Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto rodowód Ahrona i Mojżesza, czasu którego przemawiał Wiekuisty do Mojżesza u góry Synai. [2] »Oto synowie Ahrona: pierworodny - Nadab, następnie Abihu, Elazar i Ithamar. [3] »Oto imiona synów Ahrona, kapłanów namaszczonych, których upełnomocnił dłoń do piastowania kapłaństwa. [4] »Umarli wszakże Nadab i Abihu przed Wiekuistym, gdy przynieśli ogień nieuświęcony przed oblicze Wiekuistego - na pustyni Synai; potomstwa zaś nie mieli; a tak piastowali kapłaństwo Elazar i Ithamar przy Ahronie, ojcu swoim. [5] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [6] »"Przywiedź pokolenie Lewiego, a ustanów je przed obliczem Ahrona, kapłana, aby usługiwali mu; [7] »I aby pełnili straż jego i straż całego zboru przed przybytkiem zboru, sprawując służbę przybytku; [8] »I aby strzegli wszystkich przyborów przybytku i straż synów Israela, sprawując służbę przybytku. [9] »I przydasz Lewitów Ahronowi i synom jego; jako dar przydani mu będą z pośród synów Israela; [10] »Ahrona zaś i synów jego ustanowisz, aby strzegli urzędu swego kapłańskiego; postronny zaś, któryby przystąpił, śmierć poniesie". [11] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [12] »"Ja oto wziąłem Lewitów z pośród synów Israela miasto wszelkiego pierworodnego, rozwierającego łono z synów Israela; niechaj przeto będą Lewici Moimi. [13] »Gdyż Mojém wszelkie pierworodne; od dnia, któregom poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem sobie każde pierworodne w Israelu, tak człowieka jak i bydlę; Moimi niechaj będą". [14] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synai, i rzekł: [15] »"Policz synów Lewiego według domów ich rodowych, według rodzin ich; wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej policz ich". [16] »I policzył ich Mojżesz według słowa Wiekuistego, jak rozkazano. [17] »A byli oto synowie Lewiego podług imion ich: Gerszon, Kehath i Merary. [18] »A oto imiona synów Gerszona według rodzin ich: Libni i Szymei. [19] »A synowie Kehatha według rodzin ich: Amram i Ic'har, Chebron i Uzyel. [20] »A synowie Merarego podług rodzin ich: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego według domów swych rodowych. [21] »Od Gerszona rodzina Libni i rodzina Szymei: te są rodziny Gerszonidów. [22] »Spisowych ich według liczby wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej - spisowych ich siedm tysięcy pięćset. [23] »Rodziny Gerszonidów za przybytkiem obozować będą, ku zachodowi. [24] »Naczelnikiem zaś domu rodowego Gerszonidów - Eljasaf, syn Laela. [25] »A pod strażą synów Gerszona w przybytku zboru będzie przybytek i namiot; pokrowiec jego i kotara u wnijścia do przybytku zboru; [26] »I zapony dworca i kotara u wnijścia do dworca, otaczającego przybytek i ołtarz wokoło, i powrozy ze wszystkiém urządzeniem ich. [27] »A od Kehatha - rodzina Amrama i rodzina Ic'hara i rodzina Chebrona i rodzina Uzyela: oto rodziny Kehatydów. [28] »Podług wykazu wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej - ośm tysięcy sześćset pełniących straż przy świątyni. [29] »Rodziny synów Kehatha stawać będą obozem po stronie przybytku, ku południowi; [30] »Naczelnikiem zaś rodowego domu rodzin Kehatha - Elicafan, syn Uzyela. [31] »A pod strażą ich - arka i stół i świecznik i ołtarze i naczynia święte, któremi służbę pełnić będą, i zasłona i całe urządzenie jej. [32] »Naczelnikiem zaś nad naczelnikami Lewitów - Elazar, syn Ahrona, kapłana, ma on nadzór nad pełniącymi straż przy świątyni. [33] »Od Merarego - rodzina Machlidów i rodzina Muszydów: oto rodziny Merarego. [34] »A spisowych ich według liczby wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej - sześć tysięcy dwieście. [35] »Naczelnikiem zaś rodowego domu rodzin Merarego - Curiel, syn Abichaila; u boku przybytku stawać będą obozem, ku północy. [36] »A pod nadzorem i strażą synów Merarego: bale przybytku i wrzeciądze, i słupy, i podsłupia i wszystkie przybory jego, i całe urządzenie jego; [37] »I słupy dworca wokoło, i podsłupia ich, i kołki i powrozy ich. [38] »Obozującymi zaś z przedniej strony przybytku, przed przybytkiem zboru, ku wschodowi, będą Mojżesz i Ahron i synowie jego; trzymać im straż przy świątyni dla ochraniania synów Israela, albowiem postronny, któryby przystąpił, śmierć poniesie. [39] »Wszystkich spisowych Lewitów, których zliczył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego według rodzin ich, wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej - dwadzieścia dwa tysiące. [40] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Oblicz wszystkich pierworodnych płci męzkiej z synów Israela od miesiąca i wyżej i sporządź wykaz imion ich. [41] »I przyjmiesz Lewitów dla Mnie, Wiekuistego, miasto wszystkich pierworodnych z synów Israela; bydło zaś Lewitów miasto wszelkiego pierworodnego w bydle synów Israela. [42] »I obliczył Mojżesz jako mu rozkazał Wiekuisty wszystkich pierworodnych między synami Israela. [43] »A było wszystkich pierworodnych płci męzkiej, według wykazu imiennego, od miesiąca i wyżej, spisowych ich: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedmdziesiąt i trzy. [44] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [45] »"Przyjm Lewitów miasto wszystkich pierworodnych z synów Israela, a bydło Lewitów - miasto bydła ich, - a niechaj będą Moimi Lewici, - Jam Wiekuisty. [46] »A jako okup owych dwustu siedmdziesięciu trzech, zbywających nad liczbę Lewitów, z pierworodnych synów Israela, -  [47] »Weźmiesz po pięć szekli za głowę, wedle szekla uświęconego weźmiesz, po dwadzieścia ger w szeklu, [48] »I oddasz te pieniądze Ahronowi i synom jego, jako okup zbywających nad liczbę ich." [49] »I tak wziął Mojżesz pieniądze okupu od zbywających nad liczbę okupionych przez Lewitów; [50] »Od pierworodnych synów Israela wziął pieniędzy tych: tysiąc trzysta sześćdziesiąt i pięć szekli, według szekla uświęconego. [51] »I oddał Mojżesz te pieniądze okupu Ahronowi i synom jego, na wyrzeczenie Wiekuistego, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).