Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto co masz spełnić nad nimi, aby poświęcić ich, aby Mi piastowali kapłaństwo: weźmiesz cielca jednego, młodego, i dwa barany, bez wady; [2] »I chleby przaśne, i kołacze przaśne, zaczynione oliwą, i opłatki przaśne, namazane oliwą; z przedniej mąki pszennej zrobisz je. [3] »I włożysz je w jeden kosz, i przyniesiesz je w tymże koszu, - oraz cielca i dwa barany. [4] »Ahrona zaś i synów jego przywiedziesz do wejścia przybytku zboru i wykąpiesz ich w wodzie. [5] »I wziąwszy szaty, obleczesz Ahrona w szatę spodnią i w płaszcz pod naramiennik, i w naramiennik, i w napierśnik, i opaszesz go pasem naramiennika. [6] »I włożysz zawój na głowę jego, i przytwierdzisz diadem święty na zawoju. [7] »I wziąwszy olej namaszczenia, polejesz na głowę jego, i namaścisz go. [8] »Synów téż jego przyprowadzisz i przybierzesz ich w szaty spodnie. [9] »I przepaszesz ich pasem, - Ahrona i synów jego, - i okryjesz głowy ich mitrami; i będą mieli kapłaństwo podług ustawy wiecznej: i upełnomocnisz rękę Ahrona i rękę synów jego. [10] »I przywiedziesz cielca przed przybytek zboru, i położą Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę cielca. [11] »I zarzniesz cielca przed obliczem Wiekuistego u wejścia do przybytku zboru. [12] »A wziąwszy z krwi cielca, pomażesz narożniki ofiarnicy palcem twoim, a całą krew wylejesz u podstawy ofiarnicy. [13] »I weźmiesz cały tłuszcz pokrywający trzewa i przeponę nad wątrobą, i obie nerki i tłuszcz, który na nich, i puścisz z dymem na ofiarnicy. [14] »Mięso zaś cielca, i skórę jego, i nieczystość jego, - spalisz w ogniu za obozem: ofiara to zagrzeszna. [15] »A jednego barana weźmiesz, i położą Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę tego barana. [16] »I zarzniesz barana, i weźmiesz krew jego, i pokropisz ołtarz w około. [17] »A barana rozłożysz na części jego, i opłóczesz trzewa i golenie jego, i położysz je do części i do głowy jego. [18] »I puścisz z dymem całego tego barana na ofiarnicy. Całopalenie to Wiekuistemu, wonią przyjemną, ogniową ofiarą Wiekuistemu. [19] »Poczém weźmiesz barana drugiego, a położy Ahron i synowie jego ręce swoje na głowę barana. [20] »A zarznąwszy barana weźmiesz nieco krwi jego, i włożysz na chrząstkę ucha Ahrona i na chrząstkę prawego ucha synów jego, i na wielki palec ręki ich prawej, i na wielki palec nogi ich prawej; i pokropisz krwią ofiarnicę w około. [21] »I weźmiesz ze krwi, która na ofiarnicy, i z oleju namaszczenia, i pokropisz Ahrona i szaty jego, i synów jego, i szaty synów jego z nim; i będą poświęceni on, i szaty jego, i synowie jego, i szaty synów jego z nim. [22] »I weźmiesz z barana tłuszcz, i ogon, i tłuszcz pokrywający trzewa, i przeponę wątroby, i obie nerki i łój, który na nich, i udziec prawy; - bo to baran upełnomocnienia. [23] »I bochenek chleba jeden, i kołacz na oliwie jeden, i opłatek jeden z kosza przaśników, który przed Wiekuistym. [24] »A położywszy to wszystko na dłonie Ahrona, i na dłonie synów jego, stawisz to, jako przedstawienie przed obliczem Wiekuistego. [25] »I weźmiesz to z ręki ich, i puścisz z dymem na ofiarnicy przy całopaleniu, na woń przyjemną przed Wiekuistym: ogniowa to ofiara Wiekuistemu. [26] »A wziąwszy mostek z barana upełnomocnienia, przeznaczonego dla Ahrona, stawisz je jako przedstawienie przed obliczem Wiekuistego, a będzie to udziałem twoim. [27] »I tak poświęcisz mostek przedstawienia i łopatkę podniesienia, które przedstawiono i które podniesiono z barana upełnomocnienia, z tego, co dla Ahrona i co dla synów jego; [28] »I należeć będą do Ahrona i do synów jego prawem wieczném od synów Israela; bo to podniesieniem jest, a podniesieniem ma zostać od synów Israela, z ofiar ich opłatnych, - podniesienie ich Wiekuistemu. [29] »A szaty święte Ahrona pozostaną dla synów jego po nim, aby ich namaścić w nich i upełnomocnić niemi ręce ich. [30] »Siedm dni będzie się w nie odziewał ten z jego synów, który zostanie kapłanem na miejscu jego, który wnijdzie do przybytku zboru dla służby w świątyni. [31] »Barana zaś upełnomocnienia weźmiesz, i ugotujesz mięso jego na miejscu świętém. [32] »I jeść będą Ahron i synowie jego mięso onego barana i chléb, który jest w koszu - u wejścia do przybytku zboru. [33] »I niech jedzą oni to, czém spełniono rozgrzeszenie ich dla upełnomocnienia rąk ich, dla poświęcenia ich: postronny zaś jeść tego nie będzie, bo świętém jest. [34] »A jeżeliby się co zostało z mięsa upełnomocnienia i z chleba aż do rana; spalisz pozostałe w ogniu: nie należy go jeść, bo świętém jest. [35] »I postąpisz z Ahronem i z synami jego we wszystkiem tak, jakem polecił tobie: przez siedm dni upełnomacniać ich będziesz. [36] »Cielca téż zagrzesznego składać będziesz codzień przy oczyszczeniach - i będziesz spełniał ofiary zagrzeszne na ofiarnicy, oczyszczając ją; i namaścisz ją, by ją uświęcić. [37] »Siedm dni będziesz oczyszczał ofiarnicę i uświęcał ją, - i będzie ofiarnica świętem świętości: cokolwiek dotknie się ofiarnicy uświęconém będzie. [38] »A oto co będziesz składał na ofiarnicy: jagniąt rocznych dwoje codzień, ustawicznie. [39] »Jagnię jedno sprawiaj zrana, a jagnię drugie sprawiaj nad wieczorem. [40] »I dziesiąta część efy mąki przedniej, rozczynionej z czwartą częścią hina oliwy wytłoczonej, a jako zalewkę czwartą część hina wina na jedno jagnię. [41] »A jagnię drugie będziesz sprawiał nad wieczorem; według dani porannej i według zalewki jej sprawiać ją będziesz, na woń przyjemną, na ofiarę ogniową Wiekuistemu. [42] »Całopalenie to ustawiczne będzie w pokoleniach waszych, u wejścia do przybytku zboru przed Wiekuistym, gdzie się stawiać będę wam, aby tam mówić z tobą. [43] »I stawiać się tam będę synom Israela, i będzie poświęcony majestatem Moim. [44] »I poświęcę przybytek zboru i ofiarnicę; Ahrona zaś i synów jego poświęcę, aby Mi piastowali kapłaństwo. [45] »I będę przebywał w pośród synów Israela, i będę im Bogiem. [46] »I poznają, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich, którym ich wywiódł z ziemi Micraim, abym przebywał w pośród nich, Ja - Wiekuisty, Bóg ich. 
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).