Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przed świętym dniem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. [2] »I po skończeniu wieczerzy, gdy szatan skusił był serce Judasza Iszkariota, Syna Szymona, aby go zdradził, (Jezus) [3] »wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża, [4] »wstaje od wieczerzy, składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. [5] »Potem nalewa wody do misy i poczyna umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym się był przepasał. [6] »Zbliża się tedy do Szymona Piotra. I rzecze mu Piotr: Panie, ty mnie nogi umywasz? [7] »Odpowiadając Jezus rzekł mu: Co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem. [8] »Rzecze mu Piotr: Nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną. [9] »Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. [10] »Rzecze mu Jezus: Kto umyty jest, potrzebuje tylko nogi umyć, a cały jest czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. [11] »Albowiem wiedział, który to miał go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. [12] »Gdy tedy umył nogi ich i przywdział szaty swoje, zasiadł do stołu i mówił do nich: Czy wiecie, com wam uczynił? [13] »Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. [14] »Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać. [15] »Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili. [16] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani też wysłannik nie jest większy nad tego, który go posłał. [17] »Jeśli o tym wiecie, błogosławieni będziecie tak czyniąc. [18] »Nie o wszystkich was mówię. Wiem ja, kogo wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który pożywa ze mną chleb, zdradę knuje przeciwko mnie. [19] »Już teraz mówię wam, zanim to się stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, żem ja jest. [20] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. [21] »To rzekłszy Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi mnie. [22] »Spoglądali tedy uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówił. [23] »A jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa. [24] »Na niego tedy skinął Szymon Piotr i rzekł mu: O kim to on mówi? [25] »A on opierając się na piersiach Jezusa rzecze mu: Panie, kto to jest? [26] »Odpowiedział Jezus: To ten, któremu podam chleb umoczony. I umoczywszy chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona z Kariotu. [27] »A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan. I rzekł mu Jezus: Czyńże prędzej, co masz uczynić. [28] »A nikt ze współsiedzących nie zrozumiał, dlaczego mu tak powiedział. [29] »Albowiem niektórzy sądzili, jako że Judasz miał trzos, że Jezus mu powiedział: Zakup, czego nam potrzeba na święto, lub aby rozdał co ubogim. [30] »On zaś, gdy spożył chleb, wyszedł natychmiast. A była noc. [31] »Gdy tedy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim. [32] »A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to i Bóg uwielbi go w sobie i uwielbi niebawem. [33] »Synaczkowie! Niedługo już będę z wami. Będziecie mnie szukać, ale jakom powiedział Żydom: Dokąd ja zdążam, wy przyjść nie możecie, tak i wam teraz mówię. [34] »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował, abyście się i wy wzajemnie miłowali. [35] »Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. [36] »Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną. [37] »Rzecze mu Piotr: Dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. [38] »Odpowiedział mu Jezus: Życie swe za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl