Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I działo się za dni Amrafela króla Sinearu [Sin’ar], Arjocha, króla Ellasaru, Kědarlaomera, króla Elamu i Tidala [Tid’al] króla Gojimu, [2] »iż oni prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, Birszą, królem Gomory [Ămora], Sinabem [Sin’ab], królem Admy, Szemeberem [Szem-eber], królem Cěboimu i królem Beli [Bela], to jest Coaru. [3] »Ci wszyscy zebrali się w Dolinie Syddim, to jest [obecnie] Morze Martwe [Jam Hammelach – Słone]. [4] »Przez lat dwanaście służyli Kědarlaomerowi, trzynastego roku powstali, [5] »a w czternastym roku przybył Kědarlaomer oraz królowie, którzy byli z nim, i pobili Rěfaejczyków w Asztěrot-Karnajim, Zuzejczyków w Hamie, Emejczyków w Równinie [Szawe] – Kirjatajim [6] »i Chorejczyków w ich Górach Seiru, aż do Dębu [El-] Paranu, który znajduje się przy pustyni. [7] »Następnie zawrócili i przybyli do En-Miszpatu, to jest Kadesz, i pobili wszystkie pola Amalekitów, zarówno jak i Emōrejczyków, mieszkających w Chacacon [Chacăcon] – Tamarze. [8] »Wówczas wyszli król Sodomy, król Gomory, król Admy, król Cěboimu i król Beli, to jest Coaru i uszykowali się do walki z nimi w Dolinie Syddim: [9] »z Kědarlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goimu, Amrafelem, królem Sinearu, Arjochem, królem Ellasaru, czterech królów z pięcioma. [10] »A Dolina Syddim to same doły smołowcowe, – królowie Sodomy i Gomory uciekli i tam wpadli, pozostali zaś uciekli w góry. [11] »Tamci zaś zabrali całe mienie Sodomy i Gomory i wszystką ich żywność i odeszli. [12] »Zabrali też i Lota, bratanka Abrama i mienie jego i odeszli: – a on mieszkał w Sodomie. [13] »Wtem przybył uchodźca i opowiedział to Ebrejczykowi Abramowi, który mieszkał w Gaju Mamre Emorejczyka, brata Eszkola i brata Anera, którzy byli sprzymierzeńcami Abrama. [14] »Skoro Abram dowiedział się, iż krewny jego został uprowadzony, uzbroił trzechset osiemnastu wyćwiczonych domowników swoich i ścigał, aż do Danu. [15] »W nocy podzielił się on i słudzy jego na oddziały przeciwko nim, pobił ich i ścigał ich, aż do Choby na północ od Damaszku; [16] »zabrał z powrotem cały dobytek, również i krewnego swego Lota i dobytek jego zabrał z powrotem, oraz kobiety i gmin. [17] »Król Sodomy wyszedł na spotkanie jego, – gdy wracał, po klęsce zadanej Kědarlaomerowi i królom, którzy byli z nim, – do Doliny Szawe, to jest do Doliny Królewskiej. [18] »A Malkicedek, król Salemu [Szalem] wyniósł chleb i wino, on kapłan Boga Najwyższego, [19] »błogosławił mu i powiedział: „Niech będzie błogosławiony Abram przed Bogiem Najwyższym, Władcą niebios i ziemi; [20] »niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał wrogów twoich w moc twoją”. – On zaś dał mu dziesięcinę z wszystkiego. [21] »Król Sodomy rzekł wówczas do Abrama: „Daj mi osoby, zaś dobytek sobie weź”. [22] »Nato rzekł Abram do króla Sodomy: „Wznoszę rękę swoją ku Wiekuistemu, Bogu Najwyższemu, Władcy niebios i ziemi, [23] »iż od nici do rzemyka sandału nie przyjmę niczego, co twoje, ażebyś nie mawiał: ją wzbogaciłem Abrama. [24] »Oprócz mnie, – jedynie co spożyli chłopcy i udział mężów, którzy ze mną poszli: Aner, Eszkol i Mamre, oni niech przyjmą swój udział”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.