Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 19
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas więc wziął Piłat Jezusa i kazał Go wychłostać. [2] »A żołnierze upletli wieniec z ciernia i włożyli na Jego głowę, i okryli Go purpurowym płaszczem, [3] »Mówiąc: Witaj, Królu Żydów! I policzkowali Go. [4] »Wyszedł więc znów Piłat i powiedział im: Oto wyprowadzam Go do was, abyście poznali, że nie znajduję w Nim żadnej winy z powodu, której miałby być ukarany [5] »Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz, niosąc cierniowy wieniec i purpurowy płaszcz. A Piłat powiedział im: Oto człowiek! [6] »A gdy ujrzeli Go arcykapłani i ich podwładni, krzyczeli słowami: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Piłat powiedział im: Weźcie Go wy i ukrzyżujcie; ja bowiem nie znajduję w Nim żadnej winy z powodu, której miałby być ukarany. [7] »Żydzi odpowiedzieli mu: My mamy Prawo, a według naszego Prawa powinien umrzeć; bo samego siebie uczynił Synem Boga. [8] »Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, tym bardziej się uląkł. [9] »I wszedł ponownie do pretorium, i powiedział do Jezusa: Skąd jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi. [10] »Piłat więc powiedział do Niego: Nie odpowiadasz mi? Nie wiesz, że mam władzę, aby Cię ukrzyżować i mam władzę, aby Cię uwolnić? [11] »Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego ten, kto mnie tobie wydaje, ma większy grzech. [12] »Odtąd Piłat starał się Go wypuścić, lecz Żydzi krzyczeli słowami: Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara; każdy bowiem, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się Cezarowi! [13] »Wtedy Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim, w miejscu, zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbata. [14] »A był to Dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i powiedział do Żydów: Oto wasz król! [15] »Oni na to krzyczeli: Precz, precz! Ukrzyżuj Go! Powiedział im Piłat: Czy mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: Nie mamy króla, tylko Cezara. [16] »Wtedy im Go wydał, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili. [17] »A On niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce, zwane Miejsce Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota; [18] »Tam Go ukrzyżowali; a z Nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony, a Jezusa pośrodku. [19] »A Piłat sporządził napis i umieścił na krzyżu; a było na nim napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydów. [20] »A ten napis czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a napisany był on po hebrajsku, po grecku i po łacinie. [21] »Wtedy powiedzieli Piłatowi arcykapłani żydowscy: Nie pisz: Król Żydów, ale On powiedział: Jestem Królem Żydów. [22] »Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem. [23] »Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i tunikę; a ta tunika była bez szwu, cała tkana od góry. [24] »Powiedzieli więc do siebie: Nie rozcinajmy jej, ale losujmy o nią, czyja ma być – aby zostało wypełnione Pismo, które mówi: Rozdzielili moje szaty między siebie, a o moje odzienie rzucili los. Wtedy to właśnie uczynili żołnierze. [25] »A stały przy krzyżu Jezusa: Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. [26] »A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia tam stojącego, którego miłował, powiedział swojej matce: Kobieto, oto twój syn! [27] »Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka! I od tej godziny wziął ją ten uczeń do siebie. [28] »Po tym Jezus wiedząc, że wszystko jest już dokonane, aby Pismo zostało wypełnione, powiedział: Pragnę. [29] »A stało tam naczynie napełnione winnym octem; a oni nasączyli gąbkę winnym octem i zatknęli na hyzop, podając Mu do ust. [30] »A gdy Jezus otrzymał ocet, powiedział: Wykonało się; skłonił głowę i oddał ducha. [31] »Żydzi więc, aby ciała nie pozostały na krzyżu w sabat, ponieważ był to Dzień Przygotowania – albowiem ten dzień sabatu był wielki – prosili Piłata, aby im połamano golenie i usunięto ich. [32] »Przyszli więc żołnierze i istotnie połamali pierwszemu golenie, również i drugiemu, który z Nim został ukrzyżowany, [33] »Ale gdy podeszli do Jezusa i gdy zobaczyli, że już umarł, nie połamali Jego goleni. [34] »Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok i zaraz wypłynęła krew i woda. [35] »A ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, że mówi prawdę, abyście wy uwierzyli. [36] »To bowiem się stało, aby zostało wypełnione Pismo: Kość Jego nie zostanie złamana. [37] »I ponownie inne miejsce Pisma mówi: I będą patrzeć na Tego, którego przebili. [38] »A potem Józef z Arymetei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z powodu strachu przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa. I Piłat mu pozwolił. Poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. [39] »Przyszedł również i Nikodem, ten który wcześniej przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu liter mieszaniny mirry i aloesu. [40] »Wzięli więc ciało Jezusa i wraz z wonnościami zawinęli je w płótna, tak jak Żydzi mają zwyczaj grzebać. [41] »A był w tym miejscu, gdzie Go ukrzyżowano ogród, a w tym ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie został położony. [42] »Tam więc, z powodu żydowskiego Dnia Przygotowania, złożono Jezusa, gdyż grobowiec był blisko. 
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl