Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(102:1) Błogosław, dusza moja, Boga i wszystko, jeż we mnie jest, imieniu świętemu jego! [2] »(102:2) Błogosław, dusza moja, Bogu i nie zapominaj wszech odpłat jego, [3] »(102:3) jen miłość czyni wszem złościam twoim, jenże uzdrawia wszystki niemocy twoje, [4] »(102:4) jenże odkupuje ze zginienia żywot twoj, jenże koronuje ciebie w miłości i miłosierdziach, [5] »(102:5) jenże napełnia w dobrym żądzą twoję; odnowi sie jako orłowa młodość twoja. [6] »(102:6) Czyniąc miłosierdzia Bog i sąd wszem krzywdy cirpiącym, [7] »(102:7) znany uczynił drogi swoje Mojżeszowi, synom Israhel wole swoje. [8] »(102:8) Miłościwy i miłosierny Bog, długo czakający i wieliko miłosierny. [9] »(102:9) Nie na wieki gniewać sie będzie ani na wieki grozić sie będzie. [10] »(102:10) Nie podług grzechow naszych czynił nam ani podług złości naszych odpłacił nam. [11] »(102:11) Bo podług wysokości nieba od ziemie śćwirdził miłosierdzie swoje nad bojące siebie. [12] »(102:12) Jelko jest wschod od zapada, daleko uczynił od nas złości nasze. [13] »(102:13a) Jako odpuszcza ociec synom, odpuścił Bog bojącym sie jego, [14] »(102:13b) bo on znaje ulepienie nasze, (102:14a) spomionął, iże proch jesmy. [15] »(102:14b) Człowiek, jako siano dni jego, jako kwiat polny, tako zakwcie. [16] »(102:15) Bo duch przedzie w niem i nie zstoji sie, i nie poznaje ❬więcej❭ miasta swego. [17] »(102:16) Ale miłosierdzie boże od wieka aż do wieka nad bojącymi sie jego, (102:17a) ❬a prawda jego na syny synow,❭ [18] »(102:17b) ❬ty, jiż strzegą obrząd jego,❭ (102:18) i pomnią kaźni jego na czynienie jich. [19] »(102:19) Bog na niebie uczynił stolec swoj a krolewstwo jego wszem[i] będzie paniać. [20] »(102:20) Błogosławcie Bogu, wszystcy anjeli jego mocni siłą, czyniący słowo ❬jego❭ na usłyszenie głosa słow jego! [21] »(102:21) Błogosławcie Bogu, wszystki siły jego, słudzy jego, jiż czynicie wolą jego! [22] »(102:22) Błogosławcie Bogu, wszystka działa jego we wszelikiem mieście państwa jego! Błogosław, dusza moja, Boga! 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl