Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 73
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Azaf. (72:1) Kako dobry izrahelski Bog tym, jiż są prawego sierce! [2] »(72:2) Ale moje malem nie poruszony są nogi, niemalem rozliły ❬sie❭ są pościa moja, [3] »(72:3) bo jeśm zawidział złym, pokoj grzesznych widzą[dzą]c, [4] »(72:4) iże nie weźrzenia śmierci jich ❬i❭ stwirdzenie w ranie jich. [5] »(72:5) W robocie ludzkie nie są i z ludźmi nie będą biczowani. [6] »(72:6) Przeto trzymała je pycha, pokryci są złością i niemiłością swą. [7] »(72:7) Wyszła jest jako od tuka złość jich, szli w żądzą sierca. [8] »(72:8) Myślili i mołwili złość, przeklętstwo na wysokości mołwili są. [9] »(72:9) Położyli w niebo usta swa, a język jich chodził po ziemi. [10] »(72:10) Przeto obroci sie lud moj tu i dniowie pełni nalezieni będą w nich. [11] »(72:11) I rzekli: Kako wie Bog? I jestli wiedzenie na wysokości? [12] »(72:12) Oto sami grzeszni i opłwici na świecie odzierżeli bogatstwa. [13] »(72:13) I rzekł jeśm: Tegodla przez winy sprawił jeśm sierce moje i umył jeśm miedzy niewinnymi ręce moje, [14] »(72:14) i był jeśm biczowan wszystek dzień, i pokaźń moja w jutrzniach. [15] »(72:15) Acz jeśm rzekł: Wypowiem tako, owa postać synow twych odrzucił jeśm, [16] »(72:16) mnimał jeśm, abych poznał to, robota przede mną jest, [17] »(72:17) aliż wnidę w świątość bożą i urozumiem w pośladkoch jich. [18] »(72:18) Wszakoż prze łży położył jeś jim, porzucił jeś je, gdy sie podnaszali. [19] »(72:19) Kako uczynieni są w skażenie, rychło ustali, zaginęli dla złości swojej. [20] »(72:20) Jako sen wstających, Gospodnie, w mieście twoim obraz jich w nic obrocisz. [21] »(72:21a) Bo zażgło sie serce moje i pokrątki moje przemieniły sie [22] »(72:21b) a ja w nic obrocon jeśm, a nie wiedział jeśm. (72:22a) Jako skocię uczynił jeśm sie u ciebie, [23] »(72:22b) a ja zawżdy z tobą. (72:23a) Trzymał jeśm rękę prawą moję [24] »(72:23b) i w wolej twojej przewiodł jeś mie, i z sławą przyjął jeś[m] mie. [25] »(72:24) Co wiem mnie jest na niebie a przez ciebie co jeśm chciał na ziemi? [26] »(72:25) Pomdlało sierce moje i ciało moje, Bog sierca mego i część moja Bog na wieki. [27] »(72:26) Bo owa jiż sie oddalają od ciebie, zginą, zgubił jeś wszystki, jiż ciebie odstąpają. [28] »(72:27) Ale mnie przystać ku Bogu dobrze jest, położyć w Gospodnie Bodze nadzieję moję, (72:28) bych zjawił wszystka kazania twa we wrociech cory Syjon. 
«  Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl