Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 29
«  Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto słowa pisma, które posłał Jeremjasz, prorok, z Jerozolimy, do pozostałej starszyzny wygnańców, i do kapłanów, i do proroków, i do całego ludu, który był uprowadził Nebukadnecar z Jerozolimy do Babelu, [2] »Gdy wyszli byli Jechonja, król, i władczyni, i dworzanie, książęta Judy i Jerozolimy, i płatnerze, i majstrowie forteczni z Jerozolimy; [3] »Za pośrednictwem Elasy, syna Szafana, i Gemarji, syna Chilkji, których wysłał Cydkjasz, król Judy, do Nebukadnecara, króla babilońskiego do Babelu, w tych słowach: [4] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela, do wszystkich wygnańców, których uprowadziłem z Jerozolimy do Babelu: [5] »Budujcie domy i zamieszkujcie je, zasadźcie ogrody i pożywajcie owoc ich! [6] »Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki, bierzcie téż dla synów waszych żony, a córki wasze wydawajcie za mężów, aby rodziły synów i córki, abyście się mnożyli tam, a nie umniejszali. [7] »A starajcie się o pomyślność miasta, do którego uprowadziłem was, a módlcie się za niém do Wiekuistego; albowiem w pomyślności jego będzie własna pomyślność wasza! [8] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Niechaj nie zwodzą was prorocy wasi, którzy w pośród was, ani wróżbici wasi, a nie zważajcie na sny wasze, które śnią się wam; [9] »Albowiem kłamliwie prorokują wam w imieniu Mojém; nie posłałem ich! rzecze Wiekuisty. [10] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty: Dopiero gdy spełnią się dla Babelu siedmdziesiąt lat wspomnę na was, i stwierdzę słowo Moje dobre, że was przywrócę na miejsce to. [11] »Albowiem Ja znam zamysły, które umyśliłem o was, rzecze Wiekuisty, zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby dać wam przyszłość i nadzieję! [12] »A wtedy wzywać mnie będziecie, i pójdziecie, by modlić się do Mnie, a wysłucham was. [13] »A szukając Mnie - znajdziecie, gdy Mnie szukać będziecie całém sercem waszém. [14] »I dam się znaleść wam, rzecze Wiekuisty, i przywrócę wygnańców waszych, i zgromadzę was ze wszystkich narodów, i ze wszystkich miejsc do których zagnałem was, rzecze Wiekuisty, i przywiodę was na miejsce, z którego uprowadziłem was! [15] »Jeżeli wszakże powiadacie: Wzbudził nam Wiekuisty proroków i w Babelu, -  [16] »Tedy rzecze tak Wiekuisty o królu, który zasiada na tronie Dawida, i o całym ludzie, który zamieszkuje w mieście tém, o braciach waszych, którzy nie poszli z wami na wygnanie, [17] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Oto posyłam na nich miecz, głód i mór, i uczynię ich jako owe figi cierpkie, których się nie jada dla lichoty. [18] »I będę ich ścigał mieczem, głodem i morem, i podam ich na postrach wszystkim królestwom ziemi, na przekleństwo i na zgrozę i na pośmiewisko i na sromotę u wszystkich narodów, do których ich zapędzę. [19] »Przeto, że nie słuchali słów Moich, rzecze Wiekuisty, gdy wysyłałem do nich sługi Moje, - proroków, niestrudzenie wysyłając, a nie słuchaliście Mnie, rzecze Wiekuisty. [20] »Wy tedy słuchajcie słowa Wiekuistego, wszyscy wygnańcy, których wysłałem z Jerozolimy do Babelu: [21] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów o Achabie, synu Kolaji i o Cydkjaszu, synu Maseji, prorokujących wam w imieniu Mojém kłamliwie: Oto wydam ich w rękę Nebukadrecara, króla Babelu, aby ich zabił przed oczyma waszemi. [22] »I wzięte z nich będzie przekleństwo dla wszystkich wygnańców Judy, którzy w Babelu, w słowach: "Oby uczynił cię Wiekuisty jako Cydkjasza i jako Achaba, których uprażył król Babelu w ogniu!" [23] »Przeto, że spełniali bezeceństwa w Israelu, i nierządowi się oddawali z żonami bliźnich swoich, a wygłaszali w imieniu Mojém słowa kłamliwie, których nie poleciłem im; Ja zaś Sam świadom tego i świadkiem, rzecze Wiekuisty. [24] »Szemaji téż Nechlamicie, oświadczysz tak: [25] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Przeto, że posłałeś w własném imieniu swojém listy do całego ludu, który w Jerozolimie, i do Cefanji, syna Maseji, kapłana, i do wszystkich kapłanów, głosząc: [26] »Wiekuisty ustanowił cię kapłanem miasto Jehojady, kapłana, abyście mieli dozorców w domu Wiekuistego nad każdym w szale prorokującym, abyś osadził go w bloku i pod obrożę -  [27] »Oto - czemużeś nie skarcił Jeremjasza, Anatotczyka, który prorokuje wam? [28] »Wszakże posłał on do nas do Babelu, głosząc: "Długo to jeszcze potrwa - budujcie domy i zamieszkujcie je, zasadzajcie ogrody i pożywajcie owoc ich". -  [29] »I odczytał zaś Cefanja, kapłan, list ten przed oczyma Jeremjasza, proroka. [30] »Wtedy doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, głosząc: [31] »Poszlij do wszystkich wygnańców w tych słowach: Tak rzecze Wiekuisty o Szemaji, Nechlamicie: Ponieważ prorokował wam Szemaja, jakkolwiek Ja go nie posłałem, a wzbudzał ufność waszą do kłamstwa, -  [32] »Przeto rzecze tak Wiekuisty: Oto poszukiwać tego będę na Szemaji, Nechlamicie, i na rodzie jego! Nie pozostanie zeń nikt, któryby osiadł wpośród ludu tego, ani ujrzeć mu dobra, które wyświadczę ludowi Mojemu, rzecze Wiekuisty; gdyż odstępstwo głosił przeciw Wiekuistemu. 
«  Księga Jeremiasza 28 Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).