Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 9
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W koniec psalm Dawid. (9:1) Spowiedać sie będę tobie, Gospodnie, we wszem siercu moim, powiadać będę wszytki dziwy twoje. [2] »Radować i wiesielić sie będę w tobie, piać będę imieniu twemu barzo wysoko. [3] »W obroceniu nieprzyja[cia]ciela mego opak rozboleją sie i zginą od oblicza twego, [4] »bo jeś uczynił sąd moj i przą moję, siadłeś na stolcu, jenże sądzisz sprawiedliwoć. [5] »Zbakałeś lud i zginął złosny, imię ich zgładziłeś na wieki i na wi❬e❭ki wiekom. [6] »(9:6) Nieprzyjaciele zginęli mieczem do końca i miasta jich skaził jeś. (9:7a) Zginęła jich pamięć ze źwiękiem, [7] »(9:7b) a Gospodzin na wieki będzie. (9:8a) Uczynił w sądzie stolec swoj [8] »(9:8b) i on będzie sądził okrąg ziemie w sprawiedliwości i będzie sądził lud w prawdzie. [9] »(9:9) I udziełan jest Gospodzin uciecha ubogiemu, pomocnik w przygodach i zamęcie. [10] »(9:10) I nadziewać sie będą w tobie ci, co znają imię twoje, bo ty nie został jeś szukających ciebie, Gospodnie. [11] »(9:11) Śpiewajcie Bogu, jenże przebywa w Syjon, powiedajcie miedzy ludem naukę jego. [12] »(9:12) Bo zyskuję krwie ich wspomienął jest, nie zapomienął jest wołania ubogich. [13] »(9:13) Smiłuj sie nade mną, Gospodnie, widz moję śmiarę od moich nieprzyjacioł, (9:14a) jenże powyszszasz mie z wrot śmiertnych, [14] »(9:14b) bych wypowiedział wszytko chwalenie twoje w uliczkach cory Syjon. (9:15a) Wiesielić sie będę we zbawieniu twoim; [15] »(9:15b) pogrędzeni są ludzie w upaści, ktorąż uczynili. (9:16) W sidle w tem, ktore są skryli, uwiązła jest jich noga. [16] »(9:17) Uznan będzie Pan sądy czyniący; w uczynku ❬ręku❭ jego uchwacon jest grzesznik. [17] »(9:18) Obroceni będą grzesznicy w piekieł, wszytcy ludzie, ktorzy zapominają Boga. [18] »(9:19) Bo nie na wieki zapomnienie będzie ubogiego, cirpliwość ubogich nie zginie na wieki. [19] »(9:20) Wstań, Gospodnie, nie posilon bądź człowiek, każ sędzić lud w obliczności twojej. [20] »(9:21) Postaw, Gospodnie, zakonawydawcę nad nimi, eżby wiedzieli pogani, iże ludzie są. 
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl