Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 35
«  2 Księga Kronik 34 2 Księga Kronik 35 2 Księga Kronik 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I czynił Jozyjasz Przyście Panu Bogu w Jerusalemie, a jest obiatowano czwartegonaćcie dnia miesiąca pirwego. [2] »A ustawił kapłany w swych urzędziech, a prosił jich, aby przysługowali w domu bożem, [3] »a mowił ku sługam kościelnym, jichże to uczenim wszytek Israhel poświęcował się Bogu, rzekąc: „Położcie skrzynię w święci kościelnej, jen udziałał Salomon, syn Dawidow, krol israhelski, bo jej więcej nigdziej nie będziecie nosić, a już służcie Panu Bogu waszemu a jego ludu Israhelu. [4] »A przyprawcie się po domiech a po rodzinach waszych w urzędziech a rozdzielech, jako przykazał Dawid krol israhelski a popisał Salomon syn jego. [5] »A służcie ❬w❭ jego święci po czeladziach i po zborzech nauczonych, [6] »a poświęćcie się obiatując Przyście. A takież waszę bracią, aby mogli podle słow, jeż mowił Pan przez Mojsesza czynić, przyprawcie. [7] »I dał kromie tego Jozyjasz wszemu ludu, ktory tu nalezion w to święto, jeż słowie Prześnice, baranow i skopow a jinego dobytka z swych stad trzydzieści tysiącow a wołow trzy tysiące, to wszytko z krolowa zboża. [8] »A takież książęta jego, csoż byli z dobrej wolej ślubili, ofierowali [a] takież ludu jako kapłanom a nauczonym. Potem Elchyjasz a Zacharyjasz a Jejel, książęta domu bożego, dali kapłanom, aby czynili Przyście z pospolitych do[o]bytkow dwa tysiąca a sześćset, a wołow pięćset. [9] »Ale Chonnenijasz a Semejasz, a Natanael, bracia jego, a Azabijasz, Jejel a Jozabad, książęta sług kościelnych, dali jinym sługam ❬kościelnym❭ ku poświęceniu Przyścia pięć tysiąc dobytka a wołow pięćset. [10] »A tak przyprawiona jest służba boża. I stali kapłani w swych urzędziech a sługi kościelne [w swych] [urzędziech, a sługi kościelne] w swych zastępiech podle krolowa rozkazania. [11] »I obiatowano Przyście i skrapiali kapłani swe ręce krwią, a nauczeni zdzirali skory z obiaty [12] »a oddzielali je, aby dawali po domiech a po czeladziach każdych a by były ofierowany Bogu, jako pisano w zakonie Mojseszowie, a z wołow takież uczynili [13] »i upiekli Przyście na ogniu podle tego, jako stoi w zakonie, ale pokojne obiaty warzyli w kotlech a w panwiach, a w garncoch, a fatając rozdawali wszemu ludu, [14] »ale sobie a kapłanom potem przyprawiali, bo w obiatach żżonych a w tucznościach byli kapłani aż do nocy sprożnieni. Przeto nauczeni sobie a kapłanom, synom Aaronowym, na poślad przyprawiali. [15] »Ale śpiewacy, synowie Azafowi, stali w swem rzędzie podle przykazania Dawidowa a Azafowa, i Emanowa, i Idytumowa, prorokow krola Dawida, ale wrotni w każdych bronach strzegli, tak aby niżadny się nie odchylił od bożej służby, przeto i [jini] jich bracia sługi kościelni przyprawiali jim karmie. [16] »Przeto wszytka służba boża porządnie była napełniona tego dnia, aby czynili Przyście a żżone obiaty ofierowali na ołtarzu bożem podle rozkazania krola Jozyjasza. [17] »I uczynili synowie israhelszczy, jiż byli nalezieni, Przyście w tem czasu a święto prześnic za siedm dni. [18] »Nie było rowne temu Przyściu w Israhelu ode dniow Samuela proroka ani kto z krolow israhelskich uczynił takiego Przyścia, jako uczynił Jozyjasz, kapłanom a nauczonym, a wszemu Judowu pokoleniu, a Israhelu, jen był nalezion, ❬a❭ przebywaczem jerusalemskim. [19] »Osmegonaćcie lata krolowania Jozyjaszowa to Przyście sławiono jest. [20] »A gdyż Jozyjasz oprawił kościoł, wzjał jest Nechao krol ejipski ku bojowaniu do Kartamis podle Eufraten, i pojdzie Jozyjasz przeciw jemu. [21] »Tedy on posław k niemu posły rzekł: „Cso mnie a tobie jest, krolu Juda? Nie jidę dziś przeciw tobie, ale przeciw jinemu domu mam bojować, przeciw jemuż to bog mi kazal jić rychło. Przestań przeciw Panu Bogu czynić, jen se mną jest, iżeby cię nie zagubił”. [22] »Nie chciał Jozyjasz wrocić się, ale sposobił przeciw jemu boj ani posłuchał Nechaowych rzeczy z ust bożych, ale pośpieszył, aby się bił s nim na polu Maggedo. [23] »A tu jest ranion od strzelcow i rzekł swym panoszam: „Wywiedźcie mię z boja, bociem barzo ranion”. [24] »Jiż przenieśli ji z jego woza na jiny woz, jen po niem szedł obyczajem krolowym, i odnieśli ji do Jerusalem, a tu umarł, a pogrzebion w grobie swych oćcow, a wszytek Juda a Jerusalem płakali jego. [25] »A Jeremijasz nawięcej, jego wszytcy śpiewacy i śpiewaczki aż do dzisiego dnia narzekanie nad Jozyjaszem obnawiają a jako zakon dzierży w Israhelu. Owa toć jest pisano w Płaczoch. [26] »A jine rzeczy o Jozyjaszu i o miłosierdziu jego, jeż przykazana zakonem bożym, [27] »i uczynki jego pirwe i poślednie popisany są w księgach Juda a israhelskich. 
«  2 Księga Kronik 34 2 Księga Kronik 35 2 Księga Kronik 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.