Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 33
«  2 Księga Kronik 32 2 Księga Kronik 33 2 Księga Kronik 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »We dwunaćcie leciech był Manases, gdy począł krolować a pięć a pięćdziesiąt lat krolował w Jerusalem. [2] »I czynił złe przed Bogiem podle ganiebności pogańskich, jeż podwrocił Pan przed syny israhelskimi, [3] »a odwrociw się oprawił modły na gorach, jeż był zatracił Ezechyjasz ociec jego a udziałał oltarz❬e❭ Baalimowi, a czynił modły w łudzech, a kłaniał się gwiazdam niebieskim i modlił się jim. [4] »A udziałał ołtarze w domu bożem, o niemże był rzekł Pan: „W Jerusalem będzie jimię me na wieki”. [5] »I udziała je wszytkim gwiazdam niebieskim we dwu sieniu domu bożego. [6] »A przewłaczał swe syny przez ogiw udole Beennon, we sny wierzył a gusł naśladował, a czarownego się umienia przydzierżał, a miał z sobą czarowniki, a wiele złego uczynił przed Bogiem, aby ji rozdraźnił. [7] »A ryte takież i dęte znamiona położył w domu bożem, o niemże mowił Pan Bog ku Dawidowi i Salomonowi, synu jego, rzekąc: „W tem to domu a w Jerusalemie, jeżem zwolił ze wszech miast israhelskich, położę jimię me na wieki [8] »a nie przepuszczę zaginąć nogi Israhela z tej ziemie, jążem oddał oćcom jich, ale wszako tak, acz będą ostrzegać a czynić to, csom przykazał, a wszytek zakon i duchowne obyczaje, i takież sądy [a] przez rękę Mojżeszowę. [9] »Przeto Manases swiodł Judowo pokolenie i przebywacze jerusalemskie, aby czynili złe skutki nade wszytki jine narody, jeż przewrocił Pan przed syny israhelskimi. [10] »I mowił Pan k niemu i k ludu jego, ale nie chcieli posłuchać. [11] »A przeto przywiodł na nie książęta wojski krola asyrskiego, a jęli Manasen, a skowawszy rzeciądzmi i pęty żelaznymi i wiedli ji do Babiłona. [12] »Jen gdyż był znędzon, modlił się ku Panu Bogu swemu a kajał się barzo przed Panem Bogiem oćcow swych, [13] »modląc się jemu i prosząc pilnie, a usłyszał Pan modlitwę jego, a nawrocił ji do Jerusalema na jego krolewstwo, a poznał Manases, iże Pan on jest Bog. [14] »Potem udziałał mur przed miastem Dawidowym na zapadnej stronie rzeki Gijon w udole od wychodu brony rybnej wokoł aż do Ofel i wzwyszył ji barzo a ustawił książęta wojski we wszech mieściech murowanych Juda. [15] »A wymiatał cudze bogi i modły z domu bożego a ołtarze, jeż był zdziałał na gorze domu bożego i w Jerusalemie, wszytki wymiotał z miasta. [16] »Potem oprawił ołtarz boży i obiatował na niem dary i pokojne obiaty, i chwały, i przykazał Judzie, aby służyli Panu Bogu israhelskiemu. [17] »A wszakoż jeszcze lud obiatował na gorach Panu Bogu swemu. [18] »A jini uczyńcy Manasen i jego prośba ku Bogu swemu, i słowa prorokow, jiż mowili w jimię Pana Boga israhelskiego, popisany są w rzeczach o kroloch israhelskich. [19] »A modlitwa jego i usłyszenie ❬i❭ wszytki grzechy a potępa, takież mieśćca, na nichże dzałał wysokie modły a czynił ługi a sochy, drzewiej niżli pokajanie czynił, popisano wszytko w mowieniu Ozaj. [20] »I skończał Manases s oćcy swymi a pogrzebli ji w domu jego, a krolowal zań Amon syn jego. [21] »We dwudziesu leciech był Amon, gdyż począł krolować, a za dwie lecie krolował w Jerusalem. [22] »I uczynił złe w widzeniu bożem, jako był czynił Manases ociec jego, a wszytkim modłam, jeż był udziałał Manases, obiatował i służył. [23] »I nie sromał się oblicza bożego, jako się sromał Manases ociec jego, a wielim więcej zawinił. [24] »Tedy sprzysiągszy się przeciw jemu sługi jego, zabili ji w jego domu. [25] »Potem ostatnie z luda zbiwszy ty, ktorzy Amona zabili, ustawili sobie krola Jozyjasza syna jego w miasto jego. 
«  2 Księga Kronik 32 2 Księga Kronik 33 2 Księga Kronik 34  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.