Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Ezdrasza » Rozdział 10
«  Księga Ezdrasza 9 Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak gdyż się modlił Ezdrasz, se słzami prosił Boga rzekąc a płacząc, a leżę przed kościołem bożym, sebrał się k niemu z Israhela wieliki zbor barzo mężow i żon, i dzieci i płakał lud wielikim płaczem. [2] »I otpowie Sechenijasz, syn Sechyjelow, z synow Elamowych, i rzekł Ezdraszowi: „Mysmy zgrzeszyli przeciw Panu Bogu naszemu a spojmalismy żony z cudzego pokolenia z ziemskiego luda. A ninie możeli być pokajanie w Israhelu nad taką winą, [3] »uczyńmy ślub z Panem Bogiem naszym, abychom odegnali wszytki żony ot siebie i ty, jeż się z nich zrodzili, podle wolej bożej, i tych, ktorzy się boją przykazania Pana Boga naszego, podle zakona bądź. [4] »Wstań, tweć jest to oględać, a myć będziem z tobą. Posil się a uczyń to. [5] »Przeto wstaw Ezdrasz zaprzysiągł książęta kapłańska i nauczonych, i wszytek Israhel, aby uczynili podle słowa tego, i przysięgli wszytcy, iże to uczynią. [6] »Tedy wstaw Ezdrasz przed domem bożym i odydzie do pokoika nauczonego, syna Elijazyb, a wszedw tam, chleba nie jadł ani wody pił, bo płakał przestąpienia jich, ktorzy z jęcst[a]wa przyszli. [7] »I rozesłan głos aż do Judowa pokolenia i do Jerusalem wszytkim synom przewiedzenia, aby się sebrali do Jerusalem. [8] »A wszelki, jen by nie przyszedł we trzech dnioch podle rady książąt i starszych, będzie jemu pobrano wszytko jego zboże, a sam będzie wygnan z zboru przewiedzionych. [9] »Przeto seszli się wszytcy męże z Judowa a z Benijaminowa pokolenia do Jerusalem we trzech dnioch, to jest miesiąca dziewiątego we dwudziestu dnioch, i siedział wszytek lud na ulicy domu bożego trzęsąc się za grzech a prze deszcz. [10] »A powstaw Ezdrasz kapłan i rzekł k nim: „Wyście przestąpili boże przykazanie i pojmawszy sobie żony z cudzego pokolenia i przyczyniliście grzecha w Israhelu. [11] »Ale ninie spowiadajcie się Panu Bogu oćcow naszych a uczyńcie jego lubość a odłęczcie się od ludzi ziemskich i od żon cudzego pokolenia. [12] »I otpowie wszytko sebranie rzekąc wielikim głosem: „Podle twego słowa wszytko się stań, [13] »ale iżeć jest lud wielki a czas dżdżowy, iże nie możem stać na dworze, a ten uczynek nie jest jenego dnia ani dwu, bosmy wielmi zgrzeszyli w tej to rzeczy, [14] »przeto bądźta ustawiona książęta we wszem sebraniu a wszytcy w mieściech naszych, jiż spojmali sobie żony z cudzego rodu, ać przydą w ustawionych czasiech a s nimi starszy z każdego miasta i jich sędzie, dojąd się nie odwroci gniew ot nas Boga naszego prze ten grzech”. [15] »Przeto Jonatan, syn Azaelow, i Jaazyja, syn Teknow, stali na tem, a Mozolam a Sebataja, nauczeni, wspomagali jima. [16] »I uczynili tak synowie przeniesienia, i odydzie Ezdrasz, kapłan, a mężowie, książęta czeladzi, do domow oćcow swych a wszytcy po swych jimionach, i posadzili się dzień pirwy miesiąca dziesiątego, pytając się na taką rzecz. [17] »I opatrzeni są wszytcy mężowie, jiż to byli spojmali sobie żony cudzokrajne, aż do pirwego dnia miesiąca pirwego. [18] »A naleźli są z synow kapłańskich, ktorzy byli spojmali żony cudzokrajne, z synow Jozue, syna Jozedechowa i braciej jego: Maazyja a Elijezer, a Jaryb, a Godolija. [19] »I dali na tem ręce swoi, aby zapędzili żony swe, a za swoj grzech skopy z owiec ofierowali. [20] »A z synow Seminerowych: Anan a Zebedyja. [21] »A z synow Arym: Maazyja, Elija a Semeja, a Jejel, a Ozyjasz. [22] »A z synow Fezurowych: Elicenaj, Maazyja, Izmahel, Natanahel a Jozabel, ❬a❭ Eleazar. [23] »Z synow nauczonych: Jozabet a Semej, a Elaja, ten jest Chalita, Fataja, Judasz a Elijazer. [24] »z śpiewakow Elijazub. A z wrotnych: Sellum a Tellem, a Urym. [25] »A ❬z❭ Israhela z synow Farezowych: Beemija a Oezyja, a Melchyja, a Mijanin, a Elijazer, a Banaja. [26] »Z synow Elamowych: Matanija a Zacharyjasz, a Jeah, a Abdy, a Jerymot, a Heel. [27] »Z synow Zechna: Helicenaj, Elijazyb, Matanija a Jerymut, Jabet a Azazyja. [28] »Z synow Lebaj: Jahannan, Amanija, Zebedaj, Atalija. [29] »Z synow Beni: Mozollam a Molne, Addaja a Saal, a Ramot. [30] »Z synow Fetmoab: Edna a Talal, Banajasz a Mazyjasz, a Matanijasz, Bezeleel a Remum, a Manasse. [31] »Z synow Herem: Elijazer, Jezue, Melchyjasz, Semejasz, Symeon, [32] »Benijamin, Mazoch, Samaryjasz. [33] »z synow Azomowych: Matanija, Matachet a Zabet, Elifelech, Jermaj, Manase, Semej. [34] »Z synow Bani: Maddy, Amram a Huhel, [35] »Baneasz a Badajasz, Cejlan, [36] »Banni, Marymut a Elijazyf, [37] »Matanijasz, Matanijaj i Jazy, [38] »a Banija, a Bemni, Semej, [39] »Salmas, Natan, Addajasz, [40] »Melchne, Sabaj, Sysaj, Saraj, [41] »Ezryjel, Seleman, Semeryja, [42] »Sellum, Amaryja, Jozef. [43] »Z synow Nebinowych: Ajel, Matatyjasz, Zabed, Zabijana, Jaddu, Johel, Banaja. [44] »Ci wszytcy byli spojmali żony sobie z cudzego rodu a były żony jich, jeż były zrodziły syny. 
«  Księga Ezdrasza 9 Księga Ezdrasza 10 Księga Nehemiasza 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.