Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(105:1) Chwalcie Boga, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »(105:2) Kto mołwić będzie moc❬y❭ boże? Usłyszany uczyni wszystki chwały jego? [3] »(105:3) Błogosławieni, jiż strzegą sąda i czynią prawotę w każdy czas. [4] »(105:4) Pomni nas, Boże, w dobrowolstwie luda twego, nawiedzi nas we zbawieniu twoim [5] »(105:5) na widzenie w dobroc❬i❭ wybranych twoich, na uwiesielenie w radości luda twego, by chwalon z dziedziną twoją. [6] »(105:6) Zgrzeszylismy i z ojcy naszymi, po krzywdzie jesmy czynili, złości jesmy stroili. [7] »(105:7) Ojcowie naszy w Ejipcie nie rozumi❬e❭li dziwom twoim, nie byli pamiętliwi mnostwa miłosierdzia twego (105:8) i pobudzili wstąpając w morze, Morze Czyrwione. [8] »(105:9) I zbawił je prze imię swoje, by znaną uczynił moc swoję. [9] »(105:10) I ukarał Morze Czyrwione, i wyschło jest, i wywiodł je w głębokości jako na puszczy. [10] »(105:11) I zbawił je z ręku nienaźrzących, i odkupił je z ręki nieprzyjacielowy. [11] »(105:12) I pokryła woda zamącające je, jeden z nich nie ostał. [12] »(105:13) I wierzyli słowom jego, i chwalili chwałę jego. [13] »(105:14) Rychło uczynili, zapomnieli dział jego, nie chowali rady jego [14] »(105:15) i żądali żądzej na puszczy, i kusili Boga w przezwodziu. [15] »(105:16) I dał jim prośbę jich, i posłał nasycenie w dusze jich. [16] »(105:17) I rozgniewali Mojżesza w staniech, Aarona świętego gospodnowego. [17] »(105:18) Otworzyła sie ziemia i pożarła Datan, i pokryła zbor Abiron, [18] »(105:19) i zagorzał sie ogień w synagodze jich, płomień pożegł grzeszne. [19] »(105:20) Uczynili cielę na Oreb i kłaniali sie bałwanu, [20] »(105:21) i przemienili sławę swoję w podobieństwo cielęcia jedzącego siano. [21] »(105:22a) Zapomnieli Boga, jen zbawił je, jenże uczynił wielikie rzeczy w Ejipcie, [22] »(105:22b) dziwy w ziemi Kam, oćwiernice w Morzu Czyrwonym. [23] »(105:23) I rzekł, by je rozproszył, by nie Mojżesz wybrany jego stał w rozłomieniu przed nim, (105:24a) by odwrocił gniew jego, by nie rozproszył jich, [24] »(105:24b) i za nic mieli ziemię żądną. (105:25a) Nie wierzyli słowom jego [25] »(105:25b) i szemrali w stanoch swoich, nie usłyszeli głosa gospodnowa. [26] »(105:26) I wzniosł rękę swoję na nie, by popostarł je na puszczy [27] »(105:27) i by porzucił si❬e❭mię jich w pogany, i rozproszył je w krolewstwa. [28] »(105:28) I poczęli są Beelfegor, i jedli modły martwych, [29] »(105:29) i rozgorzyli ji w nalezieniach swych, i rozmnożyło sie w nich spadzenie. [30] »(105:30) I stał Finees, i ukojił, i przestało trzęsienie. [31] »(105:31) I imiano jemu za prawotę z pokolenia w pokolenie aż na wieki. [32] »(105:32a) I rozgniewali ji u wody przeciwięstwa, i gaban jest Mojżesz prze nie, [33] »(105:32b) bo rozgorzyli [lud] ❬duch❭ jego. (105:33a) I rozdzielił w wargach swoich. [34] »(105:33b) Nie rozproszyli poganow, jeż rzekł Bog jim, [35] »(105:34a) i zmieszali sie miedzy pogany, i nawykli działom jich, [36] »(105:34b) i służyli bałwanom jich, i uczyniło sie jim w pogorszenie. [37] »(105:35) I wzdawali syny swe i cory swe dyjabłom, [38] »(105:36) i przelili krew niewinną, krew synow swoich i cor swoich, jeż obietowali bałwanom Kanaan. (105:37a) I pobita jest ziemia we krwiech, [39] »(105:37b) i pobiezczyniona w dzielech jich, i grzeszyli w naleziech swoich. [40] »(105:38) I rozgniewał sie rosierdziem Bog na lud swoj, i zsiadł jest dziedziny swojej, [41] »(105:39) i dał je w ręce poganow, i panowali jim, jiż nienaźrzeli jich, [42] »(105:40a) i mącili je nieprzyjaciele jich, i pokorzeni są pod rękama jich. [43] »(105:40b) Często zbawiał je, (105:41) ale oni rozgarzali ji w radzie swojej i pokorzeni w złościach swoich. [44] »(105:42) I uźrzał, gdy mąceni, i usłyszał modlitwę jich, [45] »(105:43) i pomniał obrząd swoj, i żal mu było podług mnostwa miłosierdzia swego, [46] »(105:44) i dał je w miłosierdzia przed obliczym wszech, coż je jęli. [47] »(105:45) Zbawiony uczyń nas, Gospodnie Boże nasz, i zbierzy nas z pogan, (105:46) bychom chwalili imię święte twoje a bychom sie radowali w sławie twojej. [48] »(105:47) Błogosławion Gospodzin Bog Israhel od wieka aż do wieka, i rzecze wszystek lud: Bądź! Bądź! 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl