Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Jozuego » Rozdział 6
«  Księga Jozuego 5 Księga Jozuego 6 Księga Jozuego 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale Jerycho było zawarto i grodzono prze strach synow israhelskich, że niżadny nie śmiał wynić i wnić. [2] »I powie Pan ku Jozue: „Tociem dał w twą rękę Jerycho i krole jego, i wszytki silne męże. [3] »Obchocie miasto wszytcy bojownicy jedną przez dzień, a tak uczynicie za szeć dni, [4] »ale siodmego dnia popowie wezmą siedm trąb, jichże to używają w miłościwe lato, i pojdą przed skrzynią zaślubienia bożego, i obydziecie siedmkroć miasto a popowie zatrąbią w trąby. [5] »A gdyż zabrzni źwięk trąbny dalszy i przemienny i w uszu waszych brzniące, wzwoła wszystek lud wołanim przewielikim a mury mieskie ze dna się przewrocą i wnidą wszystcy prosto z miasta, gdzie są stali”. [6] »Przeto zwoław Jozue syn Nunow kapłany i powie k nim: „Weźmicie skrzynią zaślubienia bożego, a jinych kapłanow siedm wezmą sied❬m❭ trąb lata miłościwego i pojdą przed skrzynią bożą”. [7] »A tak k ludu ❬powie❭: „Jidźcie i obchocie miasto harnaszowani przodując przed skrzynią bożą”. [8] »A gdyż Jozue słow dokonał a siedm kapłanow w siedm trąb wstrąbili przed skrzynią zaślubienia bożego, [9] »a wszystek lud naprzod pojdzie w harnaszu, a ostatek zastępa pojdzie za skrzynią, a wszystcy w trąby trąbili. [10] »Bo był przykazał Jozue ludu rzekąc: „Nie będziecie wołać ani będzie słyszan głos wasz, ani żadna rzecz z ust waszych wynidzie, dojąd nie przydzie dzień, w ktoryż to wam powiem: Wołajcie a krzyczcie”. [11] »Przetoż obchodziła skrzynia boża miasto jedną przez dzień i wracała się do stanow, i stała tam. [12] »Przetoż gdyż Jozue w nocy powstał, wzięli są kapłani skrzynią bożą [13] »a siedm s nich siedm trąb, jichże to w miłościwe lato pożywali, i szli naprzod przed skrzynią bożą jidąc i trąbiąc, a harnaszowany lud szedł przed nimi, a ostatek luda szli za skrzynią w trąby trąbiąc. [14] »I obchodzili miasto wtorego dnia jedną, i wrocili się do stanow, a tak uczynili za szeć dni. [15] »Ale siodmego dnia na dniu powstali i obchodzili miasto, jakoż ujednali byli, siedmkroć. [16] »A gdyż w siodme obyście kapłani w trąby zatrąbili, rzekł Jozue ku wszemu Israhelowi: „Wskrzyczcie, bo jest Pan poddał nam miasto. [17] »A będzie to to miasto przeklęte i wszytko, coż jest w niem, przed Panem, jedna Raab zła dziewka ostanie żywa ze wszytkimi, ktorzyż s nią w domu są, bo jest skryła posły, ktoreżsmy byli posłali. [18] »A wy się chowajcie tego, abyście się wszego nie dotykali, coż wam zapowiedziano, a nie będziecie winni tych rzeczy i wszystcy stanowie israhelszczy nie będą w grzeszech ❬i❭ zasmęceni. [19] »Ale cożkoli złota albo śrebra będzie i sędow miedzianych i żelaznych, Bogu poświęcono będzie i położono w skarby jego”. [20] »Przetoż gdyż wszystek lud wzwoła a trąby zabrznią, a ten brzęk przydzie w uszy wszego mnostwa, natychmiast mury się przewrociły i wszedł każdy mieścem, przeciw jemuż stał, i odzierżeli miasto, [21] »i zbili wszystko, coż w niem było, od męża aż do niewiasty, od młodzieńca aż do starca, i woły, i owce, i osły mieczem zbili. [22] »Ale dwiema mężoma, jeż to łazękami byli wysłani, rzecze Jozue: „Wnita w dom żony złej dziewki a wywiedźta ją i wszytko, coż jest jej, jakożsta jej przysięgą ućwirdziła”. [23] »A wszedwszy tam młodzieńce, wywiodłasta Raab i otca, i macierz jej, i bracią, i wszystko jimienie jej, i przyrodzone wszystki jej a procz stanow israhelskich kazali jim być. [24] »Ale miasto i wszytko, coż w niem było naleziono, spalili, procz złota a śrzebra, a sędow miedzianych i żelaznych, jeż to są w skarb Bogu poświęcili. [25] »Ale Raab złą dziewkę i dom otca jej, i wszytko, coż jest miała, kazał Jozue żywić i bydlili są pośrod Israhel aż do niniejszego dnia, przeto że była skryła posły, ktoreż to był posłał, aby śpiegowali Jerycho. W tem czasie poklął jest Jozue rzekąc: [26] »„Przeklęty mąż przed Bogiem, ❬ktoryż❭ odnowi a udziała miasto Jerycho. W pirworodzenym swem fundamenty jego założy a w pośledniem z synow swych postawi wrota jego”. [27] »Przetoż Bog był s Jozue a imię jego ogłaszono jest po wszej ziemi. 
«  Księga Jozuego 5 Księga Jozuego 6 Księga Jozuego 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.