«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Byli zaś i fałszywi_prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi_nauczyciele, którzy wprowadzą kacerstwa zatracenia i [tego, który] kupił ich, Pana, zaprą_się, przywodząc samym_sobie prędkie zginienie. [2] »A wielu naśladować_będzie ich zginienia, przez których droga prawdy będzie_bluźniona. [3] »I przez łakomstwo zmyślonymi słowami wami kupczyć_będą, którym sąd z_dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. [4] »Jeśli bowiem Bóg Aniołom, [którzy] zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy_do_piekła, łańcuchom ciemności poddał, [aby] na sąd [ku] karaniu byli_zachowani; [5] »I pierwszemu światu nie przepuścił, ale ósmego Noego, sprawiedliwości kaznodzieję, zachował, potop [na] świat niepobożnych przywiódłszy; [6] »I miasta Sodomy i Gomory w_popiół_obróciwszy podwróceniem potępił, [na] przykład [tym, którzy] mają niepobożnie_żyć, wystawiwszy; [7] »A sprawiedliwego Lota, strapionego niezbożników w rozpuście obcowaniem, wyrwał. [8] »Widzeniem bowiem i słyszeniem [on] sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą niezbożnymi uczynkami trapił. [9] »Umie Pan pobożnych z pokuszeń wyrywać, niesprawiedliwych zaś uwięzionych na dzień sądu [ku] karaniu chować; [10] »Najwięcej zaś [tych, którzy] za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmiali, sobie_się_podobający; przełożeństwa bluźniąc nie wzdrygają_się. [11] »Chociaż Aniołowie siłą i mocą większymi będąc, nie przynoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego sądu. [12] »Ci zaś, jako bezrozumne bydło, sprawione za_przyrodzeniem_idące na ułowienie i skażenie, [to] o czym nie_wiedzą, bluźniąc, w skażeniu swoim i skażeni_będą, [13] »Doznając_szkody [jako] zapłatę niesprawiedliwości. [Którzy za] rozkosz mają co dzienną lubość, [będąc] plugastwem i zmazą; lubują_się w zdradach swoich bankietując_z wami; [14] »Oczy mają pełne cudzołóstwa i bez_przestania grzeszące, przyłudzając dusze niestateczne; serce wyćwiczone [w] łakomstwie mając, synowie przekleństwa, [15] »Opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama Bosorowego, [który] zapłatę niesprawiedliwości umiłował; [16] »Strofowanie zaś miał [za] swój występek, [ponieważ] jarzmu_poddana_oślica, niema, człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka. [17] »Ci są studnie bez_wody i tumany od nawałnicy pędzone, którym chmura ciemności jest_zachowana. [18] »Nadętą bowiem próżność mówiąc, przyłudzają przez pożądliwość ciała [i przez] rozpusty [tych, którzy] prawdziwie uciekli_od obcujących w błędzie; [19] »Wolność im obiecując, sami niewolnikami będąc skażenia. [Od] kogo bowiem ktoś jest_przezwyciężony, temu jest_zniewolony. [20] »Jeśli bowiem uszli plugastw świata przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, nimi zaś znowu się_uwikławszy, zwyciężeni_bywają, stały_się ich ostateczne [rzeczy] gorsze [niż] pierwsze. [21] »Lepiej bowiem byłoby im, nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy, ku [temu, co] za [nimi] się_wracać od podanego im świętego przykazania. [22] »Przydało_się im [według] prawdziwej przypowieści: Pies wrócił_się do swego zwracania, a świnia umyta do walania_się [w] błocie. 
«  2 List Piotra 1 2 List Piotra 2 2 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.