«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, [aby] okazał świętym swoim, [rzeczy] które mają się_dziać w rychle; i oznajmił, posławszy przez anioła swojego słudze swemu Janowi, [2] »Który świadectwo_wydał słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział. [3] »Błogosławiony, [który] czyta i [ci, którzy] słuchają słowa proroctwa, i zachowują, [co] w nim jest_napisane; albowiem czas bliski [jest]. [4] »Jan siedmiu zborom w Azji. Łaska wam i pokój od [tego, który] jest i był, i przyjść_ma; i od siedmiu duchów przed stolicą jego; [5] »I od Jezusa Chrystusa, [który jest] świadkiem wiernym, pierworodnym [z] umarłych i książęciem królów ziemi. Miłującemu nas i uwalniającemu z grzechów naszych w krwi swojej; [6] »I uczynił nas królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swemu; jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [7] »Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i którzy przebili; i narzekać_będą [nad] nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. [8] »Ja jestem Alfa i ja i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, [który] jest i był, i przyjść_ma, Wszechmogący. [9] »Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie, i cierpliwości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa; [10] »Byłem w duchu w Pański dzień i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby, [11] »mówiący: napisz w księgę, poślij siedmiu zborom, do Efezu i do Pergamonu, i do Tyjatyry, i do Smyrny, i do Filadelfii, i do Laodycei. [12] »I obróciłem_się, [aby] widzieć głos, który mówił ze mną; a obróciwszy_się, ujrzałem siedem świeczników złotych, [13] »A pośród siedmiu świeczników podobnego synowi człowieczemu, obleczonego [w] długą_szatę i przepasanego na piersiach pasem złotym; [14] »Zaś głowa jego i włosy białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia; [15] »A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalonemu, a głos jego jako głos wód wielu. [16] »I miał w prawej ręce swojej gwiazd siedem, a z ust jego miecz obosieczny ostry wychodził, a oblicze jego świeci jako słońce w mocy swojej. [17] »A gdy ujrzałem go, upadłem do nóg jego jako umarły. I włożył prawą_rękę swoją na mię, mówiąc: Ja jestem pierwszy i ostatni, [18] »Żyjący, a byłem umarły, a oto żywy jestem na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła. [19] »Napisz tedy [rzeczy], któreś widział i które są, i które mają być po tym. [20] »Tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej_ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedem gwiazd aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, siedem zborów jest. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.