Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 1
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Księgi rodzaju Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego, Syna Abrahamowego. [2] »Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego. [3] »A Juda zrodził Faresa i Zarę z Thamary, a Fares zrodził Ezrona, a Ezron zrodził Arama. [4] »A Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona. [5] »A Salmon zrodził Booza z Rachaby, a Booz zrodził Obeda z Ruthy, a Obed zrodził Jessego, [6] »a Jesse zrodził Dawida króla. A Dawid król zrodził Salomona z tej która była Uryaszowa. [7] »A Salomon zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abia, a Abia zrodził Azę. [8] »A Aza zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozyasza. [9] »A Ozyasz zrodził Joathama, a Joatham zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechijasza. [10] »A Ezechijasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona, a Amon zrodził Jozyasza. [11] »A Jozyasz zrodził Jechoniasza i braci jego w przeprowadzeniu Babilońskiem. [12] »A po przeprowadzeniu Babilońskiem Jechoniasz zrodził Salatiela, a Salatiel zrodził Zorobabela. [13] »A Zorobabel zrodził Abiuda, a Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora. [14] »A Azor zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, a Achim zrodził Eliuda. [15] »A Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mathana, a Mathan zrodził Jakóba. [16] »A Jakób zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem. [17] »A tak wszystkich rodzajów od Abrahama aż do Dawida rodzajów czternaście, i od Dawida aż do przeprowadzenia Babilońskiego rodzajów czternaście, i od przeprowadzenia Babilońskiego aż do Chrystusa rodzajów czternaście. [18] »A narodzenie Chrystusa tak było. Kiedy była poślubiona matka Jego Marya Józefowi, pierwej nim się zeszli, znaleziona była mającą w żywocie z Ducha Świętego. [19] »A Józef mąż jej będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej osławiać, chciał ją potajemnie opuścić. [20] »A gdy on to myślał, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie synu Dawidów, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twej, albowiem co się w niej urodziło, z Ducha Świętego jest. [21] »A porodzi Syna, i nazwiesz imię Jego Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. [22] »A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co było powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: [23] »Oto Panna będzie miała w żywocie i porodzi Syna, i nazowią imię Jego Emmanuel, co się wykłada Bóg z nami. [24] »Józef tedy, wstawszy ze snu, uczynił jako mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął do siebie małżonkę swoją. [25] »I nie poznawał jej przedtem nim porodziła Syna swego pierworodnego. I nazwał imię Jego Jezus. 
  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.