Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Zbawiona mie uczyń, Boże, bo weszły są wody aż do dusze mojej. [2] »(68:2) Uwiąznął jeśm w glinie głębokiej a nie dostatka. (68:3) Przyszedł jeśm na wysokość morza a potop pogrążył mie. [3] »(68:4) Usiłował jeśm wołając, oniemiałe uczyniły sie są dziąsła moja, pomdlele jesta oczy moje, gdy pwam w Boga mego. [4] »(68:5) Rozmnożyli sie są nad włosy głowy mojej, jiż mnie nienawidzieli za dar. (68:6) Postrobieni są, jiż gonili są mnie, nieprzyjaciele moji po krzywdzie; jegoż jeśm nie brał, to jeśm zapłacał. [5] »(68:7) Boże, ty wiesz głupość moję a grzechy moje od ciebie nie są skryty. [6] »(68:8) Nie zapalajcie sie na mię, jiż czakają ciebie, Gospodnie, Gospodnie czci. (68:10) Nie osromoceni bądźcie nade mną, jiż szukają ciebie, Boże Israhel. [7] »(68:9) Bo jeśm prze ci❬ę❭ cirpiał przeciwność, pokrył jest srom lice moje. [8] »(68:11) Cudzy uczynił jeśm sie braci mojej i pielgrzym synom macierze mojej. [9] »(68:12) Bo miłość domu twego jadła mie i przekory przegar❬z❭ających cie spadły są na mię. [10] »(68:13) I pokrył jeśm w poście duszę moję, i uczyniło sie jest w przekorę mnie. [11] »(68:14) I po❬ło❭żył jeśm odzienie moje pytlem, i uczynił jeśm sie w przypowieść. [12] »(68:15) Przeciwo mnie mołwili są, jiż siedzieli we wrociech, i we mnie śpiewachą, jiż są pili wino. [13] »(68:16) Ja zaprawdę modlitwę moję k tobie, Gospodnie; czas dobrej wolej, Boże. (68:17) We mnożstwie miłosierdzia twego wysłuchaj mie w prawdzie zbawienia twego. [14] »(68:18) Wytargń mie ze błota, bych nie uglnął, wywol mie od tych, jiż nienaźrzeli mie, i z głębokości wod. [15] »(68:19) Nie pogrężaj mie potop wodny ani mie pożyraj morze, ani zatwarzaj nade mną szachta ust swojich. [16] »(68:20) Wysłuszaj mie, Gospodnie, bo dobrotliwe jest miłosierdzie twe, podług mnożstwa slutowania twego względni na mię [17] »(68:21) i nie odwracaj lica twego od sługi twego, bo sie mącę, rychło wysłuchaj mie. [18] »(68:22) Rozumiej duszy mojej i wywol ją, prze nieprzyjaciele moje wytargń mie. [19] »(68:23) Ty wiesz łajanie moje i sromotę moję, i sromanie moje; (68:24a) w obeźrzeniu twojem są wszystcy, jiż mącą mie. [20] »(68:24b) Łajania czakało jest sierce moje i nędze (68:25) i cirzpiał jeśm, jenże se mną by sie smęcił, a nie był, jenże by uwiesiesił, a nie nalazł jeśm. [21] »(68:26) I dali są w karmią moję żołć a w chcieniu picia mojego napawali mie octem. [22] »(68:27) Bądź stoł jich przed nimi w sidło i w odpłaty, i we szkodę. [23] »(68:28) Poćmieni bądźcie oczy jich, bychą nie widzieli, a chrzebiet jich zawżdy skrzyw. [24] »(68:29) Wylej na nie gniew twoj i rosierdzie gniewu twego połapi je[25] »(68:30) Bądź przebytek jich pust a w stanoch jich nie bądź, jenże by przebywał. [26] »(68:31) Bo jegoż jeś uderzył, nastali są i nad boleść ran mojich przyłożyli są. [27] »(68:32) Przyłoż lichotę na lichotę jich a nie będą chodzić w sprawiedlności twojej. [28] »(68:33) Zgładzeni bądźcie z ksiąg żywych a z prawymi nie bądźcie pisani. [29] »(68:34) Ja jeśm ubogi i bolejący, zbawienie twoje, Boże, przyjęło jest mie. [30] »(68:35) Chwalić będę imię boże z pienim i wielicz❬yć❭ ji będę w chwale, [31] »(68:36) i lub będę Bogu nad cielca młodego, jeż dobywa rogow i paznoktow. [32] »(68:37) Widzcie ubodzy i wiesielcie sie, szukajcie Boga, i żywa będzie dusza wasza, [33] »(68:38) bo wysłuszał ubogiego Gospodzin i jęćcy swymi nie wzgardził. [34] »(68:39) Chwalcie ji niebo i ziemia, morze i wszelikie łapające w nich, [35] »(68:40) bo Bog zbawiony uczyni Syjon i usiedlona będą miasta Jude. (68:41) I bydlić będą tamo, i dziedzicstwem dobędą jego, [36] »(68:42) i siemię sług jego dzierżeć je będzie a jiż miłują imię jego, przebywać będą w niem. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl