Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 7
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się mur dokonał a postawiłem wrota w bronach a zliczyłem wrotne i śpiewaki, i nauczone [2] »i przykazałem Anenijowi, bratu memu, a Ananijaszowi, książęciu domu israhelskiego, bo się zdał sprawiedliwy mąż a bojąc się Boga więcej nad jine, [3] »i rzekłem jim: „Nie otwirajcie wrot jerusaleskich aż do znoja słunecznego”. A gdyż jeszcze przy tem jeśm stał, zawarty są brony i zamczony zaworami i zamki, i ustawiłem stroże z bydlicielow jerusalimskich każdego po swych otrzedziach a każdego przeciw domu swemu, [4] »bo miasto było barzo szyrokie a wielikie a luda mało pośrzod jego, a nie udziałany były domy. [5] »Potem Bog dał jest w me sierce, iżem zwołał ślachcice i wodze, i pospolstwo, abych je zliczył, i nalazłem księgi liczby tych, jiż byli napirwej wyszli z jęcstwa, a naleziono w nich tak pisano: [6] »„Ci synowie z włości, jiż wyszli z jęcstwa robotnego, ktore był przywiodł Nabuchodonozor, krol babiloński i wrocili się do Jerusalema a do Żydowstwa, każdy do swego miasta. [7] »Ci byli przyszli z Zorobabelem: Josue, Neemijasz, Azryjasz, Bananijasz, Namin, Mardocheus, Belsem, Mesfarat, Begnaj, Ramin, Baanna [Belsem]. To jest liczba mężow z luda israhelskiego: [8] »synow Farezowych dwa tysiąca a dwa a LXXX a C, [9] »synow Safatyjaszowych CCC a dwa a LXX, [10] »synow Areaszowych VI set a dwa a L, [11] »synowie Fetmeabowi synow Jozue a Joabowych dwa tysiąca a VIII set a XVIII, [12] »synow Eleamowych tysiąc a VIII set a LIV, [13] »synow Zechna VIII set a XLV, [14] »synow Zachajowych VII set a LX, [15] »synow Banni sześćset a VIII a XL, [16] »synow Ebalowych VI set a XXVIII, [17] »synow Azgadowych dwa tysiąca CCC sta a XXII, [18] »synow Azonychamowych VI set a LX a VII, [19] »synow Bagozymaszowych dwa tysiąca LX a VII, [20] »synow Adunowych VI set V a L, [21] »synow Aterowych, syna Ezechyjaszowa VIII a XC, [22] »synow Assem CCC a XXVIII, [23] »synow Betsaj CCC a XXIV, [24] »synow Aref XII a sto, [25] »synow Gabaonowych V a XC, [26] »mężow z Betlema a z Netofa VIII a LXXX a sto, [27] »mężow z Anatot sto a XXVIII, [28] »mężow z Betamot XL a dwa, [29] »mężow z Karyjatyjarym, z Efna a z Berot VII set CCC a XL, [30] »mężow z Baama a z Gabaa VI set a XXI, [31] »mężow z Machynas dwieście a XXII, [32] »mężow z Betel a z Chaj XXII a sto, [33] »mężow z Nebo wtorego LII, [34] »mężow z drugiego Elama tysiąc a CCLIV. [35] »synow Aremowych CCC a XX, [36] »synow Jerycho CCC XLV, [37] »synow Jojada a Onon sześćset a XXI, [38] »synow Semija trzy tysiące dziewięćset a XXX. [39] »Kapłanow: synow Idaja w domu Jozna IX set a LXXIV, [40] »synow Eminerowych tysiąc LII, [41] »synow Fazurowych tysiąc dwieście a XLVII, [42] »synow Aremowych tysiąc a XXVIII. Nauczonych: [43] »synow Jozue a Gadymelowych, [a] synow [44] »Odoja LXXIV. Śpiewakow: [45] »synow Azafowych sto a ośm a XL. [46] »Wrotnych: synow Sellum, synowie Efer, synowie Chelmon, synowie Akub, synowie Atyra, synowie Sobaj ośm a XXX a C. [47] »Natumejskich: synow Soha, synowie Aswa, synowie Tebaot, [48] »synowie Teres, synowie Syjaa, synowie Fado, synowie Lebana, synowie Agaba, synowie Selmon, [49] »synowie Anan, synowie Jedel, synowie Gaer, [50] »synowie Baaja, synowie Bazym, synowie Nechoda, [51] »synowie Jessem, Synowie Aga, Synowie Fessaa, [52] »synowie Hessaj, synowie Nimijur, synowie Neptusym, [53] »synowie Rechne, synowie Afna, synowie Assur, [54] »synowie Betsych, synowie Mejra, synowie Arsa, [55] »synowie Berchos, synowie Syssara, synowie Tekma, [56] »synowie Nofija, synowie Atyfa, [57] »synowie sług Salomonowych, synowie Sotaj, synowie Seferet, Synowie Peryda, [58] »Synowie Italla, synowie Delchon, synowie Jelden, [59] »synowie Safacyja, synowie Achyl, synowie Facerot, jen się był urodził od Abajma, syna Amonowa. [60] »Wszech Natumejskich a synow sług Salomonowych trzysta a XCII. [61] »To są ci, jiż są wyszli z więzienia z Tebnala, z Telarsa, ❬z Cheruba❭, z Addona a z Emara, a nie mogli ukazać domow oćcow swych ani swego plemienia, by byli z Israhela. [62] »Synowie Dalaja, synowie Tobijaszowi, synowie Negoda VI a XLII. [63] »z kapłanow: synow Abija, syna Atozowa, syna Berelajmowa, jen był pojął żonę sobie z dziewek Berzelajimowych Galadycskiego, i nazwan jest jich jmieniem. [64] »Ci szukali pisma swego pokolenia i ❬nie❭ naleźli, a przeto wyrzuceni z rodu kapłańskiego. [65] »I rzekł jim Atersata, aby nie jedli z świątyniej świętych, dojąd nie stanie kapłan uczony i umiały. [66] »Tego wszego sebrania jako jeden mąż dwa a XL tysiącow a CCC a LX [67] »kromie sług a służebnic jich, jichże to było VII tysiącow a CCC a XXX a VII, a miedzy jimi śpiewakow a śpiewaczek CC a XLV. [68] »Koniow jich V set a XXXVI a mułow CC a XLV. [69] »Wielbłądow jich CCCC a XXXV, osłow jich VI tysiącow a VII set a XX. [70] »A wiele z książąt czeladnych dali nakład ku działu bożemu. Atersata dał na skarb złota tysiąc zaważy, bani pięćdziesiąt, sukien kapłańskich V set a XXX. [71] »A z książąt czeladnych dali złota w skarb ku działu XX tysiącow zaważy a śrzebra dwa tysiąca libr a CC. [72] »A dał jiny lud złota zaważy XX tysiącow a śrzebra dwa tysiąca libr, a kapłańskich sukien VII a XL. [73] »I bydlili kapłani a nauczeni, a wrotni, a śpiewacy i jiny lud, i Natumejszczy, i wszytek lud israhelski w swych mieściech. 
«  Księga Nehemiasza 6 Księga Nehemiasza 7 Księga Nehemiasza 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.