Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 39
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(38:1) Rzekł jeśm: Będę strzec drog swojich, bych nie zgrzeszył w zakonie mojem. (38:2) Położył jeśm strożą ustom mojim, gdy nastał grzeszny przeciwo mnie. [2] »(38:3) Oniemiał jeśm i uśmierzon jeśm, i milczałeśm od dobrych a boleść moja odnowiła sie jest. [3] »(38:4) Zgrzało sie sierce moje we mnie a w myśleniu mojem zażże sie ogień. (38:5a) Mołwił jeśm w języce swojem: [4] »(38:5b) Zjawion uczyń mnie, Gospodnie, koniec moj (38:6) i czysło dniow mojich, ktore jest, bych wiedział, cso niedostaje mnie. [5] »(38:7) Owa mierne położył jeś dni moje a część moja jakoby nicseż przed tobą. (38:8) Ale zaprawdę wszelika prozność prokny człowiek żywący. [6] »(38:9) Ale zaprawdę w obrazie przeszedł człowiek a za dar sie troszcze, (38:10) skarbi, a nie wie, komu zgromadzi je. [7] »(38:11) A ninie ktore jest czakanie moje? Zaprawdę Gospodzin? A część moja przed tobą jest. [8] »(38:12) Ode wszech lichot mojich wytargń mie, przekorę szalonemu dał jeś mie. [9] »(38:13) Oniemiał jeśm i nie otworzył jeśm ust mojich, bo jeś ty kazał; otejmi ote mnie plagi moje. [10] »(38:14) Od mocy ręki twojej ja jeśm zszedł w strofowaniu. Prze lichotę pokaźnił jeś człowieka [11] »(38:15) i pomdleć kazał jeś jako pająk duszę moję, a wszakoż za dar troszcze sie wszeliki człowiek. [12] »(38:16) Wysłuchaj modlitwę moję, Gospodnie, i prośbę moję, uszyma ubaczy słzy moje. (38:17) Nie milcz, bo ja jeśm przychodca u ciebie i pątnik jako wszystcy oćcowie moji. [13] »(38:18) Odpuści mi, bych sie ochłodził, drzewiej niż odidę a dalej nie będę. 
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl