Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(105:1) Chwalcie Gospodna, eże dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »(105:2) Kto mołwić będzie mocy gospodnowy? Usłyszany uczyni wszytki chwały jego? [3] »(105:3) Błogosławieni, jiż strzegą sąda twego i uczynią prawotę w każdy czas. [4] »(105:4) Pomni nas, Gospodnie, w dobrowolstwie luda twego, nawiedzi nas we zbawieni twojem [5] »(105:5) na widzenie w dobroci wybranych twojich, na uwiesielenie w radości luda twego, by chwalon z dziedziną twoją[6] »(105:6) Zgrzeszyli jesmy i s otcsy naszymi, po krzywdziesmy uczynili, lichotę jesmy strojili. [7] »(105:7) Otcsowie naszy w Ejipcie nie rozumieli dziwom twojim, nie byli pamiętliwi mnożstwa miłosierdzia twego (105:8) i pobudzili {albo i wzdraźnili} są zstąpając w morze, Morze Czyrzwione. [8] »(105:9) I zbawił je prze imię swoje, by znaną uczynił moc swoję. [9] »(105:10) I ukarał Morze Czyrwione, i wyschło jest, i wywiodł je w głębokościoch jako na puszczy. [10] »(105:11) I zbawił je z ręku nienaźrzących, i odkupił je z ręki nieprzyjacielowy. [11] »(105:12) I pokryła woda zamącające je, jeden z nich nie został. [12] »(105:13) I wierzyli są słowom jego, i chwalili są chwałę jego. [13] »(105:14) Rychło uczynili są, zapomnieli są skutkow {albo dział} jego, nie chowali są rady jego [14] »(105:15) i żądali są żądze na puszczy, i kusili są Boga w przewodziu. [15] »(105:16) I dał jim prośbę jich, i posłał nasycenie w dusze jich. [16] »(105:17) I rozgniewali {albo rozdraźnili} Mojżesza w staniech, Aarona świętego gospodnow❬a❭. [17] »(105:18) Otworzyła się ziemia i pożarła Datan, i pokryła zbor Abiron, [18] »(105:19) i zagorzał się ogień w synagodze jich, płomień pożegł grzeszne. [19] »(105:20) I uczynili cielę w Orebu, i modlili są sie rytym bałwanom, [20] »(105:21) i przemienili są sławę swoję w podobieństwo cielęcia jedzącego sieno. [21] »(105:22a) Zapomnieli są Boga, jenż zbawił je, jenże uczynił wielikie rzeczy w Ejipcie, [22] »(105:22b) dziwy w ziemi Kam, oćwiernice w Morzu Czyrzwionem. [23] »(105:23) I rzekł jest, by je rozproszył {albo zatracił}, by nie Mojżesz wybrany jego stał w rozłomieniu przed nim, (105:24a) by otwrocił gniew jego, by nie rozproszył {albo nie zatracił} jich, [24] »(105:24b) i za nicse jimieli są ziemię żądną. (105:25a) Nie wierzyli są słowom jego [25] »(105:25b) i szemrali są w staniech swojich, nie usłyszeli są głosa panowa. [26] »(105:26) I wzniosł rękę swoję na nie, by rozprostrzał je na puszczy [27] »(105:27) i by srzucił siemię jich w pogany, i rozproszył je w krolewstwa. [28] »(105:28) I poczęli są Beelfegor {albo poświęcili są bałwana pogańskiego Belfegor}, i jedli są poświęcenie martwych, [29] »(105:29) i rozgorzyli są ji w nalazach {albo w nale❬zie❭nich} swych, i rozmnożyło sie w nich spadzenie. [30] »(105:30) I stał Finees, i ukojił, i przestało trzęsienie. [31] »(105:31) I jimiano jemu jest za prawotę z pokolenia w po❬ko❭lenie aż na wieki. [32] »(105:32a) I rozdraźnili są ji u wody przeciwieństwa, i gaban jest Mojżesz prze nie, [33] »(105:32b) bo rozgorzyli duch jego. (105:33a) I rozdzielił w wargach swojich. [34] »(105:33b) Nie rozproszyli poganow, jeż rzekł Gospodzin jim, [35] »(105:34a) i smieszali są sie miedzy pogany, i nawykli są działom jich, [36] »(105:34b) i służyli są rytym bałwanom jich, i uczyniło sie ❬jim❭ w pogorszenie. [37] »(105:35) I obietowali są syny swe i cory swe dyjabłom, [38] »(105:36) i przelili są krew niewinowatą, krew synow swojich i cor swojich, jeż są obietowali rytym bałwanom kanaańskim. (105:37a) I pobita jest ziemia jich we krwiech, [39] »(105:37b) i pokalena jest w działoch jich, i grzeszyli są w nalazach swojich. [40] »(105:38) I rozgniewał sie jest rosierdzim Gospodzin na lud swoj, i om❬i❭rziała jest jej dziedzina swoja[41] »(105:39) i poddał je w ręce poganom, i panowali są jim, jiż nienawidzieli jich, [42] »(105:40a) i mącili je nieprzyjaciele jich, i uśmierzyli są sie pod rękama jich. [43] »(105:40b) Często zbawiał je, (105:41) ale oni rozgarzali ji w radzie swojej i uśmierzyli są sie w lichotach swojich. [44] »(105:42) I uźrzał, gdy mącili są sie, i usłyszał modlitwę jich, [45] »(105:43) i pomniał obrząd swoj, i żal mu jest było podług mnożstwa miłosierdzia jego, [46] »(105:44) i dał je w miłosierdzia przed obliczym wszech, jiż są je jęli. [47] »(105:45) Zbawiony uczyń nas, Gospodnie Boże nasz, i zbierzy nas z pogan, (105:46) bychom chwalili {albo spowiedali ❬sie❭} imieniu świętemu twemu i radowalibychom sie w sławie twojej. [48] »(105:47) Błogosławiony Gospodzin Bog Israhel ot wieka i aż do wieka, i rzecze wszytek lud: Bądź! bądź! 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl