Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie naśladowniki moimi, jakom i ja Chrystusowym. [2] »A chwalę was, bracia! iż we wszystkiem na mię pamiętacie, a jakom wam podał, rozkazania moje trzymacie. [3] »Ale chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg. [4] »Wszelki mąż modlący się albo prorokujący zakrywszy głowę, szpeci głowę swoję. [5] »A każda niewiasta modląca się albo prorokująca nie nakrytą głową, sromoci głowę swą; boć jedno jest, jakoby ogolona była. [6] »Albowiem niewiasta jeźli się nie nakrywa, niechże się strzyże; lecz jeźli sromota niewieście strzydz się albo golić, niechże nakrywa głowę swoję. [7] »Mążci niema zakrywać głowy swojéj, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą: a niewiasta jest chwałą mężową. [8] »Bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. [9] »Albowiem nie jest stworzon mąż dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. [10] »(A przetóż niewiasta ma mieć zwierzchność na głowie dla Aniołów.) [11] »Wszakóż ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu. [12] »Albowiem jako niewiasta z męża, tak téż mąż przez niewiastę, a wszystko z Boga. [13] »Wy sami osądźcie: przystoili niewieście, nie przykrywszy się, modlić się Bogu? [14] »Ani samo przyrodzenie was uczy, iż mąż, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości? [15] »Lecz niewiasta, jeźli zapuści włosy, jest jéj ku chwale, przeto, iż włosy są jéj za przykrycie dane. [16] »A jeźli się kto zda być swarliwym, my nie mamy takiego obyczaju, ani kościół Boży. [17] »A to rozkazuję, nie chwaląc, iż się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schadzacie. [18] »A iż najprzód, gdy się schodzicie do kościoła, słyszę, rozerwania bywają między wami: i poczęści wierzę. [19] »Boć muszą być i kacerstwa, aby i którzy są doświadzeni, stali się jawni między wami. [20] »Gdy się tedy wespół schodzicie, już nie jest jedzenie wieczerzy Pańskiéj. [21] »Bo każdy wieczerzą swą wprzód bierze ku jedzeniu, a jeden łaknie, a drugi jest pijany. [22] »Zali domów nie macie do jedzenia i picia? albo kościołem Bożym gardzicie i zawstydzacie te, którzy nie mają? Cóż wam rzekę? Chwalę was? w tem nie chwalę. [23] »Albowiem ja wziąłem od Pana, com téż wam podał: Iż Pan Jezus nocy, któréj był wydan, wziął chleb, [24] »A dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie a jedzcie; to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moję pamiątkę. [25] »Także i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich nowy Testament jest we krwi mojéj. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moję. [26] »Albowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać, aż przyjdzie. [27] »A tak, ktobykolwiek jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwie Pańskiéj. [28] »Niechajże doświadczy samego siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije. [29] »Albowiem który je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego. [30] »Dlatego między wami wiele chorych i słabych, i wiele ich zasnęło. [31] »Bo, byśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. [32] »Lecz gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy nie byli z tym światem potępieni. [33] »A tak, bracia moi! gdy się schodzicie ku jedzeniu, oczekawajcie jedni drugich. [34] »Jeźli kto łaknie, niech je doma, abyście się na sąd nie schodzili. A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.