Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 15
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przypadła losem różnym rodom synów Judy ziemia ku granicy Edomu, ku stepowi Cyn po stronie południowej, na ostatnim krańcu południa. [2] »Ciągnie się mianowicie granica ich południowa od krańca morza Solnego - od zwróconej ku południowi zatoki tegoż -  [3] »A przechodzi dalej na południe od wzgórza Skorpionów w kierunku ku Cynowi, ciągnąc się po stronie południowej od Kadesz Barnea w górę ku Checronowi; poczem ciągnie się w górę ku Adarowi i zwraca się do Karki. [4] »Poczem ciągnie się ku Acmonowi i przechodzi dalej do strumienia egipskiego, póki nie kończy się granica nad morzem; taką będzie granica wasza południowa. [5] »Granicę wschodnią zaś tworzy morze Solne aż do ujścia Jordanu. Granica po stronie północnej wychodzi od zatoki północnej morza, od ujścia Jordanu. [6] »Poczem ciągnie się granica ku Bethchogli i przechodzi po stronie północnej Beth-Araby w górę ku kamieniowi Bohana, syna Reubena. [7] »Następnie ciągnie się granica w górę ku Debirowi, w kierunku od doliny Achor, i zwraca się ku północy do Gilgal, które po przeciwległej stronie wyżyny Adummim, położonej na południu strumienia. Poczem ciągnie się granica ku wodzie En-Szemesz i ciągnie się dalej aż do źródła En-Rogel. [8] »Dalej ciągnie się granica w górę do doliny Ben Hinnom, na południu od grzbietu gór Jebusytów czyli do Jerozolimy. Poczem ciągnie się granica na szczyt góry, położonej po stronie zachodniej doliny Hinnom, a zarazem na krańcu północnym równiny Refaim. [9] »Skręca się zaś granica od szczytu góry ku źródłu wód Neftoach, a ciągnie się dalej do miast góry Efron; poczem skręca się granica ku Baala czyli Kirjath Jearym. [10] »Zwraca się zaś granica od Baala ku zachodowi, do góry Seir, przechodzi na północną stronę grzbietu gór z Har Jearym czyli do Kesalonu, zstępując ku Beth Szemesz, a przechodząc do Tymna. [11] »Poczem ciągnie się granica ku północy do grzbietu gór Ekronu i skręca się granica do Szykron, przechodzi do góry Baala, ciągnie się dalej aż do Jabnel i tak kończy się granica nad morzem. [12] »Granicę zachodnią zaś tworzy ostatecznie morze Wielkie. Oto granica synów Judy, wokoło, wedle rodów ich. [13] »Kalebowi zaś, synowi Jefunny, wyznaczono jako udział między synami Judy, stosownie do zlecenia danego przez Wiekuistego Jozuemu: miasto Arby, ojca Enaka, czyli Hebron. [14] »I wypędził ztamtąd Kaleb trzech synów Enaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, potomków Enaka. [15] »I wyruszył ztamtąd przeciw mieszkańcom Debiru; nazwa zaś Debiru była przedtem Kirjat Sefer. [16] »I rzekł Kaleb: Ktoby pokonał Kirjat Sefer a zdobył je, temu oddam Achsę, córkę moję za żonę. [17] »Zdobył je tedy Othniel, syn Kenaza, brat Kaleba, i oddał mu córkę swą Achsę za żonę. [18] »I stało się gdy się doń sprowadzała, że nakłoniła go, aby uprosił od ojca jej jakieś pole; poczem ześliznęła się z osła, a gdy się Kaleb jej zapytał: Co ci jest? [19] »Odpowiedziała: Darujże mi upominek pożegnalny; ponieważ wydałeś mnie do ziemi zeschłej - dajże mi tedy źródła wód! I tak oddał jej Kaleb źródła na wyżynie i źródła w nizinie. [20] »Oto dziedzictwo pokolenia synów Judy wedle różnych rodów ich: [21] »Były zaś miasta na południowym krańcu pokolenia synów Judy, ku granicy Edomu w krainie południowej: Kabceel, Eder, Jagur, [22] »Kina, Dymona i Adada, [23] »Kedesz, Hacor i Ithnan; [24] »Zyf, Telem i Bealoth, [25] »Hacor, Hadata i Keryjot Hecron czyli Hacor; [26] »Amam, Szema i Molada, [27] »Hacar Gadda, Heszmon i Beth Peleth, [28] »Hacar Szual, Beer Szeba i Bizjothia; [29] »Baala, Ijim i Ecem, [30] »Eltholad, Kesil i Horma; [31] »Cyklag, Madmanna i Sansanna, [32] »Lebaoth, Szylchim i En Rimmon - wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z siołami przyległemi. [33] »W nizinie: Esztaol, Corea, Aszna, [34] »Zanoach i En-Gannim, Tapuach i Enam; [35] »Jarmuth i Adullam, Socho i Azeka, [36] »Szaaraim, Adithaim, Gedera i Gederothaim - miast czternaście wraz z siołami przyległemi. [37] »Dalej Cenan, Hadassa i Migdal Gad, [38] »Dilean, Micpe i Joktheel; [39] »Lachisz Bockat i Eglon, [40] »Kabbon, Lachmas i Kitlisz; [41] »Gederoth, Beth Dagon, Naama i Makeda - miast szesnaście wraz z siołami przyległemi. [42] »Dalej Libna, Ether i Aszan, [43] »Iftach, Aszna i Necyb, [44] »Keila, Achzyb i Maresza - miast dziewięć wraz z siołami przyległemi. [45] »(15:45a) Wszystko co na południu od Ekronu aż do morza, [46] »(15:45b) po stronie Aszdodu i przyległych siół położone, [47] »Aszdod wraz z osadami i siołami przyległemi, Gaza wraz z osadami i siołami przyległemi aż do strumienia Egipskiego; granicę zachodnią zaś tworzy ostatecznie morze. [48] »W górach zaś: Szamir, Jattyr i Socho, [49] »Danna, Kirjath Sanna czyli Debir; [50] »Anab, Esztemo, Anim, [51] »Goszen, Holon i Gilo - miast jedenaście z siołami przyległemi. [52] »Dalej Arab, Duma i Eszean, [53] »Janum, Beth Tapuach i Afeka; [54] »Chumta, Kirjath Arba czyli Hebron i Cyor - miast dziewięć wraz z siołami przyległemi. [55] »Dalej Maon, Karmel, Zyf i Juta, [56] »Jezreel, Jokdeam i Zanoach, [57] »Kain, Gibea i Thymna - miast dziesięć wraz z siołami przyległemi. [58] »Dalej Chalchul, Beth-Cur i Gedor. [59] »Maarath, Beth Anoth i Elthekon - miast sześć wraz z siołami przyległemi. [60] »Dalej Kirjath Baal czyli Kirjath Jearym i Rabba - miast dwa wraz z siołami przyległemi. [61] »Na stepie: Beth Araba, Middin i Sechacha, [62] »Nibszan, miasto solne i Engedi - miast sześć wraz z siołami przyległemi. [63] »Co się zaś tyczy Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy, to nie zdołali ich synowie Judy wypędzić, i tak zamieszkali Jebusyci z Judejczykami w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy. 
«  Księga Jozuego 14 Księga Jozuego 15 Księga Jozuego 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).