Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 32
«  2 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Samuela 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie, niebiosa, jeż mołwić będę, słysz ziemia słowa ust moich. [2] »(2) Rozrości sie we dżdżu nauka moja, płyń jako rosa mołwa moja, (3a) jako przewał na ziele a jako kropie na trawę, [3] »(3b) bo imię boże będę wzywać. (4a) Dajcie wielmostwo Bogu naszemu; [4] »(4b) boże swirzchowana są działa i wszystki drogi jego sądy. (5a) Bog wierny i kromia wszej złości, sprawiedliwy i prosty. [5] »(5b) Zgrzeszyli jemu a nie synowie jego w brudoch, (6a) pokolenie złosne i przewrotne. [6] »(6b) A i to wracasz Bogu, ludu szalony i głupi? (7) Aza nie on jest ociec twoj, jenże osiadł i uczynił, i stworzył cie? [7] »(8) Pamiętaj dni dawne, myśli pokolenia wszelika, (9) spytaj ojca twego, a zjawi tobie, starszych twoich, a powiedzą tobie. [8] »(10) Gdy rozdzielał Najwyszszy pogany, gdy rozłączał syny Adamowy, (11) ustawił kraje ludziom podług czysła synow Israhel, [9] »(12) ale część boża lud jego, Jakob powrozek dziedzictwa jego. [10] »(13) Nalazł ji na mieścu pustem, w ziemi straszne i opuściałej puszczy, (14) obwiodł ji i nauczył, i strzegł jako źrzenice oka swego. [11] »(15) Jako orzeł pobudzając ku lataniu dzieci swe i nad nimi lecąc, (16) rozszyrzył skr❬z❭ydła swa i wzniosł ji, i nosił na plecoch swoich. [12] »(17) Bog sam wodza jego był a nie był s nim bog cudzy. [13] »(18) Postawił ji nad wysoką ziemią, aby jadł owoc polny, (19) aby ssał stredź z opoki a olej z krzemienia najtwardszego, [14] »(20) masło z stada a mleko z owiec z tłustością baranow i skopow synow Bazan, (21) a kozły z tłustością pszenice, a krew grona pił[y] najczyscz❬sz❭ą. [15] »(22) Roztył jest miłosny i wirzgnął, roztyt, utuczon, rozszyrzon (23) został Boga, stworzyciela swego, i odstąpił od Boga, zbawienia swego. [16] »(24) Rozgniewali ji w bogoch cudzych i nie-w-ludności ku gniewowi przywiedli. [17] »(25) Obietowali dyjabłom a nie Bogu, bogom, jichże nie znali. (26) Nowi i świeży przyszli, jeż nie czcili ojcowie jich. [18] »(27) Boga, jenże cie urodził, został jeś i zapomniał jeś Boga, stworzyciela twego. [19] »(28) Widział Bog i ku gniewu pobudzon jest, iż rozgniewali ji ji synowie jego i cory, [20] »(29) i rzekł: Skryję oblicze moje od nich i będę baczyć skończenia jich ❬...❭ [21] »(30) Oni mie rozgniewali w tem, jen nie był bogiem, i rozdraźnili w proznościach swoich, (31) a ja rozgniewam je w tem, jen nie jest lud, a w ludu szalonem rozdraźnię je. [22] »(32) Ogień podeżżon jest w rosierdziu moim i będzie gorzeć aż do pkielnych ostatkow, (33) i pożrze ziemię z plemieniem swoim, i gor założenia zeżże. [23] »(34) Zgromadzę na nie zła i strzały moje napełnię w nich. [24] »(35) Poginą od głodu i żrzeć je będą ptacy kąsanim przegorzkim. (36) Zęby źwierzow wpuszczę w nie z rosierdzim targającym na ziemi i wężow. [25] »(37) Zwnątrz pogładzi je miecz a wnątrz strach, junoszę pospołu i pannę, ssącego z człowiekiem starym. [26] »(38) I rzekł jeśm: A gdzież są? Przestać każę z ludzi pamięć jich, [27] »(39) ale prze gniew nieprzyjacielow oddaliłeśm, snadź by sie stawili wrogowie jich, (40) rzekli by: Ręka nasza wysoka a nie Bog uczynił to wszytko. [28] »(41a) Lud kromie rady jest i przez mądrości. [29] »(41b) Bychą uczyli i urozumieli a poślednia przeźrzeli! [30] »(42) Kako pościgał jeden tysiąc a dwa gonili dziesięć tysięcy? (43) Aza nie przeto, iże Bog jich przedał je a Gospodzin swiązał je? [31] »(44) Nie jest wiem Bog nasz jako bogowie jich a nieprzyjaciele naszy są sędzie. [32] »(45) Z winnice Sodomy winnica jich i od przedmieścieninow Gomorre. (46) Jagoda jich grozno żołci a grozno przegorzkie. [33] »(47) Żołć smokow wino jich a jad źmijow nieuleczony[e]. [34] »(48) A wszako ta kryta są u mnie i poznamionana w skarbiech moich? [35] »(49) Moja jest pomsta a ja zapłacę jim w czas, aby sie powaliła noga jich. (50) Blizu jest dzień zatracenia i bić kwapią czasowie. [36] »(51) Sędzić będzie Gospodzin lud swoj a w sługach swoich smiłuje sie. (52) Uźrzy, iże pomdlała ręka a zatworzoni też niestali, a drudzy potrawieni są. [37] »(53) Rzekę: Gdzie są bogowie jich, w jichże mieli nadzieję, [38] »(54) z jichże obiet jedli tłustość i pili wino modł? (55) Niechaj wstaną a pomogą wam, a w potrzebiznę was zaszczycą. [39] »(56) Widzcie, iże jeśm sam a nie jest jiny bog kromia mnie. (57) Ja umorzę a żywo uczynię, uderzę a ja uzdrowię, a nie jest, jen by z ręki mojej mogł wytargnąć. [40] »(58) Wzdzignę na niebo rękę moję i rzekę: Żyw jeśm ja na wieki. [41] »(59) Acz zaostrzę jako błyskawicę miecz moj a zachwaci sąd ręka moja, (60) oddam pomstę wrogom moim a tym, jiż nienawidzieli mie, odpłacę. [42] »(61) Upoję strzały moje krwią a miecz moj będzie pożyrać ciała (62) z posoki pobitych a jętstwa odkrytej nieprzyjacielow głow❬y❭. [43] »(63) Chwalcie, pogani, lud jego, bo krwie sług swych pomści (64) i pomstę wroci na wrogi jich, i miłościwy będzie ziemi luda swego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 15 5 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Samuela 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl