Teksty » Sołoweyczyk - Ewangelia Mateusza » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. [2] »Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego. [3] »Judasz zrodził Fareza i Zarę z Tamary. A Farez zrodził Eszona. A Eszon zrodził Arama. [4] »Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Nasona. A Nason zrodził Salmona. [5] »(1:5a) A Salmon zrodził Booza z Rahaby. A Booz zrodził Obeda z Ruty. A Obed zrodził Jesego. [6] »(1:5b) A Jes zrodził Dawida króla. (1:6) A Dawid król zrodził Salomona, z tej która była Uryaszowa. [7] »A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abia. A Abia zrodził Azę. [8] »Aza zrodził Jozafata. Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozyasza. [9] »A Ozyasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. [10] »A Ezechiasz zrodził Manasesa. A Manases zrodził Amona. A Amon zrodził Jozyasza. [11] »A Jozyasz zrodził Jechoniasza i bracią jego, w przeprowadzeniu Babilońskiem. [12] »A po przeprowadzeniu Babilońskiem, Jechoniasz zrodził Salatyela. A Salatyel zrodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliakima. A Eliakim zrodził Azora. [14] »A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda. [15] »A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matana. A Matan zrodził Jakóba. [16] »A Jokób zrodził Józefa męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem. [17] »A tak wszystkiego pokolenia, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście: a od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego, pokoleń czternaście: a od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa, pokoleń czternaście. [18] »A narodzenie Chrystusowe tak było: Gdy była poślubiona matka jego Marya Józefowi: pierwiej niźli się zeszli, naleziona jest w żywocie mająca z Ducha świętego. [19] »A Józef mąż jej będąc sprawiedliwym, i nie chcąc jej osławiać, chciał ją potajemnie opuścić. [20] »A gdy to myślał, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie mówiąc: Józefie synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi małżonki twej: albowiem co się w niej urodziło, jest z Ducha świętego. [21] »A porodzi syna: i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. [22] »A to wszystko się stało, aby się wypełniło co jest powiedziano od Pana przez proroka mówiącego. [23] »Oto panna w żywocie mieć będzie, i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel: co się wykłada, Bóg z nami. [24] »A Józef wstawszy ze snu, uczynił, jako mu rozkazał Anioł Pański i przyjął żonę swoję. [25] »I nie uznał jej aż do porodzenia syna swego pierworodnego: i nazwał imię jego Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie pdf z Talmud.plOpis prezentowanego tekstu: Biblia, Talmud i Ewangelia: Qol Qor'e. Kôl Kôré. (Vox clamantis). Ewangelia świętego Mateusza. Przez rabina Eliasza Sołoweyczyka. Przekład dokonany pod kierunkiem Xawerego Korczak Branickiego. Paryż. W Drukarni Polskiej Adolfa Reiffa. 9, Place Du Collége de France 9. 1879. 363 s.