Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 9
«  Dzieje Apostolskie 8 Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Szaweł jeszcze tchnął pogróżkami i morderstwami przeciwko uczniom Pańskim; i przyszedłszy do najwyższego kapłana, [2] »żądał od niego listów do Damaszku, do bożnic, że jeśliby znalazł których tej drogi mężów albo niewiasty, aby ich związanych przywiódł do Jeruzalem. [3] »I gdy był w drodze, zdarzyło się, że się przybliżał ku Damaszkowi, i oto nagle oświeciła go Światłość z nieba. [4] »A gdy padł na ziemię, usłyszał głos do niego mówiący: Szawle, Szawle, czemu Mię prześladujesz? [5] »A on rzekł: Ktoś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, Którego ty prześladujesz: trudno tobie przeciwko ościeniowi wierzgać. [6] »Tedy on drżąc i zdrętwiawszy, rzekł: Panie, co chcesz, abym czynił? A Pan do niego: Wstań i wnijdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. [7] »– A oni mężowie, którzy z nim w drodze jechali, stali zdumiawszy się, słysząc wprawdzie głos, ale nikogo nie widząc. [8] »Wstał tedy Szaweł z ziemi, a otworzywszy oczy, nic nie widział. I wiodąc go za ręce, przywiedli go do Damaszku. [9] »I był tam trzy dni nie widząc, i nie jadł, ani nie pił. [10] »A był w Damaszku niejaki uczeń, imieniem Ananiasz. I rzekł do niego w widzeniu Pan: Ananiaszu. A on rzekł: Otom ja, Panie. [11] »A Pan do niego: Wstań i idź na ulicę, którą zowią Prostą, i szukaj w domu Judy Szawła imieniem, Tarseńczyka, albowiem oto się modli. [12] »I widział męża, imieniem Ananiasza, wchodzącego i wkładającego nań ręce, aby znowu wzrok otrzymał. [13] »Odpowiedział wtedy Ananiasz: Panie, od wielum słyszał o tym mężu, jak wiele złego poczynił świętym Twoim w Jeruzalem; [14] »i tutaj ma moc od najwyższych książąt kapłańskich powiązać wszystkich, którzy wzywają Imienia Twego. [15] »Rzekł do niego Pan: Idź, albowiem ten jest Mi naczyniem wybranem, aby nosił Imię Moje przed pogan, i królów, i synów Izraelskich. [16] »Bo ukażę mu Ja, jako wiele trzeba mu cierpieć dla Imienia Mojego. [17] »Szedł tedy Ananiasz i wszedł do domu, i włożywszy nań ręce, rzekł: Szawle bracie, Pan Jezus mię posłał, Ten Który ci się ukazał na drodze, którąś jechał, abyś przejrzał i był napełniony Duchem Świętym. [18] »I natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski, i znowu otrzymał wzrok, i wstawszy, został ochrzczony. [19] »A gdy przyjął Pokarm, posilił się. I był z uczniami, którzy byli w Damaszku, przez kilka dni. [20] »I natychmiast wszedłszy do bożnic, kazał o Jezusie, że Ten jest Synem Bożym. [21] »I zdumieli się wszyscy, którzy słuchali, i mówili: Izali nie ten jest, który wykorzeniał tych, którzy wzywali tego Imienia w Jeruzalem, i tutaj na to przyszedł, aby powiązawszy ich, przywiódł do książąt kapłańskich? [22] »A Szaweł tem więcej się zmacniał i pohańbiał Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, twierdząc, że Ten jest Chrystusem. [23] »A gdy się wypełniło wiele dni, uczynili Żydzi wspólnie o tem naradę, aby go zabili. [24] »Ale oznajmione były Szawłowi zdrady ich. Strzegli tedy u bram we dnie i w nocy, aby go zabili. [25] »Ale uczniowie wziąwszy go w nocy, spuścili z muru, spuszczając go w koszu. [26] »A gdy przyszedł do Jeruzalem, usiłował przyłączyć się do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, żeby był uczniem. [27] »Tedy Barnabasz wziąwszy go, przywiódł do Apostołów i powiedział im, jako na drodze widział Pana, i że do niego mówił, i jako w Damaszku śmiele czynił w Imię Jezusowe. [28] »I był z nimi w Jeruzalem, wchodząc i wychodząc, i śmiele czyniąc w Imię Pańskie. [29] »Rozmawiał też z poganami i rozprawiał z Grekami; ale oni chcieli go zabić. [30] »O czem dowiedziawszy się bracia, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. [31] »A Kościół po wszystkiej Judei, i Galilei i Samaryi miał pokój i budował się, chodząc w bojaźni Pańskiej, i pociechą Ducha Świętego bywał napełniany. [32] »I stało się, że gdy Piotr obchodził wszystkich, przyszedł do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. [33] »I znalazł tam niejakiego człowieka, imieniem Eneasza, który leżał od ośmiu lat na łożu, paraliżem rażony. [34] »I rzekł do niego Piotr: Eneaszu, niech cię uzdrowi Pan Jezus Chrystus: wstań i pościel sobie. I natychmiast wstał. [35] »I ujrzeli go wszyscy, którzy mieszkali w Lidzie i w Saronie, i ci nawrócili się do Pana. [36] »A w Jaffie była jedna uczennica, imieniem Tabitha, co się wykłada Dorkas. Ta była pełna dobrych uczynków i jałmużn, które czyniła. [37] »I stało się w one dni, że zaniemógłszy umarła. A gdy ją omyli, położyli w wieczerniku. [38] »A ponieważ Lida była niedaleko Jaffy, tedy uczniowie usłyszawszy, że Piotr w niej był, posłali dwóch mężów do niego, prosząc: abyś się nie lenił przyjść do nas. [39] »Powstawszy Piotr, przyszedł z nimi. A gdy przyszedł, wwiedli go do wieczernika, i obstąpiły go wszystkie wdowy płacząc i ukazując mu suknie i odzienia, które im czyniła Dorkas. [40] »Kazawszy tedy Piotr wyjść wszystkim precz, uklęknąwszy modlił się; i obróciwszy się do ciała, rzekł: Tabitho, wstań. Tedy ona otworzyła oczy swoje, i ujrzawszy Piotra, siadła. [41] »A on podawszy jej rękę, podniósł ją. I wezwawszy świętych i wdowy, oddał ją im żywą. [42] »I rozgłosiło się to po całej Jaffie, i wielu ich uwierzyło w Pana. [43] »I stało się, że przez wiele dni mieszkał w Jaffie u niejakiego Szymona garbarza. 
«  Dzieje Apostolskie 8 Dzieje Apostolskie 9 Dzieje Apostolskie 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.