Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto od winy wymówić się nie możesz wszelki człowiecze, który innych sądzisz. Albowiem w czym drugich sądzisz, siebie samego potępiasz: bo to samo czynisz, co osądzasz. [2] »A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy takich rzeczy się dopuszczają. [3] »Czyż mniemasz zatem, o człowiecze, który sądzisz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? [4] »A może gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i wielkoduszności? Czyż nie wiesz, że łaskawość Boża do pokuty cię skłania? [5] »Lecz ty z zatwardziałości swej i niepokutującego serca skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i zjawienia się sprawiedliwego sądu Boga, [6] »który odda każdemu według uczynków jego; [7] »tym, którzy przez wytrwanie w dobrem chwały, czci i nieskazitelności szukają — żywot wieczny, [8] »a tym, którzy się przeciwstawiają i nie uznają prawdy, ale wierzą nieprawości — gniew i oburzenie. [9] »Utrapienie i ucisk na każdego człowieka dopuszczającego się zła, naprzód Żyda, a potem Greka. [10] »Chwała zaś, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobrze, naprzód Żydowi a potem Grekowi: [11] »U Boga bowiem nie ma względu na osobę. [12] »Bo którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą, a którzy zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni. [13] »Nie ci bowiem, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwymi są przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni. [14] »Bo gdy poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią, co Zakon nakazuje, tak że ci, którzy Zakonu nie mają, sami sobie są Zakonem i ujawniają treść Zakonu wypisaną w swych sercach. [15] »Poświadcza to im i ich sumienie, gdy różne ich myśli oskarżają się nawzajem lub bronią. [16] »(Okaże się to) w dniu, w którym Bóg sądzić będzie tajniki ludzkie, według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. [17] »Jeśli tedy ty nazywasz się Żydem, polegasz na Zakonie i chlubisz się w Bogu, [18] »a oświecony Zakonem, znasz wolę jego i rozpoznajesz, co lepsze; [19] »jeśli uważasz się za wodza ślepych, za światło dla tych, którzy są w ciemności, [20] »za mistrza dla bezbronnych, za nauczyciela dzieci, mającego w Zakonie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy; [21] »jeśli (ty przeto), który ucząc drugich nie uczysz samego siebie, który głosząc, że nie trzeba kraść, kradniesz; [22] »mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; który brzydząc się bałwanami dopuszczasz się świętokradztwa, [23] »a chlubiąc się Zakonem, przez łamanie Zakonu znieważasz Boga. [24] »Albowiem jako jest napisane: Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Bożemu. [25] »Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeżeli zachowujesz Zakon. Jeśli jednak łamiesz Zakon, obrzezanie twoje staje się zbyteczne. [26] »Jeśli tedy ten, który nie jest obrzezany, zachowuje postanowienia Zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie? [27] »I czyż ten, który choć z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, nie będzie sądził ciebie, który mając tekst Zakonu i obrzezanie Zakon łamiesz. [28] »Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, ani ten jest obrzezany, który jest nim jawnie, na ciele. [29] »Ale ten jest Żydem, który jest nim w skrytości, i ten jest obrzezany, kto jest nim w sercu i w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę nie u ludzi, ale u Boga. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl