Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy powiemy? Będziemyż trwali w grzechu, aby łaska obfitowała? [2] »Żadną miarą. Wszak myśmy umarli dla grzechu, jakoż więc jeszcze żyć w nim mamy? [3] »Czyż nie wiecie, że wszyscy, którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy? [4] »Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim pogrzebani w śmierć, aby jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my, byśmy w nowości życia chodzili. [5] »Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to i w zmartwychwstanie będziemy. [6] »Wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu oraz abyśmy nadal nie służyli grzechowi. [7] »Kto bowiem umarł, wyzwolony jest spod grzechu. [8] »Jeśliśmy jednak z Chrystusem umarli, wierzymy, że również z Chrystusem żyć będziemy [9] »wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć więcej już nad nim nie zapanuje. [10] »Bo że umarł dla grzechu, raz umarł, a że żyje, żyje Bogu. [11] »Tak i wy rozumiejcie, żeście umarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. [12] »Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mieli być posłuszni pożądliwościom jego. [13] »Ani też nie wydawajcie członków ciała waszego grzechowi na oręż nieprawości, lecz oddawajcie się Bogu jako zmartwychpowstali i żyjący, a członki wasze na oręż sprawiedliwości Bożej. [14] »Grzech bowiem nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod Zakonem, ale pod łaską. [15] »Cóż tedy? Czy będziemy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod Zakonem, ale pod łaską? Żadną miarą. [16] »Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie się komu w służbę posłuszeństwa, sługami jesteście tego, kogo słuchacie, czy to grzechu na śmierć, czy też posłuszeństwa na sprawiedliwość? [17] »Bogu niech będą dzięki, że będąc sługami grzechu, staliście się z serca posłuszni temu rodzajowi nauki, jakiemu oddani jesteście. [18] »Uwolnieni bowiem od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. [19] »Ludzkim sposobem przemawiam dla słabości ciała waszego: jako bowiem wydaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. [20] »Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. [21] »I cóż za pożytek mieliście wówczas z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem końcem ich jest śmierć. [22] »Teraz wszakże uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel — życie wieczne. [23] »Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża — to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl