Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza » Rozdział 4
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Jezus będąc pełen Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu, i był wiedziony od Ducha na puszczę. [2] »I był tam przez czterdzieści dni, i był kuszony od dyabła. A nic nie jadł w one dni; a gdy się skończyły one dni, łaknął. [3] »I rzekł Mu dyabeł: Jeśliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, żeby się stał chlebem. [4] »I odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem. [5] »I wwiódł Go dyabeł na górę wysoką i ukazał Mu wszystkie królestwa okręgu ziemi we mgnieniu oka, [6] »i rzekł Mu: Tobie dam tę wszystką władzę i chwałę ich, ponieważ mnie są podane i komu chcę, temu je daję. [7] »Ty przeto, jeśli upadłszy przede Mną pokłonisz mi się, wszystkie będą Twoje. [8] »A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Napisane jest: Panu Bogu twojemu upadłszy będziesz się kłaniał i Jemu Samemu służył. [9] »I zawiódł Go do Jeruzalem i postawił Go na szczycie Kościoła i rzekł Mu: Jeśliś jest Syn Boży, rzuć się stąd na dół, [10] »albowiem napisane jest: Że Aniołom Swoim rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli, [11] »że na ręku będą Cię nosić, abyś snać nie obraził o kamień nogi Twojej. [12] »A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Powiedziane jest: Nie będziesz kusił Pana Boga twego, [13] »i dokonawszy wszystkiego kuszenia dyabeł, odszedł od Niego aż do czasu. [14] »I wrócił się Jezus w mocy Ducha do Galilei. I rozeszła się o Nim sława po wszystkiej krainie. [15] »I nauczał On w bożnicach ich, i był wielce chwalony od wszystkich. [16] »I przyszedł do Nazareth, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju Swego w dzień Sobotni do bożnicy, i powstał czytać. [17] »I podano Mu księgi Izaijasza proroka. A gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: [18] »Duch Pański nade Mną, dlatego namaścił Mię, abym opowiadał Ewangelię ubogim; posłał Mię, abym uzdrowił skruszonych na sercu, abym opowiadał jeńcom wypuszczenie, i ślepym przejrzenie, i żebym wypuścił na wolność znędzonych, [19] »i opowiadał rok Pański miłościwy i dzień odpłaty. [20] »A gdy zwinął księgę, oddał ją słudze i siadł. A oczy wszystkich w synagodze były w Niego wlepione. [21] »I począł do nich mówić: Że się dzisiaj wypełniło to Pismo w uszach waszych. [22] »I wszyscy Mu to poświadczali i dziwowali się onej wdzięczności słów, które pochodziły z ust Jego, i mówili: Izali ten nie jest synem Józefa? [23] »I rzekł im: Zapewne rzeczecie Mi to podobieństwo: Lekarzu, ulecz samego siebie: jako wielkie rzeczy słyszeliśmy, żeś uczynił w Kafarnaum, uczyń i tu w ojczyźnie Swojej. [24] »Ale rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, że żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojej. [25] »Prawdziwie wam mówię, że wiele było wdów za dni Eliasza w Izraelu, wtenczas kiedy było zamknione niebo przez trzy lata i sześć miesięcy, gdy się był stał głód wielki po wszystkiej ziemi; [26] »a jednak do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, jedno do Sarepty Sydońskiej, do niewiasty wdowy. [27] »I wielu było trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie był oczyszczony, jedno Naaman Syryjczyk. [28] »I napełnili się wszyscy w bożnicy gniewem, słysząc to. [29] »I porwawszy się, wyrzucili Go z miasta i zawiedli Go aż na wierzch góry, na której miasto ich było zbudowane, chcąc Go zrzucić. [30] »Ale On idąc przez pośrodek nich, szedł. [31] »I zstąpił do Kafarnaum, miasta Galilejskiego, i tam ich nauczał w Szabaty. [32] »I zdumiewali się nad nauką Jego, bo była z mocą mowa Jego. [33] »A był w bożnicy człowiek mający dyabelswo nieczyste i zawołał głosem wielkim [34] »mówiąc: Zaniechaj, co nam i Tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś zatracić nas? Znam Cię, ktoś jest, Święty Boży. [35] »I zgromił go Jezus, mówiąc: Zamilknij i wynijdź od niego. I dyabelstwo ono porzuciwszy go w pośrodek, wyszło od niego i nic mu nie zaszkodziło. [36] »I padł strach na wszystkich, i rozmawiali między sobą mówiąc: Cóż to za słowo, że z taką władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, i wychodzą? [37] »I rozchodziła się sława o Nim po wszystkich miejscach onej krainy. [38] »A powstawszy Jezus z bożnicy, wszedł do domu Szymonowego. A świekra Szymonowa zjęta była wielką gorączką. I prosili Go za nią. [39] »A stojąc nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. I natychmiast wstawszy, służyła im. [40] »A gdy słońce zachodziło, wszyscy którzy mieli niemocnych rozmaitemi chorobami, przywodzili ich do Niego, a On na każdego kładąc ręce, uzdrawiał ich. [41] »Wychodziły też dyabelstwa od wielu, wołając i mówiąc: Że Ty jesteś Syn Boży. Ale gromiąc je, nie dopuszczał im mówić, że wiedzieli, iż jest Chrystusem. [42] »A gdy stał się dzień, wyszedłszy szedł na puste miejsce, a rzesze szukały Go, i przyszły aż do Niego i zatrzymywały Go, aby nie odchodził od nich; [43] »którym On rzekł: Że i innym miastom potrzeba, abym zwiastował Królestwo Boże, bom na to jest posłany. [44] »I trwał każąc w bożnicach Galilejskich. 
«  Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4 Ewangelia Łukasza 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.