Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Królewska » Rozdział 15
«  1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ośmnastego roku króla Jerobeama, syna Nebata, objął rządy Abijam nad Judą. [2] »Trzy lata panował on w Jerozolimie; imię zaś matki jego: Maacha, córka Absaloma. [3] »I postępował we wszystkich grzechach ojca swego, których się tenże przed nim dopuszczał, a nie było serce jego szczerem wobec Wiekuistego, Boga swego, jako serce przodka jego, Dawida. [4] »Bo tylko gwoli Dawidowi zostawił mu Wiekuisty, Bóg jego, iskierkę w Jerozolimie, aby ustanowił syna jego po nim, i aby utwierdził Jerozolimę. [5] »Przeto, że czynił Dawid to, co było prawem w oczach Wiekuistego, nie zaniechając nic z tego wszystkiego, co mu przykazał, po wszystkie dni życia jego, wyjąwszy sprawę Uryi, Chitejczyka. [6] »Wojna zaś toczyła się między Rehabeamem a Jerobeamem po wszystkie dni życia jego. [7] »A co do innych spraw Abijama i wszystkiego, czego dokonał, spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich. Toczyła się również wojna między Abijamem a Jerobeamem. [8] »I spoczął Abijam przy ojcach swoich i pochowano go w mieście Dawida. Poczem objął rządy Asa, syn jego, miasto niego. [9] »Dwudziestego roku Jerobeama, króla izraelskiego, objął Asa rządy nad Judą. [10] »Panował zaś czterdzieści i jeden lat w Jerozolimie, a imię matki jego: Maacha, córka Absaloma. [11] »A czynił Asa co prawem było w oczach Wiekuistego, jako Dawid praojciec jego. [12] »Tak wypędził on nierządników z kraju i usunął wszystkie bożyszcza, które poczynili przodkowie jego. [13] »Nawet Maachę, matkę swoją, pozbawił godności władczyni, ponieważ sprawiła straszydło Astarcie. I ściął Asa straszydło jej i spalił je w dolinie kidrońskiej. [14] »Wyżyny wprawdzie usunięte nie zostały; serce jednak Asy było szczere wobec Wiekuistego po wszystkie dni jego. [15] »Sprowadził również poświęcone przedmioty ojca swego, i te które sam poświęcił, do przybytku Wiekuistego - w srebrze, złocie i naczyniach. [16] »Toczyła się zaś wojna między Asą a Baeszą, królem izraelskim, po wszystkie dni ich. [17] »Nadciągnął mianowicie Baesza, król izraelski, przeciw Judzie i obwarował Ramę, aby nie pozwolić, żeby kto wychodził u Asy, króla judzkiego. [18] »Wziął tedy Asa wszystko srebro i złoto, pozostałe jeszcze w skarbach przybytku Wiekuistego, a niemniej skarby pałacu królewskiego i wręczył je sługom swoim; poczem posłał ich Asa do Benhadada, syna Tabrimona, syna Cheziona, króla Aramu, zasiadającego w Damaszku, i kazał mu powiedzieć: [19] »Istnieje przymierze między mną a tobą, między ojcem moim a ojcem twoim. Oto przesyłam ci upominek w srebrze i złocie; idź, zerwij przymierze twoje z Baeszą, królem izraelskim, aby odstąpił odemnie. [20] »I usłuchał Benhadad króla Asę, i wyprawił wodzów wojsk swoich przeciw miastom izraelskim, i poraził Ijon i Dan i Abel-Bet-Maachę i całe Kinerot, wraz z całą krainą Naftali. [21] »Gdy tedy usłyszał to Baesza, zaniechał dalszego obwarowania Ramy i osiadł znowu w Tyrcy. [22] »Król Asa zaś zwołał wszystkich Judejczyków - nie był nikt wyłączony - i uprzątnęli kamienie i belki Ramy, którą Baesza kazał obwarować, i obwarował tem król Asa Gebę w Benjaminie i Micpę. [23] »A co do wszystkich innych spraw Asy i wszystkich jego czynów dzielnych, i wszystkiego czego dokonał, i miast, które obwarował, spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich. Na stare lata zaś swoje chorował na nogi. [24] »I spoczął Asa przy ojcach swoich, i pochowany został przy ojcach swoich w mieście Dawida, przodka swego. I objął rządy syn jego, Jozafat, miasto niego. [25] »Nadab zaś, syn Jerobeama, objął rządy nad Izraelem przez dwa lata. [26] »I czynił co złem było w oczach Wiekuistego, a postępował drogą ojca swojego i w grzechu jego, do którego uwiódł Izraela. [27] »Ale uknuł spisek przeciw niemu Baesza, syn Achii, z domu Isachara, i zabił go Baesza w Gibetonie, należącem do Filistynów; Nadab mianowicie i cały Izrael oblegali właśnie Gibeton. [28] »I tak zabił go Baesza trzeciego roku Asy, króla judzkiego, i został królem miasto niego. [29] »Zaledwie rządy objął wymordował cały dom Jerobeama; nie pozostawił z rodu Jerobeama żadnej duszy żywej, dopóki go nie wytępił, wedle słowa Wiekuistego, które wyrzekł przez sługę swego, Achiję z Szylo. [30] »Dla grzechów Jerobeama, których się dopuścił, i do których Izraela uwiódł, i z powodu jątrzenia, którem jątrzył Wiekuistego, Boga Izraela. [31] »A co do innych spraw Nadaba i wszystkiego, czego dokonał, spisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich. [32] »Toczyła się zaś wojna między Asą i między Baeszą, królem izraelskim, po wszystkie ich dni. [33] »Trzeciego roku Asy, króla judzkiego, objął rządy Baesza, syn Achii, nad całym Izraelem; panował zaś w Tyrcy dwadzieścia cztery lata. [34] »A czynił co złem było w oczach Wiekuistego, postępując drogą Jerobeama i grzechu jego, którym uwiódł Izraela. 
«  1 Księga Królewska 14 1 Księga Królewska 15 1 Księga Królewska 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).