Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Synowie Izraela przybyli całą Gminą do pustyni Cynskiej [Cyn] pierwszego miesiąca i lud osiadł w Kadeszu, – tam umarła Mirjam i tam została pochowaną, –  [2] »nie miała Gmina wody, więc skupili się przeciw Mojżeszowi i przeciwko Aronowi [3] »i lud spierał się z Mojżeszem. Oni mówili mianowicie: „Obyśmy skonali byli, gdy konali bracia nasi przed Wiekuistym. [4] »Czemuż zawiedliście Zgromadzenie Wiekuistego do pustyni tej, ażebyśmy wymierali tam, my [sami] i dobytek nasz? [5] »Czemuż wyprowadziliście nas z Egiptu, ażeby zawieźć nas do niedobrej miejscowości tej, [która] nie jest miejscem siewu [roślin siewnych], ani drzewa figowego, macicy winnej, czy też drzewa granatowego, a [nawet] wody niema, ażeby się napić”. [6] »Potem przystąpił Mojżesz, oraz Aron [,uchodząc] przed Zgromadzeniem do drzwi Namiotu Obecności, i padli na oblicza swoje. Tu ukazał im się Majestat Wiekuistego, [7] »i Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [8] »„Weź laskę [kapłana Arona], zgromadź Gminę, ty, oraz brat twój Aron, i przemówcie do opoki wobec nich, ażeby wydała wody swoje: tak wydobędziesz dla nich wodę z tej opoki i napoisz Gminę i dobytek ich”. [9] »Mojżesz wziął laskę z przed Wiekuistego, – tak, jak On polecił mu. [10] »Następnie zgromadzili Mojżesz i Aron Zgromadzenie przed opoką tą i [Mojżesz] rzekł do nich: „Posłuchajcież, o! [wy] krnąbrni! Czyż z opoki, oto! tej wydobędziem dla was wodę?” –  [11] »[poczem] Mojżesz podniósł rękę swoją i uderzył w tę opokę dwukrotnie laską swoją, a wyszły obfite wody, i Gmina napiła się, oraz ich dobytek. [12] »Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza i do Arona: „Iżeście nie uwierzyli we Mnie, ażeby uświęcić Mnie wobec Synów Izraela, więc, zaiste! nie wprowadzicie Zgromadzenia tego do Kraju, który Ja oddałem im”. [13] »To są wody Meriby [Měriba], gdzie Synowie Izraela prowadzili spór [rabū] z Wiekuistym, a któremi On [jednak] został uświęcony. [14] »Z Kadeszu wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomskiego: „Tak rzekł brat twój Izrael: „Ty znasz wszystką żmudę, która nas spotkała: [15] »Ojcowie nasi zstąpili do Egiptu, i przebywaliśmy w Egipcie długie czasy, ale Egipcjanie trapili nas i ojców naszych. [16] »Więc skarżyliśmy się Wiekuistemu, a On wysłuchał głosu naszego i posłał anioła, który wyprowadził nas [na wolność] z Egiptu, a my [teraz] oto! w Kadeszu, mieście [,znajdującem się] na krańcu dzierżaw twoich. [17] »Niech więc przejdziem przez kraj twój! Nie będziem przechodzili, ni przez pole, ani przez winnice, nie będziemy wody pić ze studni, – [lecz] będziemy kroczyć po królewskiej drodze, nie będziemy zbaczać, ni na prawo, ni na lewo, aż my przebędziemy dzierżawy twoje”. [18] »Edom wszakże rzekł do niego: „Nie będziesz przezemnie ty przechodził, [gdyż inaczej] a nuż! ja wyjdę z mieczem na spotkanie twoje”. [19] »Synowie Izraela rzekli [nato] doń: „[Ależ] po udeptanej drodze będziemy wychodzili; skoro wodę twoją będziem pić, ja i stada moje, – będę płacił cenę ich. Jedynie bez sporu niechaj przejdę z tem, co należy do mnie”. [20] »Lecz on rzekł: „Nie przechodź!”, i Edom wyruszył na spotkanie jego z potężnym ludem i mocną ręką. [21] »[Tak] Edom wzbraniał się zezwolić Izraelowi przejść przez dzierżawy swoje, więc odstąpił Izrael od niego. [22] »Z Kadeszu wyruszyli Synowie Izraela i przybyli całą Gminą do góry Horu. [23] »[Tu] Wiekuisty rzekł do Mojżesza i do Arona na górze Horskiej nad granicą Kraju Edomskiego, mówiąc: [24] »„Aron przyłączy się do ludu swego, gdyż on nie wnijdzie do Kraju, który oddałem Synom Izraela, – iżeście byli krnąbrni wobec rozkazu Mojego przy wodach Měriby. [25] »Weź Arona, oraz syna jego Eleazara [El’azar], – i wyprowadź ich na górę Horską; [26] »zdejm [tam] z Arona szaty jego i wdziej je na syna jego Eleazara, zaś Aron przyłączy się [do swojego ludu] i umrze tam”. [27] »Mojżesz uczynił, [tak,] jak Wiekuisty polecił: Oni wyszli na górę Horu wobec całej Gminy; [28] »[tam] Mojżesz zdjął z Arona szaty jego i wdział je na syna jego Eleazara, zaś Aron zmarł tam na szczycie góry tej, poczem Mojżesz zeszedł, oraz Eleazar z góry tej. [29] »Skoro cała Gmina ujrzała, iż Aron umarł, opłakiwali Arona przez trzydzieści dni – wszystek Dom Izraela. 
«  4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20 4 Księga Mojżeszowa 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.