Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A piętnastego roku panowania Tyberyusza cesarza, gdy Piłat Poncki rządził Judeą, a Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i Trachonickiej krainy, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, [2] »– za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza stało się słowo Pańskie do Jana, Zacharyaszowego syna, na puszczy. [3] »I chodził po wszystkiej krainie Nadjordańskiej, opowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów, [4] »jako jest napisane w księgach mów Izaijasza proroka: Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, czyńcie prostemi ścieżki Jego: [5] »wszelka dolina niech będzie napełniana, a wszelka góra i pagórek niech będzie poniżon, i krzywe niech będą prostemi, i ostre drogami gładkiemi, [6] »a wszelkie ciało ogląda zbawienie Boże. [7] »Mówił tedy do rzesz, które wychodziły, aby były chrzczone od niego: Rodzaju jaszczurczy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu. [8] »Czyńcież tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić: Ojca mamy Abrahama. Albowiem, powiadam wam, że mocen jest Bóg z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [9] »Już bowiem siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, a przeto wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone. [10] »I pytały Go rzesze mówiąc: Cóż tedy mamy czynić? [11] »A On odpowiadając, mówił im: Kto ma dwie suknie, niech da temu, kto nie ma; i kto ma pokarmy, niech podobnie uczyni. [12] »A przyszli i celnicy, aby byli ochrzczeni, i mówili do Niego: Nauczycielu, co mamy czynić? [13] »A On rzekł do nich: Nic więcej nie czyńcie nad to, co jest wam postanowione. [14] »Pytali Go też i żołnierze mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł mi: Nikogo nie uciskajcie, ani nie potwarzajcie, ale przestawajcie na żołdach waszych. [15] »A gdy się lud spodziewał, i wszyscy myśleli w sercach swych o Janie, nie onliby był Chrystusem, [16] »– odpowiedział Jan, mówiąc wszystkim: Ja wprawdzie chrzczę was wodą, ale przyjdzie mocniejszy nade mnie, Któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia Jego: On was będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. [17] »W ręku Jego jest wiejadło Jego, i oczyści bojowisko Swoje i zgromadzi pszenicę do śpichrza Swojego, a plewy spali ogniem nieugaszonym. [18] »Wiele też i innych rzeczy, napominając, oznajmiał ludowi dobrą nowinę. [19] »A Herod tetrarcha, będąc strofowany przez niego o Herodyadę, żonę brata swego, i o wszystkie złości, które czynił Herod, [20] »przydał jeszcze nad to wszystko i to, że wsadził Jana do ciemnicy. [21] »A stało się, gdy się chrzcił wszystek lud, że gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyło się Niebo, [22] »i zstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci jako gołębica, i stał się głos z nieba: Tyś jest Syn Mój Miły, w Tobiem Sobie upodobał. [23] »A ten Jezus poczynał być jakoby we trzydziestu latach, i mniemano, że był synem Józefa, który był Helego, [24] »który był Mathata, który był Lewiego, który był Melchiego, który był Jannego, który był Józefa, [25] »który był Matathijasza, który był Amosa, który był Nahuma, który był Hesliego, który był Naggego, [26] »który był Mahatha, który był Matathijasza, który był Semei, który był Józefa, który był Judy, [27] »który był Joanna, który był Rezy, który był Zorobabela, który był Salathiela, który był Nerego, [28] »który był Melchiego, który był Addiego, który był Kosana, który był Elmadama, który był Hera, [29] »który był Jezuego, który był Eliezera, który był Joryma, który był Mathata, który był Lewiego, [30] »który był Symeona, który był Judy, który był Józefa, który był Jony, który był Eliakima, [31] »który był Meley, który był Menny, który był Mathata, który był Natana, który był Dawida, [32] »który był Jessego, który był Obeda, który był Booza, który był Salmona, który był Naassona, [33] »który był Aminadaba, który był Arama, który był Ezrona, który był Faresa, który był Judy, [34] »który był Jakóba, który był Izaaka, który był Abrahama, który był Tharego, który był Nachora, [35] »który był Saruga, który był Ragauego, który był Falega, który był Hebera, który był Salego, [36] »który był Kainana, który był Arfaxada, który był Sema, który był Noego, który był Lamecha, [37] »który był Mathuzalema, który był Enocha który był Jareda, który był Malaleela, który był Kainana, [38] »który był Henosa, który był Setha, który był Adama, który był Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.