego a chodzilem tą drogą, jąż mię posłał Pan, a przywiodłem Agag krola amalechycskiego, ❬i❭ wszytekem lud amalechycski zbił. [21] »Ale lud pobrał łup nalepszy, owce a woły jich, jiż to są zbici, aby je obiatowali Panu Bogu swemu w Galgala”. [22] »Tedy Samuel rzecze: „Azali Pan chce zażżonym offieram albo obiatam, a nie więcej, aby było posłuchano głosu jego? Bo jest lepsze posłuszeństwo niż obiata, a posłuchać więcej niżli ofierować tuk skopowy, [23] »albo przeciwić się jest jako grzech wieszczego a nie chcieć pozwolić jako grzech modły pogańskiej. A przeto iżeś zarzucił rzecz bożą, zarzuci cię Pan, aby nie był krolem.” [24] »Tedy Saul rzecze ku Samuelowi: „Zgrzeszyłem, iżem nie posłuchał rzeczy bożej a słow twych, boję się luda a posłuchaję głosu jich. [25] »A już proszę ciebie, nosi grzech mój a wroć się se mną, ać się pomodlę Bogu”. [26] »Tedy Samuel rzecze ku Saulowi: „Nie wrocę się z tobą, boś zarzucił rzecz bożą a zarzucił cię takież Pan, aby nie był krolem israhelskim”. [27] »To rzekw, Samuel obrocił się, chcąc przecz jić, tedy uchopiw ji Saul za klin płaszcza jego, tako eże się rozdarł. [28] »I rzecze k niemu Samuel: „Roztargnął jest Pan krolewstwo israhelskie ot ciebie dziś i dał je bliźniemu twemu lepszemu, niżeś ty. [29] »A tak zwiciężyciel w israheskiem ludu nie odpuści ani, się czego bojąc, swego zamysła ostanie, bo człowiekiem nie jest, by cso uczyniw żałował”. [30] »K temu Saul rzecze: „Zgrzeszyłem, ale już tedy poczci mię przed starszymi luda mego a przed ludźmi israhelskimi. Wroć się zasię se mną, ać się pomodlę Panu Bogu twemu”. [31] »Tedy się wrocił Samuel i szedł z Saulem, i modlił się Saul Bogu. [32] »Tedy Samuel rzecze: „Przywiedźcie mi Aga❬g❭ krola Amalechyckiego”. Tedy postawion przed Samuelem Agag przetłusty a trząsł się. I rzecze Agag: „Tako prawie gorzka śmierć rozłącza?” [33] »K temu Samuel rzecze: „Jako twoj miecz uczynił żony przez dzieci, takież między żonami będzie mać twa”. A tu ji natychmiast Samuel na kęsy rozsiekł przed Panem w Galgala. [34] »I odszedł Samuel do Ramaty a Saul brał się do domu do Gabaa. [35] »A potem dalej nie uźrzał Samuela Saul aż do dnia jego śmierci, a wszak żałował Samuel Saula, bo to Bogu nielubo było, iże ji był krolem uczynił nad ludem israhelskim. 
«  1 Księga Samuela 14 1 Księga Samuela 15 1 Księga Samuela 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.