Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 119
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(118:1) Błogosławieni niepokaleni na drodze, jiż chodzą w zakonie bożym. [2] »(118:2) Błogosławieni, jiż badają świadectwa jego, we wszem siercu szukają jego, [3] »(118:3) bo ci, jiż działają złość, na drogach jego nie chodzili. [4] »(118:4) Ty kazał jeś kaźni twoje ostrzegać barzo, [5] »(118:5) żądam, by sprawiony drogi moje na ostrzeganie prawot twych. [6] »(118:6) Tedy nie będę osromocon, gdy przeźrzę we wszech kaźniach twoich. [7] »(118:7) Spowiedać sie będę tobie w prawocie sierca mego, iż zwykł jeśm sądy prawoty twojej. [8] »(118:8) Prawot twoich strzec będę, nie ostawiaj mie aż do końca. [9] »(118:9) W czem oprawia młodszy drogę swoję? W strzeżeniu słow twych. [10] »(118:10) We wszem siercu moim szukał jeśm ciebie, nie odganiaj mie od kaźni twoich. [11] »(118:11) W siercu moim skrył jeśm słowa twoja, abych nie zgrzeszył tobie. [12] »(118:12) Błogosławiony jeś, Gospodnie, nauczy mie prawotam twoim. [13] »(118:13) W wargach mych zmowił jeśm wszystki sądy ust twoich. [14] »(118:14) Na drodze świadectw twoich koch❬ał❭ jeśm sie jako we wszech rozkoszach. [15] »(118:15) W kaźnioch twoich snażyć sie będę i spatrzę drog twoich. [16] »(118:16) ❬W prawotach twoich będę myślić, nie zapomnię słow twoich❭. [17] »(118:17) Odpłaci słudze twemu, ożywi mie, a będę strzec słow twych. [18] »(118:18) Zjaw oczy moji, i spatrzę dziwy z zakona twego. [19] »(118:19) Bydlący ja jeśm na ziemi, nie kryj przede mną kaźni twoich. [20] »(118:20) Żądała jest dusza moja żędać prawot twoich we wszelikie brzemię. [21] »(118:21) Karał jeś pyszne; przeklęci, jiż przestępują przykazanie twoje. [22] »(118:22) Odejmi ode mnie przeciwność i potępę, bo jeśm świadectwo twoje szukał. [23] »(118:23) Bo siedzieli książęta i przeciwo mnie mołwili są, ale sługa twoj snażył sie w prawotach twoich. [24] »(118:24) Bo i świadectwa twoja myślenie moje jest, i rada moja prawoty twoje. [25] »(118:25) Przylnęła jest ku podłodze dusza moja; ożywi mie podług słowa twego! [26] »(118:26) Drogi moje zjawił jeśm i usłyszał jeś mie; nauczy mie prawotam twoim! [27] »(118:27) Drogę prawot twoich nauczy mie, i snażyć sie będę w dziwiech twoich [Drogę złości] [28] »(118:28) Drzemała dusza moja przed tesnicą; stwirdzi mie w słowiech twoich! [29] »(118:29) Drogę złości odejmi ode mnie a z zakona twego smiłuj sie nade mną. [30] »(118:30) Drogę prawdy wybrał jeśm, sądow twoich nie jeśm zapomniał. [31] »(118:31) Przystał jeśm świadectwom twoim, Gospodnie; nie zasromawaj mnie. [32] »(118:32) Drogą kaźni twoich bieżał jeśm, gdy rozszyrzył jeś sirce moje. [33] »(118:33) Zakon położ mi, Gospodnie, drogę prawot twoich, i szukać jej będę weżdy. [34] »(118:34) Daj mi rozum, a będę badać zakon twoj i będę strzec jego we wszem siercu moim. [35] »(118:35) Przewiedzi mie we sdzy kaźni twoich, bo jeśm jej chciał. [36] »(118:36) Nakłoń sierce moje we świadectwa twoja, a nie w łakomstwo. [37] »(118:37) Odwroci oczy moje, by nie widziały prozności, na drodze twojej żywi mie. [38] »(118:38) Postaw słudze twemu słowo twe w bojaźni twojej. [39] »(118:39) Utni przeciwięstwo moje, jegoż wnimał jeśm sie, bo sądowie twoji wiesieli. [40] »(118:40) Owa żądał jeśm kaźni twoich; w prawocie twojej ożywi mie! [41] »(118:41) Przydzi na mię miłosierdzie twoje, Gospodnie, zbawienie twoje podług słowa twego. [42] »(118:42) I odpowiem rozgarzającym mie słowo, bo jeśm pwał w słowa twoja. [43] »(118:43) I nie odejmuj z ust moich słowo prawdy aż do końca, bo w sądziech twoich nadzieję imiał jeśm. [44] »(118:44) I strzec będę zakona twego weżdy, na wieki i na wieki wiekom. [45] »(118:45) I chodził jeśm w szyrokości, bo kaźni twojej dobywał jeśm. [46] »(118:46) I mołwił jeśm o świadectwiech twoich przed krolmi, i nie zasroman jeśm. [47] »(118:47) I myślił jeśm w kaźniech twoich, jeż jeśm miłował. [48] »(118:48) I wzniosł jeśm ręce moje ku kaźniom twoim, jeż jeśm miłował, i snażyć sie będę w prawotach twoich. [49] »(118:49) Pomni słowa twego słudze twemu, w jemże mnie nadzieję dał jeś. [50] »(118:50) Ta mie ucieszyła [są] ❬jest❭ we śmierze mojej, bo słowo twoje żywiło jest mie. [51] »(118:51) Pyszni źle czynili wiele, ale ja od zakona twego nie odchylił jeśm sie. [52] »(118:52) Pomniał jeśm sądy twoje od wieka, Gospodnie, i ucieszon jeśm. [53] »(118:53) Pomdlenie trzymało mie za grzeszniki zostające zakona twego. [54] »(118:54) Pieniu podobne mnie były prawoty twoje w mieście pątnictwa mego. [55] »(118:55) W pamięci imiał jeśm w nocy imię twoje, Gospodnie, i strzegł jeśm zakona twego. [56] »(118:56) Te ❬n❭ uczynion[a] jest mi, bo prawot twoich dobywał jeśm. [57] »(118:57) Część moja, Gospodnie, rzekł jeśm strzec zakona twego. [58] »(118:58) Prosił jeśm oblicza twego we wszem siercu moim, smiłuj sie nade mną podług słowa twego. [59] »(118:59) Myślił jeśm drogi moje i obrocił jeśm nogi moje we świadectwa twoja. [60] »(118:60) Gotow jeśm a nie jeśm sie zamącił, bych strzegł kaźni twoich. [61] »(118:61) Powrozy grzechow obwiązały mie, a zakona twego nie zapomniał jeśm. [62] »(118:62) Pośrzod nocy wstajałeśm na chwalenie tobie, na sądy prawoty twojej. [63] »(118:63) Uczęsnik jeśm ja wszech bojących sie ciebie a strzegących kaźni twoich. [64] »(118:64) Miłosierdzia twego, ❬Gospodnie❭, pełna jest ziemia, prawotam twoim nauczy mie. [65] »(118:65) Dobrotę uczynił jeś z sługą twoim, Boże, podług słowa twego. [66] »(118:66) Dobroci❬e❭ a kaźni i nauce nauczy mie, bo kaźniam twoim wierzył jeśm. [67] »(118:67) Drzewiej niż uśmierzył jeśm sie, ja zgrzeszył jeśm, przetoż słowa twego strzegł jeśm. [68] »(118:68) Dobry jeś ty a w dobroci twojej nauczy mie prawotam twoim. [69] »(118:69) Rozmnożyła sie nade mną złość pysznych, ale ❬ja❭ we wszem siercu ❬moim❭ będę badać kaźni twoich. [70] »(118:70) Zsiadło sie jako mleko sierce jich, ale ja zakon twoj myślił jeśm. [71] »(118:71) Dobrze mnie, iżeś uśmierzył mię, abych powykł prawoty twoje. [72] »(118:72) Dobrze mnie zakon ust twoich nad tysiące złota i śrzebra. [73] »(118:73) Ręce twoje uczyniłysta mie i stworzyły jesta mie; daj mi rozum, bych wykł kaźniom twoim. [74] »(118:74) Jiż sie boją ciebie, uźrzą mie a wiesielić sie będą, iż jeśm w słowo twoje pwał. [75] »(118:75) Poznał jeśm, Gospodnie, iż prawda sądowie twoji i w prawdzie twojej uśmierzył jeś mie. [76] »(118:76) Bądź miłosierdzie twoje, by ucieszyło mie, podług słowa twego słudze twemu. [77] »(118:77) Przydźcie mi miłosierdzia twoja, i będę żyw, bo zakon twoj myślenie moje jest. [78] »(118:78) Osromoceni bądźcie pyszni, bo krzywie złość czynili przeciw mnie, ale ja snażyć sie będę w kaźnioch twoich. [79] »(118:79) Obroćcie sie mnie bojący sie ciebie i jiż znali świedectwa twoja. [80] »(118:80) Bądź sierce moje niepokalone w prawotach twoich, abych nie zasroman. [81] »(118:81) Omdlała jest we zbawienie twoje dusza moja a w słowo twoje nadpwał jeśm. [82] »(118:82) Omdlały oczy moje w słowo twoje rzekąc: Gdy ucieszysz mie? [83] »(118:83) Bo uczynił jeśm sie jako pęchyrz w żerzawiu, a prawot twych nie zapomniał jeśm. [84] »(118:84) Kielko jest dniow sługi twego? Gdy uczynisz o nastojących na mię sąd? [85] »(118:85) Prawili mi źli baśni, ale nie jako zakon twoj. [86] »(118:86) Wszystki kaźni twoje prawda; źli nastali na mię, pomoży mi. [87] »(118:87) Malem nie doskończali mie na ziemi, ale ja nie ostał jeśm kaźni twoich. [88] »(118:88) ❬Podług miłosierdzia twego ożywi mie i strzec będę świadectwa ust twoich❭. [89] »(118:89) Na wieki, Gospodnie, słowo twoje przebywa na niebie. [90] »(118:90) W pokolenie i w pokolenie prawda twoja; założył jeś ziemię, i przebywa. [91] »(118:91) Obr❬z❭ ądzenim twoim stają dniowie, bo wszystko służy tobie. [92] »(118:92) Jedno iż zakon twoj myślenie moje jest, tegdy snadź zginąłbych był we śmierze mojej. [93] »(118:93) Na wieki nie zapomnię prawot twoich, bo w nich ożywił jeś mie. [94] »(118:94) Twoj jeśm ja, zbawionym mie uczyń, bo prawot twoich dobywał jeśm. [95] »(118:95) Mnie czakali grzeszni, aby zgubili mie, świadectwa twoja rozumiał jeśm. [96] »(118:96) Wszelikiego swirzchowania widziałeśm koniec, szyroka kaźń twoja barzo. [97] »(118:97) Kako miłował jeśm zakon twoj, Gospodnie! Wszystek dzień myślenie twoje jest. [98] »(118:98) Nad nieprzyjacioły moimi mądrym jeś mie uczynił ❬kaźnią twoją❭, bo na wieki mnie jest. [99] »(118:99) Nade wszystki uczące mie rozumiał jeśm, bo świadectwa twoja myśl moja jest. [100] »(118:100) Nad starymi rozumiał jeśm, bo kaźni twoich szukał jeśm. [101] »(118:101) Ode wszelikiej złej drogi chował jeśm nogi moje, bych strzegł słowa twa. [102] »(118:102) Od sądow twoich nie zstąpał jeśm, b❬o❭ ty zakon położył jeś mnie. [103] »(118:103) Kako słodkie gardzielam moim mołwy twoje, nad stredź ustam moim. [104] »(118:104) Od kaźni twoich rozumiał jeśm, przeto nienaźrzał jeśm wszelikiej drogi złości. [105] »(118:105) Świeca nogam moim słowo twoje i światłość stdzam moim. [106] »(118:106) Przysiągł i ustawił jeśm strzec sądy prawdy twojej. [107] »(118:107) Uśmierzył jeśm sie barzo, Gospodnie, ożywi mie podług słowa twego. [108] »(118:108) Wolna ust moich wdzięczna uczyń, Gospodnie, i sądom twoim nauczy mie. [109] »(118:109) Dusza moja w ręku moju weżdy, a zakona twego nie zapomniał jeśm. [110] »(118:110) Położyli są grzeszni sidło mnie, a z kaźni twoich nie błądził jeśm. [111] »(118:111) Dziedzictwem dobył jeśm świadectwa twoja na wieki, bo wiesiele sierca mego są. [112] »(118:112) Nakłonił jeśm sierce moje na czynienie prawot twoich ❬na wieki❭ prze odpłacenie. [113] »(118:113) Złosne w nienawiści imiał jeśm a zakon twoj miłował jeśm. [114] »(118:114) Pomocnik i przyjemca ❬moj❭ jeś ty a w słowie twojem nadzieję imiał jeśm. [115] »(118:115) Odstępcie ode mnie, złośni, i będę badać kaźni Boga mego. [116] »(118:116) Przymi mie podług mołwy twojej, a żyw będę, i nie osromocaj mie od czekania mego. [117] »(118:117) Pomoży mi, a zbawion będę i myślić będę w prawotach twoich weżdy. [118] »(118:118) Wzgardzał jeś wszemi odstąpającymi od prawot twoich, bo krzywa myśl jich. [119] »(118:119) Przestąpające mnimał jeśm wszystki grzeszne ziemie, przeto miłował jeśm świadectwa twoja. [120] »(118:120) Zepchaj strachem twoim mięso moje, bo od sądow twoich bał jeśm sie. [121] »(118:121) Czynił jeśm sąd i prawotę; nie dawaj mie potwarzającym mie. [122] »(118:122) Przymi sługę twego w dobre, a nie będą potwarzać mie pyszni. [123] »(118:123) Oczy moje pomdlele jesta we zbawienie twoje i w mołwy prawoty twojej. [124] »(118:124) Uczyń z sługą twoim podług miłosierdzia twego a prawotam twoim nauczy mie. [125] »(118:125) Sługa twoj jeśm ja; daj mi rozum, bych umiał świadectwa twoja. [126] »(118:126) Czas uczynienia, Boże, roztargali są zakon twoj. [127] »(118:127) Przeto miłował jeśm zakon twoj nad złoto i nad topazyjon. [128] »(118:128) Przeto ku wszem kaźniom twoim prześpieszył jeśm sie, wszeliką drogę lichą w nienawiści imiał jeśm. [129] »(118:129) Dziwna świadectwa twoja, przeto badała jest je dusza moja. [130] »(118:130) Rozpowiedzenie słow twoich oświeca i rozum daje malutkim. [131] »(118:131) Usta moja otworzył jeśm i przytargł jeśm duch, bo kaźni twoich żądał jeśm. [132] »(118:132) Weźrzy na mię i smiłuj sie nade mną podług sąda miłujących imię twoje. [133] »(118:133) Chody moje spraw podług mołwy twojej i nie panuj mi wszelika krzywda. [134] »(118:134) Wykupi mie od potwarzy ludzkiej, bych strzegł kaźni twoi❬ch❭. [135] »(118:135) Oblicze twoje oświeć nad sługą twoim i nauczy mie prawotam twoim. [136] »(118:136) Wychod wod wywiedle jesta oczy moje, iże nie strzegle zakona twego. [137] »(118:137) Praw jeś, Boże, i prosty sąd twoj. [138] »(118:138) Kazał jeś prawotę świadectwa twoja i prawdę twoję barzo. [139] »(118:139) Zwiędłym mie uczyniła żądza moja, bo są zapomnieli słow twoich nieprzyjaciele moji. [140] »(118:140) Ogienna mołwa twoja silno a sługa twoj miłował ją. [141] »(118:141) Junoszka jeśm ja i wzgardzony, prawot twoich nie zapomniał jeśm. [142] »(118:142) Prawota twoja prawota na wieki a zakon twoj prawda. [143] »(118:143) Zamętek i tesnica naleźle jesta mie, kaźni twoje myślenie moje jest. [144] »(118:144) Prawda świadectwa twoja na wieki; rozum daj mi, a żyw będę. [145] »(118:145) Wołał jeśm we wszem siercu mojem, usłysz mie, Gospodnie, prawot twoich szukać będę. [146] »(118:146) Wołał jeśm ku tobie, zbawionym mnie uczyń, bych strzegł kaźni twoich. [147] »(118:147) Przeszedł jeśm w starości i wołał jeśm, bo w słowa twoja pwał jeśm. [148] »(118:148) Uśpieszyle jesta oczy moje ku tobie z zarania, bych myślił mołwy twoje. [149] »(118:149) Głos moj słuchaj podług miłosierdzia twego, Boże, i podług sąda twego ożywi mie! [150] »(118:150) Przybliżyli się nastojący na mię złości, ale od zakona twego daleko uczynili są sie. [151] »(118:151) Blizu bądź, Gospodnie, a wszystki drogi twoje prawda. [152] »(118:152) Od początka poznał jeśm o świadectwiech twoich, bo na wieki założył jeś je. [153] »(118:153) Widz śmiarę moję i wytargń mie, bo zakona twego nie zapomniał jeśm. [154] »(118:154) Sędzi sąd moj a odkupi mie, prze mołwę twoję ożywi mie! [155] »(118:155) Daleko od grzesznych zbawienie, bo prawot twoich nie szukali. [156] »(118:156) Miłosierdzia twego wiele, Boże, podług sąda twego ożywi mie. [157] »(118:157) Wiele, jiż nastoją na mię i męcą mie; od świadectw twoich nie odstąpał jeśm. [158] »(118:158) Widział jeśm przestąpające i wiądł jeśm, iże mołw twoich nie strzegli. [159] »(118:159) Widz, iże kaźni twoje miłował jeśm, Boże, w miłosierdziu twoim ożywi mie! [160] »(118:160) Początek słow twoich prawda, na wieki wszystki sądy prawoty twoje. [161] »(118:161) Książęta prześladowały mie darmo, a od słow twoich straszyło sie jest sierce moje. [162] »(118:162) Wiesielić sie będę nad mołwami twoimi jako jenże nalazł łup wieliki. [163] »(118:163) Złość w nienawiści imiał jeśm i żadał jeśm sie, ale zakon twoj miłował jeśm. [164] »(118:164) Siedmkroć we dnie chwałę mołwiłeśm tobie nad sądy prawoty twojej. [165] »(118:165) Pokoj wielki miłującym zakon twoj a nie jest jim pośmiewanie. [166] »(118:166) Żdał jeśm zbawienia twego, Gospodnie, i kaźni twoje miłował jeśm. [167] »(118:167) Strzegła dusza moja świadectw twoich i miłowała je wielmi. [168] »(118:168) Chował jeśm kaźni twoje i świadectwa twoja, bo wszystki drogi moje przed oczyma twoima. [169] »(118:169) Przybliży sie prośba moja przed oczy twoje, Gospodnie, podług mołwy twojej daj mi rozum. [170] »(118:170) Wnidzi prośba moja przed oczy twoje, podług mołwy twoje wytargń mie. [171] »(118:171) Wyrzygną wargi moje chwałę, gdy mie nauczysz prawotam twoim. [172] »(118:172) Przepowie język moj mołwę twoję, bo wszystki kaźni twoje prawda. [173] »(118:173) Bądź ręka twoja, aby zbawiła mie, bo kaźni twoje wybrał jeśm. [174] »(118:174) Żądał jeśm zbawienia twego, Gospodnie, a zakon twoj myśl moja jest. [175] »(118:175) Żywa będzie dusza moja i chwalić będzie ciebie a sądowie twoji pomogą mi. [176] »(118:176) Błądził jeśm jako owca, jaż zginęła; szukaj sługi twego, bo kaźni twoich nie zapomniał jeśm. 
«  Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl