Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 25
«  Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy! Zwróć oblicze swe ku synom Ammonu, a prorokuj przeciw nim. [3] »I oświadcz synom Ammonu: Słuchajcie słowa Pana Wiekuistego! Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ponieważ wykrzykujesz: hejże, hej! nad świątynią Moją, że znieważoną została, i nad ziemią Israela, że spustoszona, i nad tymi z domu Judy, że poszli w niewolę: [4] »Dla tego oto podam cię synom Wschodu w dziedzictwo, aby urządzili w tobie koczowiska swoje, a pobudowali w tobie osady swoje, im to pożywać płody twoje, i im wypijać mleko twoje. [5] »I obrócę Rabbę na wygon dla wielbłądów, a ziemię, synów Ammonu na legowisko trzodom, a poznacie, żem Ja Wiekuisty. [6] »Gdyż tak rzecze Pan Wiekuisty: Ponieważ klaskałeś w dłoń, a tupałeś nogą, a radowałeś się z całą pogardą duszy nad ziemią Israela. [7] »Dla tego oto wyciągnę rękę Moję przeciw tobie, i wydam cię na łup narodom, i wytracę cię z pośród ludów, i zgładzę z pośród krajów; wytępię cię, abyś poznał, żem Ja Wiekuisty! [8] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Ponieważ wołał Moab wraz z Seirem: Oto teraz jako wszystkie narody dom Judy! [9] »Dla tego oto wyłamię górską ścianę Moabu, że pozbawiony będzie miast, miast swych aż do krańca: krasy kraju, Bet Hajeszymot, Baal Meon, i Kirjataim. [10] »Synom Wschodu wraz z (ziemią) synów Ammonu oddam go w dziedzictwo, aby nie wspominano więcej o synach Ammonu między narodami. [11] »I tak spełnię nad Moabem sądy, aby poznali, żem Ja Wiekuisty. [12] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ponieważ postępował Edom mściwie względem domu Judy, a zawinili ciężko, mszcząc się nad nimi; [13] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Wyciągnę rękę Moję przeciw Edomowi, i wytępię z pośród niego od człowieka do bydlęcia, i obrócę go w pustkowie; od Temanu do Dedan od miecza legną. [14] »I spełnię pomstę Moję nad Edomem ręką ludu Mego israelskiego, i postąpi z Edomem podług gniewu i oburzenia Mojego; a poznać im pomstę Moję, rzecze Pan Wiekuisty. [15] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ponieważ postępowali Filistyni mściwie, mszcząc się zawzięcie i z pogardą w duszy, aż do zaguby, z powodu nienawiści wiecznej. [16] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Oto wyciągnę rękę moję przeciw Filistynom i wytępię Kretów, i wytracę szczątek nad pobrzeżem morza; [17] »I spełnię nad nimi pomsty wielkie skarceniami srogiemi, a poznają żem Ja Wiekuisty, gdy spełnię pomstę Mą nad nimi. 
«  Księga Ezechiela 24 Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).