Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 9
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię (bo mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu Świętym), [2] »że mam wielki smutek i nieustannie boleje serce moje. [3] »Albowiem ja sam pragnąłem być odrzuconym daleko od Chrystusa za braci moich, bliskich mi według ciała. [4] »Są oni synami Izraela i ich jest przybrane synostwo i chwała, przymierze i Zakon, służba Boża i obietnice. [5] »Ich są przodkami ci, z których jest Chrystus według ciała, który jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. [6] »Ale nie przepadło przez to słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelitami [7] »i nie wszyscy potomkowie Abrahama są jego synami. Ale od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje, [8] »to znaczy, że nie synowie ciała są tym samym synami Bożymi, ale synowie obietnicy: oni są uważani za potomstwo. [9] »Albowiem to jest słowo obietnicy: W tym czasie cię nawiedzę, a Sara powije syna. [10] »A nie tylko ona, ale i Rebeka mająca (dwóch synów) z jednego złączenia z Izaakiem, ojcem naszym. [11] »I gdy się jeszcze nie narodzili ani też uczynili co dobrego lub złego (aby obietnica Boża według wybrania niewzruszoną pozostała), [12] »nie z uczynków, ale z woli wzywającego, powiedziano jej: [13] »Że starszy służyć będzie młodszemu, jako napisane jest: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. [14] »Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Żadną miarą. [15] »Rzekł bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się nad tym, komu jestem miłościw, a miłosierdzie okażę temu, nad kim się ulituję. [16] »Nie zależy to przeto ani od tego, kto chce, ani też, kto się ubiega, ale od litującego się Boga. [17] »Mówi bowiem Pismo do faraona: Na tom cię wzbudził, aby okazać potęgę mą nad tobą, aby imię moje głoszone było po całej ziemi. [18] »Przeto lituje się nad kim chce, a kogo chce, w zatwardziałości pozostawia. [19] »Powiesz mi tedy: Czemuż się jeszcze uskarża (na grzeszników)? Któż bowiem sprzeciwi się jego woli? [20] »O człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł Bogu w sporze stawić czoło? Czyż naczynie gliniane pyta tego, który je ulepił: Czemuś mię takim uczynił? [21] »Czy garncarz nie ma możności uczynić z tejże bryły gliny jednego naczynia ku chwale, a drugiego ku sromocie? [22] »A jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i ujawnić potęgę swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu gotowe na zniszczenie, [23] »aby okazał bogactwo chwały swojej w naczyniach miłosierdzia, które zgotował ku chwale. [24] »To jest w nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. [25] »Jako powiada Ozeasz: Nazwę lud nie mój moim ludem, a wzgardzoną nazwę umiłowaną, i tę, która nie doznała miłosierdzia, jako tę, która go dostąpiła. [26] »I stanie się, że na miejscu, gdzie im powiedziano: Wyście nie moim ludem, tam nazwani będą synami Boga żywego. [27] »A Izajasz głosi o Izraelu: Gdyby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, tylko reszta zbawiona będzie. [28] »Spełniając bowiem słowo moje, rychło i sprawiedliwie wykona je Bóg na ziemi, [29] »jako przepowiedział Izajasz: Jeśliby Pan zastępów nie był nam zostawił potomstwa, stalibyśmy się jako Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. [30] »Cóż tedy powiemy? Oto że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, ale sprawiedliwości, która z wiary jest. [31] »Izrael zaś szukając prawa sprawiedliwości do prawa sprawiedliwości nie doszedł. [32] »Czemu? Bo (szukał jej) nie z wiary, ale jakoby z uczynków. Potknęli się tedy o kamień obrażenia, [33] »jako napisane jest: Oto stawiam na Syjonie kamień obrażenia i skałę zgorszenia, a nikt z tych, co weń wierzą, zawstydzony nie będzie. 
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl