Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 8
«  2 Księga Samuela 7 2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stało się następnie że pobił Dawid Filistynów i upokorzył ich; i odebrał Dawid cugle stolicy z ręki Filistynów. [2] »Pobił nadto Moabitów i rozmierzył ich sznurem, każąc im pokłaść się na ziemi. Po dwa sznury wymierzył dla skazania na śmierć a po pełnym sznurze dla zachowania przy życiu. I tak stali się Moabici poddanymi Dawida, składającymi haracz. [3] »Następnie pobił Dawid Hadadezera, syna Rechoba, króla Coby, gdy właśnie szedł, aby przywrócić władzę swoją nad rzekę Eufrat. [4] »Zabrał mu Dawid tysiąc siedmset wozów i dwadzieścia tysięcy pieszych; wszystkie też konie zaprzęgowe kazał Dawid okulawić, a zostawił z tego tylko sto koni. [5] »Gdy zaś nadciągnęli Aramejczycy z Damaszku na pomoc Hadadezerowi, królowi Coby, poraził Dawid z pośród Aramejczyków dwadzieścia i dwa tysiące ludzi. [6] »I poustanawiał Dawid załogi w Aram Damasceńskiem, i tak stali się Aramejczycy poddanymi Dawida, składadającymi haracz. I dopomagał Wiekuisty Dawidowi dokądkolwiek się zwracał. [7] »Zabrał również Dawid tarcze złote, należące do sług Hadadezera, i sprowadził je do Jerozolimy. [8] »Z Betach też i z Berothai, miast Hadadezera, zdobył król Dawid miedzi mnóstwo wielkie. [9] »Gdy Jednak usłyszał Thoi, król Hamatu, że rozbił Dawid całą potęgę Hadadezera, [10] »Wyprawił Thoi Jorama, syna swego, do króla Dawida, aby go pozdrowił i złożył mu życzenia z powodu walki jego z Hadadezerem i zwycięztwa nad nim - Hadadezer toczył bowiem ustawiczną wojnę z Thoim - przyczem przyniósł naczynia srebrne i naczynia złote i naczynia z kruszcu. [11] »I to poświęcił król Dawid Wiekuistemu wraz ze srebrem i złotem, które już poświęcił z łupu zebranego od wszystkich narodów, które podbił. [12] »Od Aramu, Moabu, Amonitów, Filistynów, Amalekitów i z tego co zdobył od Hadadezera, syna Rechoba, króla Coby. [13] »I tak zdobył sobie Dawid sławę po powrocie swoim, gdy mianowicie pobił Aramejczyków w dolinie solnej w liczbie ośmnastu tysięcy. [14] »I poustawiał w Edomie załogi; w całym Edomie poustawiał załogi, tak że wszyscy Edomici zostali poddanymi Dawida. I dopomagał Wiekuisty Dawidowi dokądkolwiek się zwracał. [15] »I tak panował Dawid nad całym Izraelem, a wymierzał Dawid prawo i sprawiedliwość całemu swojemu ludowi. [16] »Joab, syn Ceruji, dowodził wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem. [17] »Cadok, syn Achituba, i Achimelech, syn Abjatara, piastowali kapłaństwo, a Seraja był pisarzem. [18] »Benajahu zaś, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami, a synowie Dawida sprawowali urzędy. 
«  2 Księga Samuela 7 2 Księga Samuela 8 2 Księga Samuela 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).