Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 7
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej. [2] »Synowie Tolego: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jebsam i Szemuel – naczelnicy rodów Toli. Byli oni dzielnymi wojownikami w swoich czasach. Ich liczba za czasów Dawida wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześciuset. [3] »Synowie Uzziego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel i Jeszijasz, pięciu – wszyscy naczelnicy. [4] »A z nimi, według rodowodów, według domów ich ojców, były oddziały zbrojne do walki w liczbie trzydziestu sześciu tysięcy. Mieli bowiem wiele żon i synów. [5] »Ich bracia według wszystkich rodów Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy, wszyscy spisani byli według rodowodów. [6] »Synowie Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej. [7] »Synowie Beli: Eszbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot i Iri, pięciu – naczelnicy domów ojców, dzielni wojownicy; spisani według rodowodu liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech. [8] »Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abiasz, Anatot i Alamet. Ci wszyscy byli synami Bekera. [9] »A spisani według swoich rodowodów, naczelnicy domów swoich ojców, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu mężczyzn. [10] »Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jehusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. [11] »Ci wszyscy synowie Jediaela, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu wyruszających na wojnę do bitwy; [12] »Także Szuppim i Chuppim, synowie Ira, oraz Chuszim, synowie Achera. [13] »Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, synowie Bilhy. [14] »Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła mu żona (a jego nałożnica Aramejka urodziła Makira, ojca Gileada; [15] »A Makir wziął sobie za żonę siostrę Chuppima i Szuppima, która miała na imię Maaka); drugi syn miał na imię Selofchad. Selofchad zaś miał tylko córki. [16] »Maaka, żona Makira, urodziła syna i nadała mu imię Peresz. Jego brat miał na imię Szeresz, a jego synami byli Ulam i Rekiem. [17] »Synowie Ulama: Bedon. To są synowie Gileada, syna Makira, syna Manassesa. [18] »Jego siostra Hammoleket urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. [19] »Synowie Szemidy: Achian, Szekem, Likchi i Aniam. [20] »Synowie Efraima: Szutelach, jego syn Bered, jego syn Tachat, jego syn Elada, jego syn Tachat; [21] »Jego syn Zabad, jego syn Szutelach, a także Eser i Elad, których zabili ludzie z Gat urodzeni w tej ziemi. Wtargnęli bowiem, aby zabrać ich stada. [22] »Ich ojciec Efraim opłakiwał ich przez wiele dni, a jego bracia przyszli, aby go pocieszyć. [23] »Potem obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła syna, i nadał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. [24] »Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron dolne i górne oraz Uzen-Szeera. [25] »I jego syn Refach, i Reszef, a jego syn Telach, jego syn Tachan; [26] »Jego syn Ladan, jego syn Ammihud, jego syn Eliszama; [27] »Jego syn Nun, jego syn Jozue. [28] »A ich posiadłości i miejsca zamieszkania to Betel i należące do niego miejscowości, na wschód – Naaran, a na zachód – Gezer i należące do niego miejscowości, a także Sychem i należące do niego miejscowości; aż do Gazy i należących do niej miejscowości. [29] »I aż do granic synów Manassesa, które stanowiły Bet-Szean i należące do niego miejscowości, Tanak i należące do niego miejscowości, Megiddo i należące do niego miejscowości oraz Dor i należące do niego miejscowości. W nich mieszkali synowie Józefa, syna Izraela. [30] »Synowie Aszera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i Sera, ich siostra. [31] »Synowie Berii: Cheber i Malkiel, który jest ojcem Birzaita. [32] »A Cheber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama oraz ich siostrę Szuę. [33] »Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat. To  synowie Jafleta. [34] »Synowie Szomera: Achi, Rohga, Jechubba i Aram. [35] »Synowie jego brata Chelema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. [36] »Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra; [37] »Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera. [38] »Synowie Jetera: Jefunne, Pispa i Ara. [39] »Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja. [40] »Ci wszyscy to synowie Aszera, naczelnicy rodów, wyborowi i dzielni wojownicy, pierwsi wśród książąt. Ich liczba spisana według rodowodu wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy zdolnych do walki. 
«  1 Księga Kronik 6 1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.