Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto rodowody synów Noacha: Szema, Chama i Jefeta. Urodzili się im bowiem synowie po potopie. [2] »Synowie Jefeta: Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Meszech, i Tyras. [3] »A synowie Gomera: Aszkenas, i Ryfat, i Togarma. [4] »A synowie Jawana: Elisza, i Tarszysz, Kittim i Dodanym. [5] »Od tych rozeszły się pomorskie narody podług ziem swoich, każdy podług języka swojego, podług plemion swoich, podług narodów swoich. [6] »A synowie Chama: Kusz, i Micraim, i Put, i Kanaan. [7] »A synowie Kusza: Seba, i Chawila i Sabta, i Rama, i Sabtecha. A synowie Ramy: Szeba i Dedan. [8] »A Kusz spłodził Nimroda: ten począł być mocarzem na ziemi. [9] »Był on mocarzem, myśliwym przed Wiekuistym. Przeto się mawia: jako Nimrod mocarz, myśliwy przed Wiekuistym. [10] »A był początek panowania jego w Babelu, i Erechu i Akadzie, i w Kalne, w ziemi Szynear. [11] »Z ziemi tej wyszedł do Aszuru, i zbudował Ninewę, i Rechobot-Ir, i Kalach. [12] »I Resen, między Ninewą a Kalachem; ono to owém miastem wielkiém. [13] »A Micraim spłodził Ludów, i Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów. [14] »I Patrusów, i Kasluchów, z których poszli Peliszty, i Kaftory. [15] »A Kanaan spłodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta. [16] »I Jebusytę, i Emorejczyka, i Girgaszytę. [17] »I Chywijczyka, i Arkijczyka i Synytę. [18] »I Arwadejczyka i Cemarejczyka, i Chamatejczyka; w następstwie zaś rozsiedliły się plemiona Kananejskie. [19] »A była dziedzina Kananejczyka od Cydonu idąc do Gerar - aż do Azy, idąc do Sedomu i Amory i Admy i Cebojim, - aż do Lesza. [20] »Oto synowie Chama podług plemion swych, podług języków swoich, w krajach swoich, podług narodów swych. [21] »I Szemowi również się narodziło, temu ojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jefeta, najstarszemu. [22] »Synowie Szema: Elam, i Aszur, i Arpachszad, i Lud, i Aram. [23] »A synowie Arama: Uc, i Chul, i Geter, i Masz. [24] »A Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera. [25] »A Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za dni jego została rozdzielona ziemia, a imię brata jego Joktan. [26] »A Joktan spłodził Almodada, i Szalefa, i Chocarmaweta, i Jeracha. [27] »I Hadorama, i Uzala, i Dyklę. [28] »I Obala, i Abimaela, i Szebę. [29] »I Ofira, i Chawilę, i Jobaba; wszyscy ci byli synami Joktana. [30] »I była siedziba ich od Meszy idąc ku Sefar, - aż do góry Wschodniej. [31] »Oto synowie Szema podług plemion swoich, podług języków swoich, w krajach swych, podług narodów swoich. [32] »Oto plemiona synów Noacha podług rodowodów ich, podług narodów ich, i od tych rozeszły się narody na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).