Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Apokalipsa Jana » Rozdział 22
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ukazał mi też rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą ze Stolicy Bożej i Barankowej; [2] »a pośród ulicy tego Miasta i z obu stron rzeki Drzewo żywota, rodzące dwanaście (razy) owoce, na każdy miesiąc podając owoc swój: a liście z onego Drzewa na uzdrowienie narodów. [3] »I już nie będzie więcej żadnego przeklęctwa, ale Stolica Boża i Barankowa w niem będą, i słudzy Jego służyć Mu będą. [4] »I będą oglądać Oblicze Jego, a Imię Jego na ich czołach. [5] »I nocy już nie będzie tam, i nie będzie potrzeba ludziom światłości świecy, ani światłości słonecznej, bo Pan Bóg będzie ich oświecał; i będą królować na wieki wieków. [6] »I rzekł mi: Te słowa są bardzo wierne i prawdziwe; i Pan Bóg duchów prorockich posłał Anioła Swego, aby pokazał sługom Swoim te rzeczy, które się mają rychło stać. [7] »Oto przychodzę rychło. Błogosławiony, kto przestrzega słowa proroctwa tych oto ksiąg. [8] »A ja Jan, którym widział i słyszał te rzeczy, i gdym był usłyszał i widział, upadłem przed nogami Anioła, który mi to pokazywał, chcąc mu oddać cześć, chwałę i modłę. [9] »Ale mi rzekł: Patrz, żebyś tego nie czynił, bom jest współsługa twój i twoich braci proroków, i tych, którzy zachowują słowa proroctwa tej księgi. Bogu cześć, chwała i modła. [10] »I rzekł mi: Nie zamykaj pieczęcią słów proroctwa tej księgi, bo czas krótki jest. [11] »Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto w nieczystości jest, niech jeszcze się plugawi; a kto sprawiedliwy jest, niech jeszcze więcej staje się sprawiedliwym; a kto święty, niech się jeszcze więcej uświęci. [12] »Oto przychodzę rychło i mam z Sobą zapłatę Moją, abym oddał każdemu według uczynków jego. [13] »Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec, Pierwszy i Ostatni. [14] »Błogosławieni, którzy omywają szaty swoje we krwi Barankowej, aby ich moc była w Drzewie żywota, ażeby przez bramy weszli do Miasta. [15] »A nazewnątrz Miasta – psy, i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszelki, kto miłuje i czyni kłamstwo. [16] »Ja Jezus posłałem Anioła Mojego, aby wam świadczył o tych rzeczach w Kościołach. Jam jest Korzeń i Ród Dawidów, Gwiazda jasna i zaranna. [17] »A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! I kto słyszy, niechaj mówi: Przyjdź! I kto pragnie, niech przyjdzie; i kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. [18] »Albowiem Ja daję świadectwo każdemu, który słucha słów proroctwa tych ksiąg, że jeśliby kto przydał co do tych rzeczy, przyda mu też Bóg plag opisanych w tych oto księgach. [19] »A jeśli kto ujmie co ze słów ksiąg tego proroctwa, odejmie Bóg cząstkę jego z ksiąg żywota i z Miasta Świętego i z tych rzeczy, które są napisane w tych oto księgach. [20] »Tak mówi Ten, Który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem, przyjdź, Panie Jezu! [21] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.