Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 19
«  Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19 Księga Jeremiasza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzekł Wiekuisty: Pójdziesz i kupisz dzban gliniany od garncarza, a zabierzesz ze starszych ludu i ze starszych kapłanów. [2] »I wyjdziesz do doliny Ben-Hinnom, która u wejścia do bramy garncarskiej; i wygłosisz tam słowa, które ci obwieszczę, [3] »A powiesz: Słuchajcie słowa Wiekuistego, królowie Judy, i mieszkańcy Jerozolimy: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela; oto sprowadzam nieszczęście na miejsce to, aby każdemu, któryby o niém usłyszał zaszumiało w uszach. [4] »Przeto, że opuścili Mnie, a miejsce to zapoznawali, kadząc na niém bóztwom cudzym, których nie znali ani oni, ani ojcowie ich, ani królowie Judy, napełniając miejsce to krwią niewinnych. [5] »I pobudowali wyżyny Baala, aby palili synów swych ogniem, jako całopalenia Baalowi, czegom nie rozkazał i czegom nie mówił, i co nie przeszło przez myśl Moję. [6] »Dla tego oto nadejdą dni, rzecze Wiekuisty, gdy nie będzie nazywaném więcej miejsce to Tofethem, ani doliną Ben-Hinnom, lecz doliną mordu. [7] »I zniweczę radę Judy i Jerozolimy na miejscu tém, i powalę ich mieczem przed wrogami swymi, i od ręki czyhających na ich życie, i podam zwłoki ich na żer ptactwu nieba i zwierzowi ziemi. [8] »I uczynię miasto to zgrozą i pośmiewiskiem; ktokolwiek przejdzie mimo niego wzdrygnie się i pośmieje z powodu wszystkich klęsk jego. [9] »I nakarmię ich ciałem synów i ciałem córek swoich, a jeden ciało drugiego pożerać będzie - w oblężeniu i w ucisku, którym uciskać ich będą wrogowie ich i czyhający na życie ich. [10] »Poczem stłuczesz ten dzban przed oczyma mężów, którzy pójdą z tobą, [11] »I powiesz im: Tak rzecze Wiekuisty zastępów: w ten sposób potłukę lud ten i miasto to, jak się tłucze naczynie garncarskie, aby już nie mogło być naprawioném więcej, a w Tofeth będą chowali, ponieważ nie stanie miejsca do chowania. [12] »Tak uczynię miejscu temu, rzecze Wiekuisty i mieszkańcom jego i obrócę to miasto w Tofeth. [13] »I będą domy Jerozolimy i domy królów Judy jako Tofeth nieczyste, wszystkie domy na których dachach kadzono całemu zastępowi nieba, a wylewano zalewki bóztwom cudzym. [14] »I wrócił Jeremjasz z Tofeth, dokąd wysłał go był Wiekuisty, aby tam prorokował, i stanąwszy w dworcu domu Wiekuistego, rzekł do całego ludu: [15] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto przywiodę na miasto to i na wszystkie miasta jego owo całe nieszczęście, którem wyrzekł przeciw niemu; gdyż ukrnąbrnili kark swój, aby nie słuchali słów Moich. 
«  Księga Jeremiasza 18 Księga Jeremiasza 19 Księga Jeremiasza 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).