Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 22
«  2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22 2 Księga Królewska 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W ośmi leciech był Jozyjasz, gdyż począł krolować, a jeno a trzydzieści lat krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Idyda, dziewka Fadajaszowa z Betsechat, [2] »ten czynił, cso lubego przed Bogiem, a chodził po wszech drogach Dawida oćca swego, nie uchylił się ani na prawicę, ani na lewicę. [3] »Zatym osmegonaćcie lata krola Jozyjasza posłał krol Zafana syna Azlija, syna Mezulam, mistrza kościoła bożego, rzekąc jemu: [4] »„Jidzi ku Elchyjaszowi kapłanowi wielikiemu, ać zgromadzi pieniądze, jeż są wniesiony do kościoła bożego, ktore sebrali wrotni kościelni od luda, [5] »a dadzą je dzielnikom prze sprawce domu bożego, ać je oni rozdzielą miedzy ty, jiż działają w kościele bożem ku oprawie strzech domu bożego, [6] »to jest tesarzom a murarzom, a tym, jiż skażonych rzeczy poprawiają, a by drzewia a kamienia nakupili, [a] tu gdzie kamienie łamią, ku poprawieniu kościoła bożego. [7] »Ale nie dawajcie jim w liczbę śrzebra, jeż bierą, ale ać w swej mocy mają a w wierze”. [8] »Tedy rzekł Elchyjasz biskup ku Safanowi mistrzowi kościelnemu: „Księgi prawa popisanego nalazłem w domu bożem”. I dał Ezechyjasz ty księgi Safanowi, a on czetł je. [9] »I przyszedł Safan pisarz ku krolowi i odewskazał jemu to, cso przykazał jemu Elchyjasz rzekąc: „Zgromadzili sługi twe pieniądze, jeż naleźli w domu bożem i dali je, aby rozdawany były dzielnikom od rozprawce ❬działa❭ domu bożego”. [10] »I powiedział mistrz Safan krolowi: „Dał mi księgi zakona Elchyjasz kapłan”. A gdyż je czetł Safan przed krolem, [11] »a usłyszał krol słowa ksiąg prawa bożego, rozdarł swe rucho [12] »i przykazał Elchyje kapłanowi a Ajkam synu Safanowu, a Tobor synu Micha, a Safan mistrzowi, a Azyje słudze krolowu rzekąc: [13] »„Jidźcie a poradźcie się z Bogiem o mnie a o ludu, a wszytkiem zborze judzskiem, o słowiech tych ksiąg, jeż naleziony, bo wieliki gniew boży zaniecon przeciw nam, przeto iże nie posłuchali oćcowie naszy słow ksiąg tych, aby czynili wszytko, cso na nich pisano. [14] »Tedy szedw Elchyjasz kapłan a Ajkam, a Atogor, a Safan, a Azyja ku Olidyje, prorokowie żenie Sellum, syna Tekne, syna Azarowa, stroża nad ruchem, jiż bydlił w Jerusalemie i mowili k niej. [15] »Ona otpowiedziała: „Toć mowi Pan Bog israhelski: Rzeczcie mężowi, jen was posłał ku mnie: [16] »❬Tak mowi Pan Bog israhelski❭: Owa toć ja przywiodę wiele złego na to miasto a na bydliciele jego wszytka słowa zakona, jen czetł krol judzski, [17] »iże opuściwszy mię i obiatowali cudzym bogom, gniewając mię na wszytkich uczyncech swu ręku a podnieci się gniew moj na tem to mieście, a nie ugaśnie. [18] »Ale krolowi Juda, jenże was posłał, abyście się poradzili z Bogiem, tak rzeczecie: To mowi Pan Bog israhelski: Prze to, iżeś słyszał słowa ksiąg tych [19] »a ulękło się sierce twe, a pokorzyłeś się przed Bogiem, usłyszaw rzeczy przeciw temu miastu a przeciw tym, jiż w niem bydlą, iżby toczusz w podziwienie a w poklinanie byli podani, i rozdarł jeś rucho swe a płakałeś przede mną, a jam usłyszał cię, mowi Pan, [20] »przeto przymę cię ku twym oćcom a będziesz przyjęt do grobu twego w pokoju, aby nie widziele oczy twoi wszego złego, jeż ja mam wwieść na to miasto”. 
«  2 Księga Królewska 21 2 Księga Królewska 22 2 Księga Królewska 23  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.