Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 44
«  Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44 Księga Jeremiasza 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza o wszystkich Judejczykach, osiadłych w ziemi Micraim, osiadłych w Migdolu i w Tachpanches i w Nof, i w ziemi Patros, głosząc: [2] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Wyście widzieli całą niedolę, którą przywiodłem na Jerozolimę i na wszystkie miasta judzkie, a oto rumowiskiem one po dziś dzień, a niemasz w nich mieszkańca, -  [3] »Z powodu niecności ich, którą spełniali, aby jątrzyć Mnie, chodząc kadzić i służyć bóztwom cudzym, których nie znali ani oni, ani wy, ani ojcowie wasi. [4] »I posyłałem do was wszystkie sługi Moje - proroków, ustawicznie posyłając a napominając: Nie czyńcie téż tej rzeczy ohydnej, której nienawidzę! [5] »Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha swego, by się nawrócili od niecności swojej, aby nie kadzili bóztwom cudzym. [6] »I tak wylało się oburzenie Moje i gniew Mój i wspłonął przeciw miastom Judy i przeciw ulicom Jerozolimy, i zamieniły się w rumowisko w pustkowie, jako dziś. [7] »A teraz - tak rzecze Wiekuisty, Bóg zastępów, Bóg Israela: Czemu wyrządzacie tę krzywdę wielką samym sobie, by wytępić sobie mężczyznę i niewiastę, dziecię i niemowlę z pośród Judy, tak żebyście nie zostawili sobie szczątku, [8] »Byście nadal jątrzyli Mnie sprawami rąk waszych, kadząc bóztwom cudzym w ziemi Micraim, do którejście weszli, by gościć tam, i byście wytępieni byli a stali się przekleństwem i urągowiskiem u wszystkich narodów ziemi. [9] »Czyżcie zapomnieli o niecnościach ojców waszych, i o niecnościach królów Judy, i o niecnościach żon ich, i o własnych niecnościach waszych, i o niecnościach żon waszych, których się dopuszczały w ziemi judzkiej i na ulicach Jerozolimy. [10] »Nie ukorzyli się po dziś dzień, i nie obawiali się, i nie postępowali wedle nauki Mojej i wedle ustaw Moich, które przedłożyłem wam i ojcom waszym. [11] »Przeto rzecze tak Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto zwracam oblicze Moje przeciw wam ku złemu, i abym wytępił całego Judę! [12] »I wezmę szczątki Judy, które zwróciły oblicza swoje, by wnijść do ziemi Micraim, by gościć tam, i wyginą one wszystkie - w ziemi Micraim legną od miecza, z głodu wyginą, zarówno mały jak wielki, od miecza i głodu pomrą i staną się złorzeczeniem, zgrozą i przekleństwem i urągowiskiem. [13] »I nawiedzę zamieszkałych w ziemi Micraim jakom nawiedził Jerozolimę mieczem, głodem i morem. [14] »I nie zostanie ktoby uszedł i ocalał z ostatków Judy, które przybyły, by tam gościć - w ziemi Micraim, - i by kiedyś wrócić do ziemi judzkiej, do której unoszą duszę swoję, by znowu zamieszkać tam - gdyż nie wrócą, za wyjątkiem pojedynczych niedobitków! [15] »I odpowiedzieli Jeremjaszowi wszyscy mężowie, którym wiadomo było, że kadziły żony ich bóztwom cudzym, i wszystkie kobiety, które stały przytem gromadą wielką, i wszystek lud zamieszkały w ziemi Micraim, w Patros, w tych słowach: [16] »Co do mowy, którą wyrzekłeś do nas w imieniu Wiekuistego, nie usłuchamy cię. [17] »Raczej spełnić spełnimy każde słowo, które wyszło z ust naszych, byśmy kadzili królowej niebios i rozlewali dla niej zalewki, jakośmy czynili my i ojcowie nasi, królowie i książęta nasi w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy; a mieliśmy przytem do syta chleba i byliśmy szczęśliwi, a niedoli nie zaznaliśmy. [18] »Ale od chwili gdyśmy przestali kadzić królowej niebios, i rozlewać dla niej zalewki, zbywało nam na wszystkiem, a od miecza i głodu ginęliśmy. [19] »A jeżeli kadzim królowej niebios i rozlewamy dla niej zalewki - azaliśmy bez woli mężów naszych przygotowały dla niej ołatki, aby wzruszyć ją, i rozlewały dla niej zalewki? [20] »Tedy rzekł Jeremjasz do całego ludu, do mężczyzn i do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy mu tak odpowiedzieli, - w tych słowach: [21] »Wszak to kadzidło właśnie, któremście kadzili w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy, wy i ojcowie wasi, królowie i książęta wasi, i pospólstwo kraju o niém to pamiętał Wiekuisty i to stanęło w pamięci Jego. [22] »Tak, że nie mógł Wiekuisty tego ścierpieć dłużej z powodu niecności postępków waszych, i z powodu obmierzłości któreście spełniali - i tak stała się ziemia wasza pustkowiem i zgrozą i przekleństwem, bez mieszkańca, jako dziś. [23] »Dla tego żeście kadzili i grzeszyli Wiekuistemu, a nie słuchali głosu Wiekuistego a wedle nauki i ustaw i świadectw Jego nie postępowali, dla tego spotkało was to nieszczęście, jako dziś. [24] »I rzekł Jeremjasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: Słuchajcie słowa Wiekuistego wszystek Judo, któryś w ziemi Micraim. [25] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela, głosząc: Wy, i kobiety wasze, wyście wypowiedzieli usty, a spełnili rękoma waszemi to, coście postanowili: Spełnić chcemy śluby nasze, któreśmy ślubowali, by kadzić królowej niebios i wylewać dla niej zalewki, - Spełniajcie tedy gorliwie śluby wasze, a wykonywajcie pilnie objaty wasze! [26] »Wszakże słuchajcie słowa Wiekuistego wy Judejczycy wszyscy, którzy mieszkacie w ziemi Micraim! Oto przysięgam na imię Moje wielkie, rzecze Wiekuisty, jeśli będzie więcej imię Moje wzywane usty któregobądź męża judzkiego, tak aby wyrzekł: "Żyw Wiekuisty! w całej ziemi Micraim" -  [27] »Oto będę czuwał nad nimi ku złemu, i wyginą wszyscy mężowie Judy, którzy w ziemi Micraim mieczem i głodem, aż wytępieni będą! [28] »A tylko od miecza ocaleni wrócić mają z ziemi Micraim do ziemi judzkiej jako garstka nieliczna, i tak poznają wszystkie szczątki Judy, przybyłe do ziemi Micraim, aby gościć tam, czyje słowo się ostoi, - to, które odemnie pochodzi, czy też to, które od nich! [29] »A oto wam znak, rzecze Wiekuisty, że nawiedzę was na miejscu tém, abyście poznali, że ściśle się stwierdzą słowa Moje przeciw wam ku złemu. [30] »Tak rzecze Wiekuisty: Oto podam Faraona Hofrę, króla Micraimu, w moc wrogów jego i w moc czyhających na życie jego, jakom podał Cydkjasza, króla Judy, w moc Nebukadnecara, króla Babelu, wroga jego i czyhającego na życie jego. 
«  Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44 Księga Jeremiasza 45  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).