Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Żywot Sary wynosił lat sto dwadzieścia i siedem, lata żywota Sary. [2] »Sara umarła w Kirjatarba, to jest w Chebronie, w Kraju Kanaanejskim i Abraham przyszedł, ażeby zawodzić nad Sarą i opłakiwać ją. [3] »Następnie wstał Abraham od zmarłej swojej i rzekł do Synów Cheta, mówiąc: [4] »„Przybyszem osiadłym jestem z wami, więc dajcie mi wśród was grób na dziedzictwo i niechaj pochowam zmarłą swoją z przed siebie”. [5] »Synowie Cheta odrzekli Abrahamowi mówiąc do niego: [6] »„Wysłuchaj nas, panie!” Bożym książęciem jesteś ty wśród nas, w najprzedniejszym z grobów naszych pochowaj twą zmarłą, nikt z nas nie odmówi tobie grobu swego, ażeby pochować zmarłą twoją”. [7] »Abraham wstał, pokłonił się ludowi tego kraju, Synom Cheta [8] »i rozmawiał z nimi, mówiąc: „Jeśli pragniecie pochować umarłą moją z przedemnie, słuchajcie mnie i proście za mnie Efrona, syna Cochara, [9] »ażeby mi oddał Jaskinię Machpeli, [Měārat Hammachpēla], którą posiada, a która znajduję się na rubieży jego pola, niech mi ją odda za pełne pieniądze wśród was, jako grób na dziedzictwo”. [10] »Efron zaś siedział wśród synów Cheta i Efron Chittejczyk odpowiedział Abrahamowi wobec Synów Cheta, i wobec wszystkich wstępujących w bramę miasta jego, mówiąc: [11] »„Nie, panie mój!, – słuchaj mnie, pole to ci dałem, i jaskinię tę w niem, dałem ją tobie, wobec synów mego ludu dałem ją tobie; pochowaj zmarłą twoją”. [12] »Abraham pokłonił się ludowi tego kraju [13] »i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju, mówiąc: „Ależ gdybyś ty chciał mnie też słuchać; dałem pieniądze za pole, przyjm je odemnie i niech pochowam tam mą zmarłą”. [14] »Nato odrzekł Efron Abrahamowi, mówiąc do niego: [15] »„Słuchaj mnie, mój panie! ziemia za czterysta sekli srebra – cóż to między mną a tobą, a ty zmarłą swą pochowaj”. [16] »Abraham usłuchał Efrona i Abraham odważył Efronowi to srebro, które wymienił wobec Synów Cheta, czterysta sekli srebra, mających obieg u kupców. [17] »Tak stało się pole Efrona, które znajdowało się w Machpeli i które znajdowało się naprzeciwko Mamre, pole to i ta jaskinia, która była w niem, wraz ze wszystkiemi drzewami, które były w tem polu, które znajdowały się na wszystkich jego miedzach dookoła, [18] »własnością Abrahama wobec, Synów Cheta wśród wszystkich wstępujących w bramę miasta jego. [19] »Potem pochował Abraham żonę, swoją Sarę w Jaskini Pola Machpeli naprzeciw Mamre, to jest Chebronu, w Kraju Kanaanejskim. [20] »Tak tedy stało się pole i ta jaskinia, która w niem była, – grobem na własność Abrahama od Synów Cheta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.