Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid. (104:1) Chwalcie Gospodna i wzywajcie imię jego, powiadajcie miedzy pogany działa jego! [2] »(104:2) Pojcie jemu i gędźcie jemu, powiadajcie wszystki dziwy jego! [3] »(104:3) Chwaleni bądźcie w imieniu świętym jego, wiesiel sie sierce szukające Boga. [4] »(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie oblicza jego weżdy! [5] »(104:5) Pomnicie dziwy jego, jeż czynił, cuda jego i sądy ust jego! [6] »(104:6) Siemię Abrahamowo słudzy jego, synowie Jakobowi wybrani jego. [7] »(104:7) On Gospodzin Bog nasz, we wszej ziemi sądy jego. [8] »(104:8) Pomniał na wieki obrząd swoj, słowo, jeż kazał w tysiąc pokolenia, [9] »(104:9) jeż obrocił ku Abramowi i przysięgi swoje ku [Jakobowi] ❬Isaakowi❭, [10] »(104:10) i ustawił ono Jakobowi w kaźń a Israhel w obrząd wiekui [11] »(104:11) rzekąc: Tobie dam ziemię Kanaan wirzbcę dziedziny waszej. [12] »(104:12) Gdy byli czysła krotkiego, malutcy i bydlący je, [13] »(104:13) i przeszli z luda w lud i z krolewstwa w lud drugi, [14] »(104:14) nie zostawił człowieka zawadzić jim i karał za nie krole. [15] »(104:15) Nie tykajcie pomazańcow moich a w prorocech moich nie złobcie sie. [16] »(104:16) I przyzwał głod na ziemię, wszystkę twardość chleba starł. [17] »(104:17) Posłał przed nim❬i❭ męża, w sługę przedan jest Jozef. [18] »(104:18a) Uśmierzyli w pęciech nogi jego, żelazo przeszło duszę jego, [19] »(104:18b) aliż przyszło słowo jego, (104:19a) mołwa boża zażgła ji. [20] »(104:19b) Posłał krol i odpiął ji, książę ludzkie i puścił ji. [21] »(104:20) Postawił ji panem domu swego i księdzem wszego państwa swego, [22] »(104:21) by nauczył książęta ❬jego❭jako sam siebie a stare jego mądrości uczył. [23] »(104:22) I wszedł ❬Israhel❭ w Ejipt, a Jakob przebywca był w ziemi Kam. [24] »(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i stwierdził ji nad nieprzyjacielmi jego. [25] »(104:24) Obrocił sierce jich, aby nienaźrzeli luda jego i zdradę czynili sługam jego. [26] »(104:25) Posłał Mojżesza sługę swego, Aarona, jegoż wybrał ji. [27] »(104:26) Położył w nich słowa znamion swoich i cud swoich w ziemi Kam. [28] »(104:27) Posłał ćmy i zachmurał, i nie rozgorzył słow swych. [29] »(104:28) Obrocił wody jich w krew i zmorzył ryby jich. [30] »(104:29) Porodziła ziemia jich żaby w przebytcech krolow jich. [31] »(104:30) Rzekł i przyszła mucha wielika i płoszczyce we wszech krajoch jich. [32] »(104:31) Położył dże jich grad, ogień żgący w ziemi jich. [33] »(104:32) I pobił winnice jich i figusze jich, i starł drzewo krajow jich. [34] »(104:33) Rzekł i przyszła kobyłka i chrząszcz, jemuż nie było czysła, [35] »(104:34) i pojadł wszystko siano w ziemi jich, i pojadł wszystek owoc ziemie jich. [36] »(104:35) I pobił wszytkę pirzwiznę w ziemi jich, pirzwnięta wszelikiej roboty jich. [37] »(104:36) I wywiodł je z śrebrem i złotem, i nie był w postaciach jich niemocny. [38] »(104:37) Wiesielił sie Ejipt w pościu jich, bo przypadł był strach jich na nie. [39] »(104:38) Rozciągnął obłok na zaszczycenie jich a ogień, by świecił jim przez noc. [40] »(104:39) Prosili i przyszła ciecierza, i chleba niebieskiego nasycił je. [41] »(104:40) Rozdarł opokę a popłynęły wody, poszły po suszy rzeki, [42] »(104:41) bo pomniał słowo swoje święte, jeż imiał ku Abramowi słudze swemu, [43] »(104:42) i wywiodł lud swoj w radości i wybrane swoje w wiesi❬e❭lu, [44] »(104:43) i dał jim krolewstwa poganow, i roboty ludzkie osiedli, [45] »(104:44) aby strzegli prawot jego i zakona jego zyskowali. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl