Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 3
«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki; [2] »Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity; [3] »Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli. [4] »Tych sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie królował przez siedem lat i sześć miesięcy. A trzydzieści trzy lata królował w Jerozolimie. [5] »Ci zaś urodzili mu się w Jerozolimie: Szima, Szobab, Natan i Salomon – ci czterej z Batszui, córki Ammiela. [6] »I Ibchar, Eliszama, Elifelet; [7] »Nogah, Nefeg, Jafia; [8] »Eliszama, Eliada i Elifelet – dziewięciu. [9] »Ci wszyscy byli synami Dawida, nie licząc synów z nałożnic, a ich siostrą była Tamar. [10] »Synem Salomona był Roboam, a jego synem Abia, jego synem Asa, jego synem Jehoszafat; [11] »Jego synem Joram, jego synem Achazjasz, jego synem Joasz; [12] »Jego synem Amazjasz, jego synem Azariasz, jego synem Jotam; [13] »Jego synem Achaz, jego synem Ezechiasz, jego synem Manasses; [14] »Jego synem Amon, jego synem Jozjasz; [15] »A synami Jozjasza byli: pierworodny Jochanan, drugi Joakim, trzeci Sedekiasz, czwarty Szallum. [16] »Synowie Joakima: jego syn Jechoniasz i jego syn Sedekiasz. [17] »Synowie Jechoniasza: Assir, jego syn Szealatiel; [18] »Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. [19] »Synowie Pedajasza: Zorobabel, Szimei. Synowie Zorobabela: Meszullam i Chananiasz, a ich siostra – Szelomit; [20] »I Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszabchesed – pięciu. [21] »Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Jesajasz. Synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadiasza, synowie Szekaniasza. [22] »Synowie Szekaniasza: Szemajasz; a synowie Szemajasza: Chattusz, Jigal, Bariach, Neariasz i Szafat – sześciu. [23] »Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam – trzech. [24] »Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz, Anani – siedmiu. 
«  1 Księga Kronik 2 1 Księga Kronik 3 1 Księga Kronik 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.