Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza na Pustyni Synaju w Namiocie Obecności pierwszego dnia miesiąca drugiego w drugim roku, odkąd wyszli [na wolność] z Kraju Egipskiego, mówiąc: [2] »„Zbierzcie ilość całej Gminy [Synów] Izraela wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, przez liczenie wedle imion każdego mężczyzny, wedle głów ich. [3] »Od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, kto występuje z hufcem w Izraelu, – sporządzicie przegląd ich wedle hufców ich, ty i Aron [Ahărōn], [4] »a z wami niech będą po jednym mężu z każdego pokolenia, z których każdy – głową [wszystkich] rodów tegoż. [5] »Oto są imiona mężów tych, którzy stawać będą przy was: z pokolenia Rubina [Rěūbēn] – Ělicūr, syn Szědēūra, [6] »z [pokolenia] Szymona [Sim’on] – Szělumiēl, syn Curiszaddaja, [7] »z [pokolenia] Judy [Jěhūda] – Nachszon, syn Amminadaba, [8] »z [pokolenia] Isachara [Jissachar] – Nataniel [Nětan’ēl], syn Cūara, [9] »z [pokolenia] Zěbūlūna – Ěliab, syn Chēlona, [10] »z Synów Józefa [Jōsēf]: z [pokolenia] Efraima [Efrajim] – Ěliszama, syn Ammihūda, a z [pokolenia] Menasego [Měnaszsze] – Gamaliel [Gamliēl], syn Pědacura, [11] »z [pokolenia] Benjamina [Binjamin] – Ăbidan, syn Gideoniego [Gid’ōni], [12] »z [pokolenia] Dana – Ăchiezer, syn Ammiszaddaja, [13] »z [pokolenia] Aszēra – Pagiel [Pag’iēl], syn Ochrana, [14] »z [pokolenia] Gada [Gad] – Eljasaf, syn Děūēla, [15] »a z [pokolenia] Naftalego [Naftali] – Ăchira, syn Enana. [16] »Ci są oto członkowie [Rady] Gminy, książęta pokoleń [właściwych wedle] rodzin ich. Oni są głowami rodów Izraela”. [17] »Mojżesz i Aron przyjęli mężów tych, którzy zostali imiennie wymienieni. [18] »Oni zgromadzili [też] wszystkich [przynależnych do] Gminy pierwszego dnia miesiąca drugiego, a ci okazali rodowody swoje wedle rodów swoich i wedle rodzin ojców swoich, – przez liczenie wedle imion, od dwudziestoletniego wzwyż, wedle głów ich; –  [19] »jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, [tak też] odbył się przegląd ich na Pustyni Synaju. [20] »A oto było Synów Rubina, pierworodnego Izraela, – [a stwierdzano] rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin, ojców ich, przez liczenie imion wedle głów ich, – każdego mężczyzny od dwudziestoletniego wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [21] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Rubina było czterdzieści sześć tysięcy pięćset. [22] »U Synów Szymona, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – podlegających przeglądowi z pośród nich, przez liczenie imion wedle głów ich, każdego mężczyzny od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [23] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Szymona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta. [24] »U Synów Gada, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [25] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu. [26] »U Synów Judy, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [27] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysięcy sześćset. [28] »U Synów Isachara, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [29] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Isachara było pięćdziesiąt cztery tysięcy czterysta. [30] »U Synów Zebuluna, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [31] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Zebuluna było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta. [32] »U Synów Efraima, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [33] »podlegających przeglądowi z pośród nich, z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset. [34] »Zaś u Synów Menasego, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [35] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Menasego było trzydzieści dwa tysięcy dwieście. [36] »U Synów Benjamina, – rodowody ich wedle rodów, ich i wedle rodzin ojców ich, przez liczenie, wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [37] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Benjamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta. [38] »U Synów Dana, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od liczącego lat dwadzieścia wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [39] »podlegających przeglądowi z pośród nich z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysięcy siedemset. [40] »U Synów Aszera, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od dwudziestoletniego wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [41] »podlegających przeglądowi z pokolenia Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset. [42] »U Synów Naftalego, – rodowody ich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, – przez liczenie wedle imion, od dwudziestoletniego wzwyż, każdego, który występuje z hufcem, –  [43] »podlegających przeglądowi z pokolenia Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysięcy czterysta. [44] »Ci są oto podlegający przeglądowi, których przeglądu dokonał Mojżesz, oraz Aron i książęta Izraelscy: dwanaścioro ich, z których każdy pojedynczy przynależał do [właściwego] domu ojca swego. [45] »Wszystkich, którzy podlegali przeglądowi z pośród Synów Izraela wedle rodzin ojców swoich, od dwudziestoletniego wzwyż, każdego, który występuje z hufcem w Izraelu, –  [46] »wszystkich, którzy podlegali przeglądowi było sześćset trzy tysięcy pięćset pięćdziesięciu. [47] »Wszakże Lewici, z pokolenia rodzin ojców swoich, nie podlegali przeglądowi między nimi. [48] »Wiekuisty bowiem rzekł do Mojżesza, mówiąc: [49] »„Wszakże nie odbywaj przeglądu pokolenia Lewi, ani ich ilości nie zbierz z pośród Synów Izraela. [50] »Natomiast ustanawiaj Lewitów nad Przybytkiem [miszkan] Świadectwa [haēdūt], nad wszystkiemi wogóle sprzętami jego i nad wszystkiem, co należy doń: oni będą Przybytek nosić, oraz sprzęty jego, oni będą usługiwać przy nim i dookoła Przybytku tego będą rozkładać się obozem. [51] »Gdy Przybytek będzie ruszał, niech Lewici go rozłożą, a też gdy Przybytek będzie miał przystanąć, niech Lewici go wystawią, a kto obcy by przystąpił, niech zostanie uśmiercony. [52] »Niech Synowie Izraela rozkładają się obozem każdy w Obozie swoim, każdy przy chorągwi swojej wedle hufców swoich, [53] »natomiast Lewici niech rozłożą się obozem dookoła Przybytku Świadectwa, a nie będzie gniewu na Gminę Synów Izraela, – i Lewici będą stać na straży Przybytku Świadectwa”. [54] »Synowie Izraela wykonali [to]: zgodnie z wszystkiem, co rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, – tak oni uczynili. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.