Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku piętnastego panowania Tyberiusza cesarza, gdy Piłat Poncjusz zarządzał Judeą i Herod był tetrarchą Galilei, a Filip, brat jego, tetrarchą Iturei i krainy Trachonickiej, gdy Lizaniasz był tetrarchą Abileny, [2] »za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza stało się słowo Pańskie do Jana Zachariaszowego syna, na pustyni. [3] »I przyszedł do całej krainy Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów; [4] »jako napisano w księdze mów Izajasza Proroka: Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego. [5] »Wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą. Krzywe drogi staną się prostymi, a ostre wygładzonymi będą [6] »i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. [7] »Mówił tedy do rzesz, które wychodziły, aby być przezeń ochrzczone: Plemię żmijowe, któż was zapewnił, że ujdziecie gniewu przyszłego? [8] »Czyńcież tedy owoce godne pokuty, a nie mówcie: Ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że mocen jest Bóg z tych oto kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [9] »Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie tedy drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [10] »I pytały go rzesze mówiąc: Cóż tedy czynić mamy? [11] »A on odpowiadając rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, i kto ma pokarm, niech podobnie uczyni. [12] »Przyszli też i celnicy, aby otrzymać chrzest, i rzekli doń: Nauczycielu, cóż mamy czynić? [13] »A on im powiedział: Nic nie czyńcie ponad to, co wam postanowiono. [14] »Pytali go też i żołnierze mówiąc: A my co czynić mamy? I rzekł im: Nikogo nie bijcie ani spotwarzajcie; a poprzestawajcie na żołdzie swoim. [15] »A gdy lud się domniemywał, a wszyscy w duszy swej poczynali się zastanawiać, czy też Jan nie jest Chrystusem, [16] »odpowiedział Jan mówiąc wszystkim: Ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [17] »Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę do gumna swojego, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [18] »Wiele też innych rzeczy, napominając, głosił ludowi. [19] »Ale Herod tetrarcha, będąc strofowany od niego o Herodiadę, żonę brata swego, i dla innych złych spraw, które uczynił Herod, [20] »przydał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. [21] »I stało się, gdy wszystek lud chrzest przyjmował i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyły się niebiosa, [22] »a Duch Święty widzialnie, jako gołębica, zstąpił nań. I stał się głos z nieba, mówiący: Tyś jest syn mój umiłowany, w tobie upodobałem sobie. [23] »Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał (działalność publiczną), miał lat około trzydziestu, będąc, jak mniemano, synem Józefa, który był synem Helego, syna Matata, [24] »syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, [25] »syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja, [26] »syna Mahata, syna Matatiasza, syna Semeja, syna Józefa, syna Judy, [27] »syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, [28] »syna Melchiego, syna Addeja, syna Kosana, syna Elmadama, syna Hera, [29] »syna Jozuego, syna Eliezera, syna Joryma, syna Matata, syna Lewiego, [30] »syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonasza, syna Eliakima, [31] »syna Meleasza, syna Menny, syna Matata, syna Natana, syna Dawida, [32] »syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona, [33] »syna Aminadaba, syna Arama, syna Esrona, syna Faresa, syna Judy, [34] »syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, [35] »syna Saruga, syna Ragawa, syna Falega, syna Hebera, syna Salego, [36] »syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, [37] »syna Matuzala, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainana, [38] »syna Henosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl