Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, według obietnice żywota onego który jest w Christusie Jezusie; [2] »Tymotheuszowi miłemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i Christusa Jezusa Pana naszego. [3] »Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumnieniu, iż bez przestanku czynię o tobie wzmiankę w prośbach moich, w nocy i we dnie; [4] »Pragnąc cię widzieć, pamiętając na twoje łzy, abym był weselem napełnion; [5] »Przywodząc sobie na pamięć onę, która jest w tobie, nieobłudną wiarę, która mieszkała pierwej w babce twej Loidzie, i w matce twojej Eunice; a jestem upewnion iż i w tobie. [6] »Dla której przyczyny przypominamci, abyś wzniecał darowanie Boże które jest w tobie, przez wkładanie rąk moich. [7] »Abowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i rostropności. [8] »Nie sromaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani mnie więźnia jego; ale cierp złe z Ewanielią wedle mocy Bożej; [9] »Który zbawił nas, i wezwał wezwaniem świętym; nie według uczynków naszych, ale według własnego postanowienia i łaski, która dana jest nam, w Christusie Jezusie, przed czasy wiecznymi; [10] »A objawiona jest teraz przez oświecenie zbawiciela naszego Jezusa Christusa, któryć skaził śmierć, a oświecił żywot i nieskazitelność przez Ewanielią. [11] »Na co postanowiony jestem ja obwoływaczem, i Apostołem, i nauczycielem poganów. [12] »Dla której przyczyny też to cierpię, ale się nie sromam; wiem bowiem komum uwierzył, i jestem upewnion, iż mocen jest składu mojego strzedz do onego dnia. [13] »Wzór miej zdrowych mów, któreś odemnie słyszał, w wierze i miłości która jest w Christusie Jezusie. [14] »Dobrego składu strzeż przez ducha świętego który mieszka w nas. [15] »Wiesz to, iż odwrócili się odemnie wszyscy, którzy są w Azyey, z których jest Figellus, i Hermogenes. [16] »Niech da miłosierdzie Pan Onezyforowemu domowi; iż często mię ochłodził, i łańcucha się mego nie sromał. [17] »Ale będąc w Rzymie, barzo pilno mię szukał, i nalasł. [18] »Niech da jemu Pan, aby nalasł miłosierdzie u Pana w on dzień; a jako wiele w Efezie usługował, lepiej ty wiesz. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »