Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 15
«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zdziałał sobie domy w mieście Dawid a udziałał miasto skrzyni bożej, a stanem ją ogarnął. [2] »Tedy rzekł Dawid: „Niesłuszno jest, aby ot jacykogo niesiona była skrzynia boża, jedzinie ot sług kościelnych, jeż to zwolił Pan ku noszeniu jej a ku posługowaniu sobie aż na wieki. [3] »I zgromadził wszytek Israhel do Jerusalema, aby przyniesiona była skrzynia boża na swe miasto, ktoreż jej przyprawił był [4] »a takież i syny Aaronowy a kościelne sługi. [5] »Z synow Kaat, miedzy jimiż Uryjel książęciem był, a bracia jego dwieście a dwadzieścia. [6] »Z synow Merary Asaja książę a braciej jego dwieście a trzydzieści. [7] »Z synow Jersonowych Johel książę a braciej jego sto a dwadzieścia. [8] »Z synow Elizafan Semejasz książę a braciej jego dwieście. [9] »Z synow Ebronowych Helijel książę a bracie jego osiemdziesiąt. [10] »Z synow Ozyjelowych Aminadab książę a braciej jego sto a dwanaćcie. [11] »I wezwał Dawid Sadocha a Abijatara, kapłanow, a sług kościelnych: Uryjel a Asaja, Johel, Semeja, Helijel a Aminadaba, [12] »i rzekł k nim: „Wy, jiż jeście książęta czeladnikow sług kościelnych, poświęćcie się z bracią waszą a przynieście skrzynię bożą Pana israhelskiego na mieśćce, ktoreż jej przyprawiono, [13] »aby jako na początku, bo tedy nie byliście przy tem, ranił nas Pan, tak i ninie bądź, ❬niesłusznego❭ niecso wam czynić. [14] »Przeto poświęcili się kapłani a słudzy kościelni, aby nieśli skrzyni Pana Boga israhelskiego. [15] »I wzięli synowie Lewi skrzynię bożą, jakoż przykazał był Mojsesz podle słowa bożego, na ramiona swa na żerdziach. [16] »I rzekł Dawid książętom sług kościelnych, aby ustawili z bracie swej śpiewaki na organoch i rozlicznego stroja, to jest na ręczni❬ca❭ch i na rotach, i na kobosie, i na zwoneczkoch, aby brzniał w wysokościach źwięk wiesiela. [17] »I ustawili słudzy kościelni: Emana, syna Johelowa a bracią jego, Azafa, syna Barachyjaszowa, z synow Merary, braciej jich, Etana syna Kasaje, [18] »a s nimi bracia jich: na drugiem rzędu Zacharyjasza a Bery, a Jazyjele a Semiramota a Jahyjele, a Anheliba, a Banajasza, a Mazajasza, a Matatyjasza, a Elifalę, a Matemana, a Obededoma, a Jehyjele, wrotne. [19] »Ale śpiewacy Eman a Zaf, a Etan na zwoneczkoch miedzianych brznieli. [20] »A Zacharyjasz a Ozyjel, Semiramot, a Jachyjel, a Hamet, ❬a❭ Elijab, a Hema, a Azaryjasz, a Banajasz na ręcznicach ci gędli. [21] »Ale Matatyjasz, Elifalu a Macenijasz, a Obededom, a Jehyjel, a Ozazyju na skrzydlech przegędali a na wiciężnych gęślach. [22] »Konenijasz, książę sług kościelnych, nad proroczstwem był[y]a ku prześpiewaniu słodkiej pieśni, był zaiste wielmi mądry. [23] »A Barachyjasz a Elchana wrotni skrzynie bożej. [24] »Potem Sebenijasz a Jozafat, a Natanael, a Amasy, a Zacharyjasz, a Banajasz, a Elijezer, kapłani trąbili trąbami przed skrzynią bożą a Obededom a Achymaas byli wrotni skrzynie. [25] »Przeto Dawid a urodzeńszy Israh❬e❭lszczy, a trybunowie szli ku przeniesieniu skrzynie zaślubienia bożego z domu Obededomowa s wiesielim. [26] »A gdyż pomogł Bog kościelnym sługam, ktorzy nieśli skrzynię zaślubienia bożego, ofierowali siedm bykow a siedm skopow. [27] »Zatym Dawid obleczon był w rucho białe i wszytcy słudzy kościelni, jiż nieśli skrzynię, śpiewając a Konenijasz, książę prorocskie miedzy śpiewaki, a takież Dawid obleczon był stołą lnianą. [28] »A wszytek Israhel wiozł skrzynię zaślubienia bożego w śpiewaniu a w źwięku trąbnem, a trąbami a w zwoncech, a ręczni❬ca❭mi i rotami zrownawając się. [29] »A gdyż przyszła była skrzynia boża zaślubienia aż do miasta Dawid Nikol, dziewka Saulowa, patrząc okieńcem uźrzała krola Dawida skaczęcy a igrajęcy i wzgardziła jim w siercu swem. 
«  1 Księga Kronik 14 1 Księga Kronik 15 1 Księga Kronik 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.